Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Πολιτική Ποιότητας ΤΠΨΤ

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Η Πολιτική Ποιότητας του ΤΠΨΤ εναρμονίζεται με εκείνη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (βλ. επίσης) μέσω της εφαρμογής των κριτηρίων ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία λειτουργεί σύμφωνα προς τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. Η Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζει το ΠΑΠΕΛ έχει ως στόχο την επίτευξη του οράματός του όπως αυτό προσδιορίζεται στον στρατηγικό του σχεδιασμό και συνοψίζεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας. Έχει θέσει την ποιότητα και τη διασφάλισή της ως πρωταρχικό στόχο και προϋπόθεση της λειτουργίας του και των δραστηριοτήτων του και φιλοδοξεί να διαμορφώνει σταθερά ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου που θα υποστηρίζουν την παραγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. Η Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος καλύπτει τους άξονες που ορίζονται για τη διασφάλιση ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Στρατηγικός προγραμματισμός και στοχοθεσία της Πολιτικής Ποιότητας του ΤΠΨΤ

Για την πραγματοποίηση της αποστολής του το ΤΠΨΤ εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική ποιότητας, η οποία καλύπτει τους άξονες που ορίζονται για τη διασφάλιση ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και συνδέεται άμεσα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος:

 1. Εξασφάλιση όρων φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής προσέγγισης και ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να εκπληρώνονται επιτυχώς τα μαθησιακά αποτελέσματα που προσδιορίζονται στα περιγράμματα των μαθημάτων του ΠΠΣ.
 2. Επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος να συνεισφέρουν στον πολιτισμό και την καινοτομία στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
 3. Εγκαθίδρυση συστηματικού πλαισίου για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μαθημάτων αλλά και του ΠΠΣ από τους φοιτητές/τριες, καθώς και της πληροφορίας που συλλέγεται από τα απογραφικά δελτία των καθηγητών/τριών και ερωτηματολογίων αξιολόγησης του ΠΠΣ.
 4. Διασφάλιση της ποιότητας της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος και της διάχυσης της καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας και των αποτελεσμάτων της μέσα από τις δημοσιεύσεις των μελών του Τμήματος και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες με την συμβολή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και αποφοίτων του Τμήματος.
 5. Ανάπτυξη και διεύρυνση συνεργασιών του Τμήματος με πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς και ιδρύματα, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την επικοινωνία των στόχων και της πολιτικής του, τη μετάδοση γνώσης και τη διάδοση του ακαδημαϊκού, καλλιτεχνικού και θεωρητικού έργου πέραν του ακαδημαϊκού χώρου, με έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας και στη σύνδεση με την κοινωνία.
 6. Σύνδεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσανατολισμού του Τμήματος με τα πεδία της επαγγελματικής δραστηριοποίησης των φοιτητών/φοιτητριών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους
 7. Ριζική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Τμήματος.
 8. Συστηματική βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, των εργαστηρίων και της φοιτητικής μέριμνας.
 9. Εφαρμογή των κατευθύνσεων του πλαισίου ESG (Environmental Social Governance) στη διοίκηση, συμπεριλαμβάνοντας ιδίως την αρχή της διαφάνειας
 10. Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον πανεπιστημιακό και κοινωνικό χώρο.
 11. Συμμετοχή των εξωτερικών φορέων και οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας.
 12. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνεργάζεται με επιβλέπουσες αρχές (ΥΠΑΙΘ, ΕΘΑΑΕ, κλπ.)
 13. Συνεργάζεται με τις αρχές και τους κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και της εφαρμογής πολιτικών έντασης γνώσηςπροωθεί τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
 14. Η διασφάλιση των στόχων γίνεται με τη συνεχή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. Την ευθύνη εσωτερικής αξιολόγησης έχει η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του ΤΠΨΤ που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στη Γ.Σ. του Τμήματος σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του ΠΑΠΕΛ.

Διάχυση της Πολιτικής Ποιότητας του ΤΠΨΤ

Το Τμήμα γνωστοποιεί την Πολιτική Ποιότητας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Για το λόγο αυτό φροντίζει η ΟΜΕΑ του ΤΠΨΤ για:

α. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος σε ειδικό σύνδεσμο. Μέσω της ανάρτησης στην ιστοσελίδα ενημερώνονται οι φοιτητές /τριες, οι απόφοιτοι, καθώς και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι .

β. την παρουσίαση των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας στις εκδηλώσεις υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, καθώς και στις συναντήσεις που οργανώνει το Τμήμα με επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Η Πολιτική Ποιότητας γνωστοποιείται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της ανάρτησής της, στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά́ και με έντυπα μέσα, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό́προσωπικό́, τεχνικό́ προσωπικό́, συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί́, ερευνητικοί́, ακαδημαϊκοί́ και κοινωνικοί́ φορείς). Μέσω της δημοσιοποίησης της, επιδιώκεται η εξασφάλιση της συναίνεσης και της ενεργού́ εμπλοκής όλων στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η επιτυχία και η πρόοδος του Τμήματος και του Ιδρύματος εξαρτώνται από την ουσιαστική συμβολή κάθε μέλους της που οφείλει να συνεισφέρει και να λογοδοτεί για την επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου. Ο τελικός σκοπός του εσωτερικού συστήματος ποιότητας είναι να βοηθήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα στην εδραίωση μιας κουλτούρας συμμετοχικότητας, λογοδοσίας και δημοκρατικού διαλόγου για την πρόοδο και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ