Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Μεταδιδακτορική Έρευνα

[μελλοντικά]

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση μέταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών και πιο συγκεκριμένα σε πεδία που συνδέονται και υποστηρίζονται από τα καλλιτεχνικά, ερευνητικά και γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του ΤΠΨΤ, στις συγκλίσεις των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών (χορός, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, εικαστική επιτέλεση, εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, εικονική πραγματικότητα, διαδραστικές σκηνοθεσίες και επιτελέσεις κ.α.). Τα βήματα και η διαδικασία θα καθοριστεί στο μέλλον από τον Οδηγό Μέταδιδακτορικής Έρευνας στο εν λόγω τμημα από την αρμόδια επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ.

  1. Τομείς διεπιστημονικής και διακαλλιτεχνικής έρευνας που προσφέρονται
  2. Αίτηση για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τ.Π.Ψ.Τ. (μελλοντικά)
  3. Οδηγός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τ.Π.Ψ.Τ. (μελλοντικά)