ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους σε Φορέα Απασχόλησης χώρας του Προγράμματος Erasmus+, με διάρκεια κινητικότητας από 2 έως 12 μήνες ή ό,τι ισχύει με κάθε σχετική τροποποίηση των κανόνων του Προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ακολουθήσουν σε συνδυασμό, σπουδές και πρακτική άσκηση, οπότε η κινητικότητα θα είναι διάρκειας μέχρι 12 μηνών συνεχόμενη στον ίδιο φορέα, ή ό,τι ισχύει με κάθε τροποποίηση των κανόνων του Προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες είναι υπεύθυνοι/ες να βρουν φορέα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://erasmus.uop.gr/

Επίσης, παρέχεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα να αναλάβουν σε προαιρετική βάση πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+, σε φορείς στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτεί φοιτητές να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες και με δικαίωμα μηνιαίας επιχορήγησης ανάλογα με την χώρα υποδοχής. Η ΠΑ μπορεί να υλοποιηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Τμήματος. Αρμόδια υπηρεσία για το πρόγραμμα Erasmus+ είναι τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ πιστώνεται με ECTS κατ’ αναλογία προς την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στην ημεδαπή. Αναλυτικά:

  • Πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας πλήρους απασχόλησης πιστώνεται με 18 ECTS.
  • Πρακτική άσκηση μεγαλύτερης διάρκειας πιστώνεται κατ’ ανώτατο με 18 ECTS.
  • Πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης πιστώνεται με 12 ECTS.
  • Πρακτική άσκηση μικρότερης διάρκειας δεν αναγνωρίζεται ως αντίστοιχη και δεν πιστώνεται με ECTS

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Μηνιαία επιχορήγηση μέσω του προγράμματος ERASMUS+ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε σπουδές ή πρακτική άσκηση, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250e ευρώ ανά μήνα. Βρείτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο PDF

Ενημερωμένο: Μαΐου