Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Διαδικασία Εγγραφής PhD

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΠΨΤ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριο και Φεβρουάριο) μετά από συνεννόηση και την έγκριση του προτεινόμενου επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ: 

Α. Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

 • Τίτλος της πρότασης για διδακτορική έρευνα στο ΤΠΨΤ

Β. Γλώσσα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

 • Ως βασική γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζεται η ελληνική. Είναι δυνατόν η διατριβή να συνταχθεί και σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής με τη σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας και έπειτα από αίτηση του/της Υ.Δ. προς τη Συνέλευση, στην οποία θα εξηγεί τους λόγους σύνταξης στη γλώσσα αυτή (π.χ. μητρική γλώσσα, γλώσσα των εγκυκλίων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, εκπόνηση διατριβής σε συνεργασία με ίδρυμα της αλλοδαπής ή καθηγητές/τριες της αλλοδαπής).  Στην περίπτωση που η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τη σύνταξη της Διδακτορικής Διατριβής σε ξένη γλώσσα, προβλέπεται εκτενής περίληψη στα ελληνικά με την περάτωσή της, σε έκταση που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος, 

Γ. Προτεινόμενος/Προτεινόμενη επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής

 • Ονοματεπώνυμο και ακαδημαϊκή βαθμίδα του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας του ΤΠΨΤ (Μέλη ΔΕΠ)

Δ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitae)

 • Υποβολή Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος (CV) του υποψηφίου/ιας

Ε. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (research proposal) 

 • Υποβολή της ολοκληρωμένης επιστημονικής πρότασης για διδακτορική έρευνα. Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να αναφέρει 1) τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος καθώς επίσης και 2) εισαγωγή, 3) ερευνητικό ερώτημα και των επιμέρους στόχων της διδακτορικής διατριβής, 4) μεθοδολογία, 5) θεωρητικό ή/και καλλιτεχνικό πλαίσιο, 6) επιδιωκώμενα αποτελέσματα, 7) ενδεικτική βιβλιογραφία, 8) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα διδακτορικής διατριβής.

Ζ. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)

 • Υποβολή ισοτιμίας πτυχίων ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση πτυχιούχων από το εξωτερικό)

Η. Απαιτείται επίσης η προσκόμιση των ακόλουθων τεκμηρίων: 

 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και οι δυο όψεις του εγγράφου)
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
 • Αναλυτική βαθμολογία των Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί από την/τον επιβλέπουσα/οντα. 
 • Πιστοποίηση ελληνομάθειας σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων και γλωσσομάθειας (κατά βάση της αγγλικής χωρίς να αποκλείονται άλλες γλώσσες ανάλογα με το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο) όσον αφορά Έλληνες/Ελληνίδες υποψήφιους/ες. Σε περίπτωση μη κατοχής σχετικού πιστοποιητικού, ο/η υποψήφιος/α θα υποβληθεί σε εξετάσεις γλωσσομάθειας με τρόπο που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση έπειτα από εισήγηση του/ της επιβλέποντος/ουσας. 
 • Έως δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες/τριες (μόνον στην περίπτωση που η εργασία του υποψήφιου διδάκτορα είναι σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΤΠΨΤ). 

Θ. Δημοσιεύσεις ή Επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν)

Υποβολή των δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν ο/η υποψήφιος/α (εφόσον ζητηθούν).