Παρουσίαση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ) ανήκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει ως αποστολή :

 1. Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τεχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και την διδακτική. Η Επιτέλεση (Performance), ως κατ’εξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, βρίσκεται στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών, θεωρητικών, ιστορικών και μεθοδολογικών μαθημάτων που προσφέρονται στο Τμήμα.
 2. Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν ενσωματωμένες πρακτικές και δράσεις κατά την καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 3. Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία καλλιτεχνικών αντικειμένων και των καλλιτεχνικών τεχνολογικών εφαρμογών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα πεδία θεωρητικής έρευνας και καλλιτεχνικών εφαρμογών στα οποία εστιάζουν οι σπουδές στο Τμήμα, είναι τα εξής :

 • Θεωρία και ιστορία των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών
 • Χορός και Επιτέλεση (performance)
 • Ψηφιακή επιτέλεση και τέχνες
 • Φως, σκηνογραφία και νέες τεχνολογίες.
 • Παραγωγή ψηφιακού υλικου (Ψηφιακή εμψύχωση, Animation, Video game, Εικονική πραγματικότητα)
 • Ψηφιακές εφαρμογές στη Σκηνοθεσία και την Υποκριτική 
 • Θεωρία της επιτέλεσης και κοινωνικές εφαρμογές (ενδεικτικά: ανθρωπολογία του θεάτρου, ακτιβισμός, διαδραστικό και διαδικτυακό θέατρο, φεμινιστική και queer θεωρία, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιος χώρος.)
 • Δημιουργική γραφή  /  Ψηφιακή αφήγηση / Ψηφιακές εκδόσεις
 • Καλλιτεχνικές τεχνολογικές εφαρμογές στην εκπαίδευση.
 • Επιτελεστικές εφαρμογές σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς χώρους (μουσεία, φορείς, συλλόγους, εκπαίδευση κ.α.)

Οι σπουδές στα αντικείμενα αυτά, αντιμετωπίζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και τις παραστατικές τεχνες ως γόνιμο πεδίο σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Κοινό πεδίο αναφοράς, η Performance, ως διυποκειμενική εμπειρία και κατασκευή. Στόχος των σπουδών είναι η διερεύνηση του θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται η Performance αλλά κυρίως τα πεδία των καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών της και της αλληλεπίδρασής της με το κοινωνικό περιβάλλον.

Οι σπουδές στο Τμήμα διακρίνονται σε δύο άτυπες κατευθύνσεις:

1.ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την θεωρητική και καλλιτεχνική κατάρτιση των φοιτητών/τριών στον τομέα των παραστατικών τεχνών, εστιάζοντας στην παροχή γνώσης και την πρακτική γύρω από τα πεδία και τις δυνατότητες της σύνδεσής τους με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης αυτής θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν (σύλληψη, σύνθεση, σκηνοθεσία) ένα επιτελεστικό γεγονός με κέντρο την παράσταση (performance, χορός, εφαρμογές πολυμέσων στο θέατρο κ.α.), υλοποιώντας καινοτόμες προτάσεις στο πεδίο της καλλιτεχνικής έκφρασης και της διδακτικής.

2.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την θεωρητική, καλλιτεχνική και τεχνική κατάρτιση των φοιτητών/τριων στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών εστιάζοντας στις δυνατότητες σύνδεσής τους με τις παραστατικές τέχνες. Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης αυτής θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν (σύλληψη, ψηφιακός σχεδιασμός, σύνθεση, σκηνοθεσία, τεχνική υλοποίηση) μία καλλιτεχνική ψηφιακή εφαρμογή (ψηφιακή performance, διαδραστική εγκατάσταση, ψηφιακή σκηνογραφία και φωτισμό, video games και εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακές εκδόσεις κ.α.) αξιοποιώντας τη σύνδεση Performance και ψηφιακών τεχνών στο πεδίο της καλλιτεχνικής έκφρασης και της διδακτικής. 

1.ΦΟΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο ΤΠΨΤ ορίζεται κατ’έτος με σχετική Υπουργική Απόφαση. Για το ακαδημαικό έτος 2019-20 ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους 140.

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο ΤΠΨΤ για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

2.ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά­πτυξη της έρευνας και των τεχνών και την ικα­νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονες καλλιτεχνικές κατευθύνσεις των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών οι οποίες συνδέονται με την τέχνη, την εκπαίδευση και την κοινωνία. Οι σπουδές που παρέχει, προετοιμάζουν αποφοίτους με εξειδίκευση στη σύνδεση των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών μεταξύ τους αλλά και με τις κοινωνικές συνιστώσες, σε συνδυασμό με την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για τη διδασκαλία τους και την εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και συναφείς δράσεις.

Αν και η φυσιογνωμία του Τμήματος είναι κυρίως καλλιτεχνική, οι σπουδές σ’αυτό, παρέχουν επίσης θεωρητική κατάρτιση υποβάθρου στα πεδία της θεωρίας των Παραστατικών Τεχνών και της θεωρίας των Ψηφιακών μέσων, της ιστορίας της Τέχνης, και του Κινηματογράφου, καθώς και ευρύτερα της θεωρίας του Πολιτισμού. Παράλληλα, καλλιεργούν την εξοικείωση με βασικά στοιχεία πληροφορικής καθώς και αρχές της Ηθικής της Τεχνολογίας αλλά και της Μεθοδολογίας της Έρευνας, δεδομένου ότι οι φοιτητές/τριες θα κληθούν στο τέλος των σπουδών τους να συντάξουν και να παρουσιάσουν δημόσια, πτυχιακή διάλεξη στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας (θεωρητική ή εφαρμοσμένη/καλλιτεχνική έρευνα). Επί πλέον, σκοπός του Τμήματος είναι η συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών αλλά και με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσυ όπως το Τμήμα Πληροφορικής. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζεται είτε με την αμοιβαία προσφορά μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, είτε με την πρόβλεψη για από κοινού εκπόνηση πτυχιακών εργασιών.

3.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ.

Οι πτυχιούχοι του ΤΠΨΤ, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και την καλλιτεχνική τους εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τις παραστατικές και τις ψηφιακές τέχνες, όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω, σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.

Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή/και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας το οποίο χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης των Ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, όπως αυτά καθορίζονται με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η ενεργή παρακολούθηση και ολοκλήρωση της φοίτησης στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, αναμένεται να έχει τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές/τριες :

 • Να είναι σε θέση να προάγουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την έρευνα στο πεδίο των Παραστατικών και των Ψηφιακών Τεχνών καθώς και των συναφών επιστημονικών και καλλιτεχνικών τομέων με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνολογίας. Να γνωρίζουν παραδοσιακές και νεωτεριστικές μορφές της πολιτισμικής έκφρασης. Να είναι σε θέση να συνδέουν  πολλαπλώς τις Παραστατικές και Ψηφιακές Τέχνες με τις κοινωνικές παραμέτρους,  καθώς και με τη διδακτική πράξη σε εκπαιδευτικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς. 
 • Να έχουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις επιστημονικές και καλλιτεχνικές ανάγκες ερευνητικών και καλλιτεχνικών φορέων σχετικών με τις Παραστατικές και Ψηφιακές τέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως ερευνητικά, επιστημονικά και κοινωνικά κέντρα, καθώς και φορείς πολιτισμού (Υπουργείο Πολιτισμού, μουσεία και κέντρα τέχνης, φεστιβαλικούς θεσμούς, θέατρα, θιάσους, κ.α.), φορείς της περιφέρειας, δημοτικές αρχές, ΜΜΕ.
 • Να επεξεργάζονται, να προτείνουν και να υλοποιούν κοινωνικές εφαρμογές καλλιτεχνικών δράσεων παρεμβαίνοντας δημιουργικά σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και χώρους. Να σχεδιάζουν δημιουργικά εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης μέσω των Παραστατικών και των Ψηφιακών Τεχνών για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες δύνανται να απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα:

 • Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Σκηνογραφικό σχεδιασμό επιτελεστικών εφαρμογών (Performance χορού και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις ή εγκαταστάσεις στον σκηνικό και τον δημόσιο χώρο, εφαρμογές οπτικών τεχνών, εφαρμογές πολυμεσικού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών στις παραστατικές τέχνες).
 • Υλοποίηση καλλιτεχνικών κοινωνικών παρεμβάσεων μέσω επιτελεστικών εφαρμογών (ενδεικτικά: κοινωνικό θέατρο, ακτιβισμός, χορός και κοινωνία, διαδραστικό και διαδικτυακό θέατρο, performance και δημόσιος χώρος, κ.α..)
 • Παραγωγή ψηφιακού υλικου (Ψηφιακή εμψύχωση, Animation, Video game) – υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για τις παραστατικές τέχνες.
 • Σχεδιασμός εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων
 • Ψηφιακές εφαρμογές στον φωτισμό (σχεδιασμός και υλοποίηση).
 • Υλοποίηση ψηφιακών σκηνογραφικών εγκαταστάσεων.
 • Σχεδιασμός ψηφιακών εκθέσεων, εφαρμογές Δημιουργικής Γραφής σε ψηφιακά και επιτελεστικά καλλιτεχνικά έργα, ψηφιακές εκδόσεις.
 • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/ πολιτιστικούς  φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης.