Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Εργαστήρια τμήματος (labs)

Πληροφορίες για τα ερευνητικά εργαστήρια/τομείς (μελλοντικά) όπου οι ερευνητές θα μπορούν να ανήκουν.