Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Προπτυχιακές Σπουδές

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με τις Προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Οδηγός Συγγραφής Εργασιών (οδηγός ΤΘΣ)Παλαιότερες εκδόσεις:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ΤΠΨΤ

Γιωτάκη Τζίνα (Επίκουρη Καθ.), Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος (Επίκουρος Καθ.), Ψαρράς Βασίλης (Επίκουρος Καθ.).