Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Αξιολόγηση

Στην παρούσα ενότητα θα φιλοξενείται υλικό σχετικά με την αξιολόγηση του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών με την μορφή κειμένου και επισυναπτόμενων αρχείων (pdf, excel)