Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Πρακτική Άσκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΠΨΤ

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα σύνδεσης της διδακτικής κατάρτισης των φοιτητών με τον επαγγελματικό χώρο εκτός πανεπιστημίου. Η ΠΑ πραγματοποιείται σε συνεργασία με καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς που ανήκουν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη επιστημονική και καλλιτεχνική ωριμότητα, η οποία θα τους επιτρέψει να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος από τους φορείς απασχόλησής τους. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με σχετικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης ΤΠΨΤ που υπάρχει διαθέσιμος στην ενότητα ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ της ιστοσελίδας του τμήματος. Στο ΤΠΨΤ η ΠΑ είναι προαιρετική, πραγματοποιείται κατά το 7ο ή το 8ο εξάμηνο των σπουδών και πιστώνεται με 18 ECTS (πλήρους απασχόλησης) ή με 12 ECTS (μερικής απασχόλησης). Υπάρχει η δυνατότητα έμμισθης πρακτικής άσκησης με κονδύλια ΕΣΠΑ (υπό την προϋπόθεση της προκήρυξης ανάλογου προγράμματος) ή άμισθης πρακτικής άσκησης.

Πιο συγκεκριμένα:

ΤΥΠΟΣ Α’: Πλήρους Απασχόλησης (Full time)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 μήνες

ΕΞΑΜΗΝΟ: 7ο ή 8ο

ECTS: 18


ΤΥΠΟΣ Β’: Μερικής Απασχόλησης (Part time)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ: 7ο ή 8ο

ECTS: 12


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ERASMUS+ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Επίσης, παρέχεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα να αναλάβουν σε προαιρετική βάση πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+, σε φορείς στο εξωτερικό (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS). Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτεί φοιτητές να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες και με δικαίωμα μηνιαίας επιχορήγησης ανάλογα με την χώρα υποδοχής. Η ΠΑ μπορεί να υλοποιηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Τμήματος. Αρμόδια υπηρεσία για το πρόγραμμα Erasmus+ είναι τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ πιστώνεται με ECTS κατ’ αναλογία προς την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στην ημεδαπή. Αναλυτικά:

  • Πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας πλήρους απασχόλησης πιστώνεται με 18 ECTS.
  • Πρακτική άσκηση μεγαλύτερης διάρκειας πιστώνεται κατ’ ανώτατο με 18 ECTS.
  • Πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης πιστώνεται με 12 ECTS.
  • Πρακτική άσκηση μικρότερης διάρκειας δεν αναγνωρίζεται ως αντίστοιχη και δεν πιστώνεται με ECTS.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

> Δείτε τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης ΤΠΨΤ (επίσης διαθέσιμος στην ενότητα: Οδηγοί/Κανονισμοί)

> Λήψη (docx) Φύλλου Αξιολόγησης ΠΑ από τον Φορέα

> Λήψη (docx) Φύλλου Αξιολόγησης ΠΑ από τον Φοιτητή/τρια

> Λήψη (docx) Πρότυπο Βεβαίωσης Εκπόνησης ΠΑ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η λειτουργία του ιδρυματικού κανονισμού παρακολουθείται από την Επιτροπή ΠΑ ΤΠΨΤ που έχει οριστεί από την Γ.Σ. του τμήματος. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής συμπεριλαμβάνουν:

  1. Την σύναψη συνεργασιών του τμήματος με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται με την εγγραφή τους στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ». Οι φορείς αυτοί είναι σχετικοί με τα αντικείμενα των σπουδών του Τμήματος και καταγράφονται αναλυτικά στο https://praktiki.uop.gr/. Το ΑΤΛΑΣ είναι επίσης η κεντρική δεξαμενή από την οποία οι φοιτητές/τριες αντλούν πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση Π.Α. και τους φορείς με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν. Προκειμένου να πραγματοποιήσουν Π.Α. οι φοιτητές/τριες είναι απαραίτητο να εγγραφούν στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ.
  2. Την καθοδήγηση των φοιτητών ως προς την επιλογή κατάλληλου φορέα, καθώς και την επίβλεψη της εκπόνησης της πρακτικής άσκησης. Κατά περίπτωση, οι τμηματικοί υπεύθυνοι μπορούν να επικοινωνούν με τους φορείς εκπόνησης της Π.Α. προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία των φοιτητών με τον εκάστοτε φορέα.
  3. Την συνεργασία των Τμηματικών Υπευθύνων με τον αρμόδιο υπάλληλο υποστήριξης και διαχειριστικής υλοποίησης έργου εκ μέρους του ιδρύματος.
  4. Η επιτροπή ΠΑ επιβλέπει και αξιολογεί επίσης ειδική εκτενή αναφορά που συντάσσει κάθε φοιτητής στο ΤΠΨΤ υποχρεωτικά με την ολοκλήρωση της ΠΑ, όπου αποτιμά την επαγγελματική του εμπειρία. Η αναφορά αυτή, η οποία αποσκοπεί στο να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ΠΑ είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών και πιστώνεται με 2 ECTS, πλέον των πιστωτικών μονάδων της ΠΑ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ΠΑ δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να αξιοποιήσουν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον τις γνώσεις που κατέκτησαν από τις σπουδές τους. Είναι οργανικά συνδεδεμένη με την έμπρακτη προσέγγιση στην γνώση του ΤΠΨΤ, όπου οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων να αναλαμβάνουν εργασίες σε επαγγελματικούς χώρους. Η ειδική αυτή εμπειρία που αποκτούν στο πλαίσιο των μαθημάτων, τους δίνει τα εφόδια να αναλάβουν με επιτυχία την μεγαλύτερη δοκιμασία της ΠΑ, η οποία λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας. Η ΠΑ προσφέρει επαγγελματική εξειδίκευση και δημιουργεί ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των αποφοίτων του τμήματος. Μπορεί επίσης να δώσει ερευνητικά ερεθίσματα στους/στις φοιτητές/τριες που θα οδηγήσουν στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας συναφούς με το αντικείμενο της εργασίας τους κατά την ΠΑ, ισχυροποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα. Η ΠΑ βοηθά τους φοιτητές/τριες να αναδείξουν τις δεξιότητές τους σε ποικίλους τομείς, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και την κλίση τους: στον ψηφιακό σχεδιασμό εκθέσεων, σκηνογραφιών, ακουστικών και οπτικών εφέ για παραστάσεις, εφαρμογών για τις δημιουργικές βιομηχανίες, στην οργάνωση και ψηφιοποίηση αρχείων, σε καλλιτεχνικά επαγγέλματα των παραστατικών τεχνών ως βοηθοί σκηνοθέτη, χορογράφου, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, φωτιστή, στην οργάνωση καλλιτεχνικών παραγωγών, πολυμορφικών events, εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία θέατρα και κοινωνικούς φορείς κ.ά.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ΤΠΨΤ

Ευκλείδης Αλέξανδρος (Μέλος ΔΕΠ), Ελ Ράχεμπ Κατερίνα (Μέλος ΔΕΠ), Ματσούκας Παναγιώτης (Μέλος ΕΕΠ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ