Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΠΣ ΤΠΨΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(Β19) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εισαγωγή 

Άρθρο 1. Οδηγός σπουδών 

Άρθρο 2. Πρόγραμμα εξετάσεων-Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων 

Άρθρο 3. Κατατακτήριες εξετάσεις 

Άρθρο 4. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης  

Άρθρο 5. Προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες 

Άρθρο 6. Κανονισμός για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 

Άρθρο 7. Λογοκλοπή

Άρθρο 8. Διδακτικά συγγράμματα και βοηθήματα 

Άρθρο 9. Κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Τμήματος 

Άρθρο 10. Διαδικασία απονομής και αναγνώρισης των τίτλων, χρονική διάρκεια των σπουδών. Απονομή πτυχίων, βαθμός και καθομολόγηση πτυχιούχων

Άρθρο 11. Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 

Άρθρο 12. Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας 

Άρθρο 13. Απονομή τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων 

Άρθρο 14. Επιτροπές του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών 

Άρθρο 15. Θέματα πολιτιστικού, εθιμοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα

Άρθρο 16. Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών 

Άρθρο 17. Λειτουργία μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Άρθρο 18. Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών/τριών

Άρθρο 19. Όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές /τριες

Άρθρο 20. Υγειονομική περίθαλψη 

Άρθρο 21. Σίτιση 

Άρθρο 22. Στέγαση 

Άρθρο 23. Διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις 

Άρθρο 24. Φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ)

Άρθρο 25. Ταμείο απόρων φοιτητών/τριών 

Άρθρο 26. Θέματα φύλαξης του Τμήματος και της περιουσίας του

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας καταρτίστηκε στο πλαίσιο της πρόβλεψης συγκεκριμένων κανονιστικών διαδικασιών, που ρυθμίζουν τόσο διοικητικά όσο και ακαδημαϊκά ζητήματα. Η κατάρτιση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας έλαβε υπόψη τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

1. Η λειτουργία του Τμήματος βασίζεται στη δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

2.  Η δραστηριότητα του κάθε φορέα πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού και των καταστατικών αρχών του ιδρύματος. Πέρα από τους γραπτούς κανονισμούς, όμως, η ακαδημαϊκή κοινότητα στηρίζεται σε ένα σύνολο αξιών, οι οποίες προκύπτουν από την ελεύθερη επιστημονική σκέψη. 

3.  Η λειτουργία του Τμήματος έχει ως κύριο σκοπό τη διδασκαλία, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία. 

4. Η δραστηριότητα όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να κατατείνει στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην πρόοδο της έρευνας και της τέχνης, στην παραγωγή ποιοτικού καλλιτεχνικού έργου και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Πανεπιστημίου στη σύγχρονη επιστημονική εξέλιξη. 

5. Η δραστηριότητα του Τμήματος βασίζεται στις αρχές του ανθρωπισμού και αποβλέπει στην καλλιέργεια του πολιτισμού τόσο μεταξύ των μελών του όσο και στην κοινωνία. 

6. Η δραστηριότητα του Τμήματος προσανατολίζεται επίσης στην πλήρη κοινωνική ένταξη όλων των μελών του. 

7. Το Τμήμα λειτουργεί ως ενεργός σύνδεσμος της ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο ευρωπαϊκό, μεσογειακό και διεθνές περιβάλλον. Ακόμα, υποστηρίζει τη συνεχή προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών και πρακτικών που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική καταξίωση της επιστήμης. 

Τα μέλη της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, αφού έλαβαν υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ.15 του Ν.4485/2017 

β) Τη δυνατότητα μελλοντικής επικαιροποίησης του εσωτερικού κανονισμού 

καταρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, όπως περιγράφεται στα άρθρα που ακολουθούν.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΠΨΤ ΣΕ PDF ΜΟΡΦΗ

Εσωτερικός κανονισμός ΠΠΣ