Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Διδακτορική Έρευνα

[μελλοντικά]

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών και πιο συγκεκριμένα σε πεδία που συνδέονται και υποστηρίζονται από τα καλλιτεχνικά, ερευνητικά και γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του ΤΠΨΤ, στις συγκλίσεις των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών (χορός, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, εικαστική επιτέλεση, εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, εικονική πραγματικότητα, διαδραστικές σκηνοθεσίες και επιτελέσεις κ.α.). Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές ακολουθούν μια σειρά από βήματα υποβάλλοντας αίτηση στην Γραμματεία του ΤΠΨΤ. Τα βήματα και η διαδικασία θα καθοριστεί στο μέλλον από τον Οδηγό Διδακτορικής Έρευνας στο εν λόγω τμημα από την αρμόδια επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΠΨΤ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΔΩ

/ 1 / Στόχος Διδακτορικών Σπουδών στο ΤΠΨΤ


Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ) της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στους επιστημονικούς/καλλιτεχνικούς κλάδους των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών και ευρύτερα στους συναφείς κλάδους στους οποίους εντάσσεται η θεματική της διατριβής και στους οποίους εμπίπτει το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύουν οι εποπτεύοντες/ουσες διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα. 

/ 2 / Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών).  Σε ειδικές περιπτώσεις, που προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, για παράδειγμα σε περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν διακεκριμένο επιστημονικό (δημοσιεύσεις, έρευνα), καλλιτεχνικό ή επαγγελματικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα μπορεί να εισηγηθεί ο/η υποψήφιος/α να παρακολουθήσει συμπληρωματικά μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου ή να παραδώσει συγκεκριμένες εργασίες προτού εγκριθεί το αίτημα υποψηφιότητάς του/της από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

/ 3 / Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 1. Χρόνος υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριο και Φεβρουάριο) μετά από συνεννόηση και την έγκριση του προτεινόμενου επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. 

/ 4 / Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

4.1 Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής όπου αναγράφονται: 

 • Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής, 
 • Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Ως βασική γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζεται η ελληνική. Είναι δυνατόν η διατριβή να συνταχθεί και σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής με τη σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας και έπειτα από αίτηση του/της Υ.Δ. προς τη Συνέλευση, στην οποία θα εξηγεί τους λόγους σύνταξης στη γλώσσα αυτή (π.χ. μητρική γλώσσα, γλώσσα των εγκυκλίων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, εκπόνηση διατριβής σε συνεργασία με ίδρυμα της αλλοδαπής ή καθηγητές/τριες της αλλοδαπής). 
  Στην περίπτωση που η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τη σύνταξη της Διδακτορικής Διατριβής σε ξένη γλώσσα, προβλέπεται εκτενής περίληψη στα ελληνικά με την περάτωσή της, σε έκταση που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος, 
 • Προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής. 

4.2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
4.3. Τεκμηριωμένη επιστημ. πρόταση και προσχέδιο Διδ. Διατριβής. 
4.4. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).
4.5. Απαιτείται επίσης η προσκόμιση των ακόλουθων τεκμηρίων: 

 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
 • Αντίγραφο Πτυχίου. 
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος. 
 • Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών. 
 • Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί από την/τον επιβλέπουσα/οντα. 
 • Πιστοποίηση ελληνομάθειας σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων και γλωσσομάθειας (κατά βάση της αγγλικής χωρίς να αποκλείονται άλλες γλώσσες ανάλογα με το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο) όσον αφορά Έλληνες/Ελληνίδες υποψήφιους/ες. Σε περίπτωση μη κατοχής σχετικού πιστοποιητικού, ο/η υποψήφιος/α θα υποβληθεί σε εξετάσεις γλωσσομάθειας με τρόπο που θα ορίσει η Συνέλευση έπειτα από εισήγηση του/ της επιβλέποντος/ουσας. 
 • Έως δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες/τριες (μόνο στην περίπτωση που η εργασία του υποψήφιου διδάκτορα είναι σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΤΠΨΤ). 
 • Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν). 

/ 5 / Διαδικασία Επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων


Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τις πρωτοκολλημένες αιτήσεις εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και τα συναφή δικαιολογητικά, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, για να τις αξιολογήσει. Κάθε τριμελής επιτροπή, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και δύναται να καλέσει τους υποψηφίους/ες σε συνέντευξη.  Κατόπιν η επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. O προτεινόμενος επιβλέπων και στη μία περίπτωση και στην άλλη πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση που του έχει γίνει για την επίβλεψη της διατριβής. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/φίας. 


Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται: 

 • Ο/Η επιβλέπων/ουσα της διατριβής, 
 • τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που πλαισιώνει & υποστηρίζει την εκπόνηση και τη συγγραφή της διατριβής
 • η γλώσσα συγγραφής της διατριβής. 

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων/ουσών, των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

/ 6 / Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής


1. Επιβλέπων/ουσα Διδακτορικής Διατριβής 
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ΑΕΙ.  Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων ανά επιβλέποντα είναι πέντε (5). 


2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και έχει ως αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής.  Μέλος της επιτροπής είναι ο επιβλέπων της διατριβής. Τα δύο άλλα μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή/τριας και επίκουρου/ης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. Πρέπει να μετέχει στην επιτροπή τουλάχιστον ένα μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.  Σε περίπτωση που την περίοδο της υποστήριξης της διατριβής, μέλη της τριμελούς επιτροπής έχουν συνταξιοδοτηθεί, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται με ισάριθμα μέλη. Μπορούν να παρίστανται στην συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. 


2α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει την επίβλεψη:  Σε άλλον/η επιβλέποντα/ουσα που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου και σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/νης επιβλέποντος/ουσας  ή  σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να έχει κάθε επιβλέπων/ουσα. Άλλα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να αντικατασταθούν, έπειτα από εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας για λόγους συνάφειας με το θέμα της διατριβής, εφόσον αυτό τροποποιηθεί, ή για άλλους τεκμηριωμένους λόγους είτε έπειτα από δικό τους αιτιολογημένο αίτημα παραίτησης από την επιτροπή. 

2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση επιβλέποντος: Αν ο/η αρχικός επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. 

/ 7 / Χρονική Διάρκεια, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων


1. Χρονική διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής και υποβολής της ορίζεται στα έξι (6) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση από τον/την επιβλέπων/ουσα μπορεί η Συνέλευση του Τμήματος να αποφασίσει επιπλέον παράταση έως ένα (1) ημερολογιακό έτος.  Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω περιόδου μέχρι 2 έτη συνολικά (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος). Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες. 


2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων

 • Υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, αφού προηγηθεί η διαδικασία που ακολουθεί. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο μπορεί να κληθεί να παρουσιάσει και προφορικά ενώπιον μελών της επιτροπής. Αντίγραφο του υπομνήματος, μαζί με μια έκθεση προόδου την οποία συντάσσει ο/η επιβλέπων/ουσα με τα σχόλια της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας. 
 • Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 
 • Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του Β΄ κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις: 
 • Δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνας σε άλλο ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα και εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου της διάρκειας των σπουδών του/της, 
 • συμμετοχή τους σε συνέδρια/ημερίδες/εργαστήρια, 
 • παρακολούθηση μαθημάτων/σεμιναρίων, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον/την επιβλέποντα/ουσα και την τριμελή επιτροπή, 
 • οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να παραδίδουν ετήσιο υπόμνημα της προόδου τους τον Οκτώβριο κάθε έτους, 
 • οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι δυνατό να απασχοληθούν στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος (π.χ. διδασκαλία, εργαστήρια, έρευνα, επιτηρήσεις, κ.ά). Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι/ες διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί/ές υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθορισμένου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 

Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές/τριες των Α.Ε.Ι. ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης. Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

/ 8 / Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Ορισμός/αλλαγή θέματος Διδακτορικής Διατριβής 

Δικαιολογείται η αλλαγή θέματος από τον/την υποψήφιο/α, μετά από αίτησή του/της προς την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Κατόπιν, η αλλαγή εγκρίνεται από τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή δίνεται παράταση για την εκπόνηση της διατριβής από τη Συνέλευση μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η παράταση είναι ανάλογη με το πότε έγινε η αλλαγή του θέματος. 

2. Οδηγίες συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

Λεπτομερείς οδηγίες για τη διάταξη της σελίδας, αριθμό γραμματοσειράς κ.ά., δίνονται στον σχετικό οδηγό συγγραφής διδακτορικών εργασιών [Τμήμα Θεατρικών Σπουδών – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ (uop.gr)] που συντάσσει η Συνέλευση του Τμήματος.

/ 9 / Υποστήριξη/Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής με τον οριστικό τίτλο της, ο οποίος δύναται να έχει τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπόνησης μετά από συνεννόηση με τον/την επιβλέπων/ουσα και την τριμελή επιτροπή και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
 1. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου. 
 • Σε περίπτωση λεπτομερώς αιτιολογημένης απόρριψης με προτάσεις και υποδείξεις για τη βελτίωση της διατριβής, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση υποστήριξης και αξιολόγησης, αφού έχει προβεί σε απαραίτητες αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, έως 6 μήνες μετά την κοινοποίηση της απόρριψης. 
 • Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση, την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος και ζητά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν: Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που είναι μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή/τριας και επίκουρου/ης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή.Ο ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πραγματοποιείται εντός ενός μηνός ή στην επόμενη Συνέλευση του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση της εισηγητικής έκθεσης. 

Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων μετά τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής είναι οι εξής: 

 1. Κατάθεση της διατριβής υπό εξέταση σε ένα (1) ηλεκτρονικό και ένα (1) έντυπο αντίγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος, και αποστολή, σε ηλεκτρονική μορφή, στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Μπορεί να ζητηθεί επίσης να σταλεί η διατριβή ηλεκτρονικά ως συνημμένο έγγραφο στις διευθύνσεις των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
 1. στην περίπτωση που γραφεί η διατριβή στην ελληνική να υπάρχει περίληψη στην αγγλική και εάν η διατριβή έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται περίληψή της στην ελληνική σε έκταση που θα αποφασίσει η Συνέλευση του Τμήματος
 1. υπεύθυνη δήλωση ότι η διατριβή δεν είναι προϊόν λογοκλοπής. Η λογοκλοπή (η μη αναγνωρισμένη χρήση και οικειοποίηση κειμένου από άλλο συγγραφέα) αποτελεί πράξη εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής και κατ’ επέκταση όλης της πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας. Στην περίπτωση αποδεδειγμένης λογοκλοπής τίθεται ζήτημα ακύρωσης του τίτλου ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης του διδακτορικού τίτλου. 
 1. Ο/Η επιβλέπων/ουσα σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής έως 2 μήνες μετά από τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής, η οποία ημερομηνία στη συνέχεια κοινοποιείται στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Η υποστήριξη ανακοινώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος και του Προγράμματος. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.
  Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποστηρίζει τη διδακτορική διατριβή του/της, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής στη γλώσσα στην οποία την κατέθεσε. 
 1. Κατά την υποστήριξη και τελική εξέταση της διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας παρουσιάζει και αναλύει την επιστημονική συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής. Η παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 30’ λεπτά. Κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Εφόσον υπάρξει συζήτηση, αυτή διευθύνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. 
 1. Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: ΆρισταΛίαν ΚαλώςΚαλώς και καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της διατριβής. Η επιτροπή, εφόσον εκτιμήσει ως μη πλήρως ικανοποιητική τη διατριβή, έχει τις εξής δυνατότητες: μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να βελτιώσει τμήματα ή να αναμορφώσει ριζικά τη διατριβή, οπότε την υποβάλλει εκ νέου για μια νέα υποστήριξη ή προτείνει αλλαγές και διορθώσεις δίχως να απαιτεί νέα υποστήριξη ή απορρίπτει την εργασία. Η νέα υποστήριξη μπορεί να γίνει το νωρίτερο σε τρεις και το αργότερο σε έξι μήνες μετά την πρώτη. Σε περίπτωση που η επταμελής επιτροπή κρίνει ότι η διατριβή χρήζει διορθώσεων και αλλαγών χωρίς υποστήριξη, χορηγεί νέο περιθώριο έξι μηνών, το οποίο καταγράφεται στο πρακτικό. Για την οριστική κατάθεση της διατριβής μετά από διορθώσεις και αλλαγές απαιτείται βεβαίωση του/της επιβλέποντα/ουσας ότι ο/η υποψήφιος/α υπέβαλε τη διατριβή με τις προτεινόμενες προσθήκες/αλλαγές και ότι εγκρίνεται η διατριβή στην τελική μορφή της. Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις και αλλαγές, η τριμελής επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή του/της. 

/ 10 / Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων


Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αναγόρευσης του/της υποψηφίου/ίας σε διδάκτορα είναι η ακόλουθη: 

 1. Αίτηση υποψηφίου/ιας για αναγόρευση-καθομολόγηση. 
 1. Κατάθεση της εγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής στη βιβλιοθήκη του Τμήματος σε τρία αντίγραφα, ήτοι δύο (2) βιβλιοδετημένα έντυπα και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή. Ένα (1) επιπλέον αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 
  – Κατάθεση διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος. Η
 1. Ακριβής διαδικασία και η ημερομηνία αναγόρευσης- καθομολόγησης-απονομής Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ΤΠΨΤ. 

/ 11 / Πνευματικά Δικαιώματα ©


Τα πνευματικά δικαιώματα © των διδακτορικών διατριβών διατηρεί ο/η διδάκτορας σε κάθε μορφή μελλοντικής αξιοποίησης (δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις, εκδόσεις, κ.λ.π.) με την προϋπόθεση να αναφέρεται το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια και τα δύο (2) υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής. 

/ 12 / Λόγοι και Διαδικασία Διαγραφής από τα Μητρώα Υποψήφιων Διδακτόρων


Η Συνέλευση του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, μετά την εισήγηση κατά πλειοψηφία της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων εάν: 

 1. Δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους, 
 1. Η πρόοδός τους κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη, 
 1. έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της διατριβής, 
 1. δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχετικά με την πρόοδο της διατριβής τους, 
 1. υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, 
 1. έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, 
 1. αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων διδακτόρων, 
 1. υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993). 

/ 13 / Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη


Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του ν. 4485/2017. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής (παρ. 3, άρθρο. 43, ν. 4485/2017).