Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Οδηγοί / Κανονισμοί

Η παρούσα ενότητα δίνει πρόσβαση στον φοιτητή σε όλους τους οδηγούς και κανονισμούς που καθορίζουν την λειτουργία διαδικασιών του τμήματος σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και ερευνητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα: