Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Φοιτητικός Σύλλογος

πληροφορίες σχετικά με τον φοιτητικό σύλλογο του ΤΠΨΤ, το καταστατικό του και τα μέλη του