Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Β19. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εισαγωγή 

Άρθρο 1. Οδηγός σπουδών 

Άρθρο 2. Πρόγραμμα εξετάσεων-Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων 

Άρθρο 3. Κατατακτήριες εξετάσεις 

Άρθρο 4. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης  

Άρθρο 5. Προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες 

Άρθρο 6. Κανονισμός για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 

Άρθρο 7. Λογοκλοπή

Άρθρο 8. Διδακτικά συγγράμματα και βοηθήματα 

Άρθρο 9. Κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Τμήματος 

Άρθρο 10. Διαδικασία απονομής και αναγνώρισης των τίτλων, χρονική διάρκεια των σπουδών. Απονομή πτυχίων, βαθμός και καθομολόγηση πτυχιούχων

Άρθρο 11. Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 

Άρθρο 12. Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας 

Άρθρο 13. Απονομή τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων 

Άρθρο 14. Επιτροπές του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών 

Άρθρο 15. Θέματα πολιτιστικού, εθιμοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα

Άρθρο 16. Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών 

Άρθρο 17. Λειτουργία μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Άρθρο 18. Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών/τριών

Άρθρο 19. Όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές /τριες

Άρθρο 20. Υγειονομική περίθαλψη 

Άρθρο 21. Σίτιση 

Άρθρο 22. Στέγαση 

Άρθρο 23. Διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις 

Άρθρο 24. Φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ)

Άρθρο 25. Ταμείο απόρων φοιτητών/τριών 

Άρθρο 26. Θέματα φύλαξης του Τμήματος και της περιουσίας του

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας καταρτίστηκε στο πλαίσιο της πρόβλεψης συγκεκριμένων κανονιστικών διαδικασιών, που ρυθμίζουν τόσο διοικητικά όσο και ακαδημαϊκά ζητήματα. Η κατάρτιση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας έλαβε υπόψη τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

1. Η λειτουργία του Τμήματος βασίζεται στη δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

2.  Η δραστηριότητα του κάθε φορέα πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού και των καταστατικών αρχών του ιδρύματος. Πέρα από τους γραπτούς κανονισμούς, όμως, η ακαδημαϊκή κοινότητα στηρίζεται σε ένα σύνολο αξιών, οι οποίες προκύπτουν από την ελεύθερη επιστημονική σκέψη. 

3.  Η λειτουργία του Τμήματος έχει ως κύριο σκοπό τη διδασκαλία, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία. 

4. Η δραστηριότητα όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να κατατείνει στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην πρόοδο της έρευνας και της τέχνης, στην παραγωγή ποιοτικού καλλιτεχνικού έργου και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Πανεπιστημίου στη σύγχρονη επιστημονική εξέλιξη. 

5. Η δραστηριότητα του Τμήματος βασίζεται στις αρχές του ανθρωπισμού και αποβλέπει στην καλλιέργεια του πολιτισμού τόσο μεταξύ των μελών του όσο και στην κοινωνία. 

6. Η δραστηριότητα του Τμήματος προσανατολίζεται επίσης στην πλήρη κοινωνική ένταξη όλων των μελών του. 

7. Το Τμήμα λειτουργεί ως ενεργός σύνδεσμος της ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο ευρωπαϊκό, μεσογειακό και διεθνές περιβάλλον. Ακόμα, υποστηρίζει τη συνεχή προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών και πρακτικών που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική καταξίωση της επιστήμης. 

Τα μέλη της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, αφού έλαβαν υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ.15 του Ν.4485/2017 

β) Τη δυνατότητα μελλοντικής επικαιροποίησης του εσωτερικού κανονισμού 

καταρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, όπως περιγράφεται στα άρθρα που ακολουθούν.

Άρθρο 1. Οδηγός σπουδών

Σύμφωνα με την 2η  απόφαση της 29ης /8.7.2021  Προσωρινής Συνέλευσης ΤΠΨΤ, την 4η απόφαση της 36ης/02.12.2021 Προσωρινής Συνέλευσης και την 2η απόφαση της 40ης/09.02.2022.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Τ.Π.Ψ.Τ.) με έδρα το Ναύπλιο, ανήκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει ως αποστολή:

 1. Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά, καλλιτεχνικά και τεχνολογικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τέχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Η  Performance, (παράσταση ή εγκατάσταση), ως κατεξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, βρίσκεται στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών, θεωρητικών, τεχνολογικών και μεθοδολογικών μαθημάτων που προσφέρονται στο Τμήμα. 
 2. Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν καλλιτεχνικά έργα, εφαρμογές και δράσεις.
 3. Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοικείωση με τη χρήση της τεχνολογίας που απαιτείται για τις καλλιτεχνικές εφαρμογές στους παραπάνω θεματικούς τομείς.
 4. Να παρέχει στους φοιτητές/τριες την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προκειμένου να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές της καλλιτεχνικής παιδείας σε κοινωνικούς φορείς ή στις δημιουργικές βιομηχανίες.
 5. Να παρέχει ειδική́ μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία καλλιτεχνικών αντικειμένων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, καθώς και των καλλιτεχνικών τεχνολογικών εφαρμογών.

Τα πεδία καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών στα οποία εστιάζουν οι σπουδές στο Τμήμα, είναι τα εξής :

 • Σκηνοθεσία και Επιτέλεση.
 • Ψηφιακή επιτέλεση και τέχνες.
 • Χρήση λογισμικών συστημάτων και τεχνολογίας ψηφιακών τεχνών.
 • Χορός και Επιτέλεση.
 • Φως, ήχος, σκηνογραφία και νέες τεχνολογίες (Σχεδιασμός και υλοποίηση).
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακού υλικού (Ψηφιακή εμψύχωση, Εικονική / Μικτή Πραγματικότητα, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια).
 • Ψηφιακές εφαρμογές στη Σκηνοθεσία και την Υποκριτική.  
 • Θεωρία της επιτέλεσης και κοινωνικές εφαρμογές (ενδεικτικά: ανθρωπολογία του θεάτρου, ακτιβισμός, διαδραστικό και διαδικτυακό θέατρο, φεμινιστική και queer θεωρία, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιος χώρος, μουσεία.)
 • Δραματουργία της Επιτέλεσης / Δημιουργική γραφή  /  Ψηφιακή αφήγηση / Ψηφιακές εκδόσεις.

Οι σπουδές στα αντικείμενα αυτά, αντιμετωπίζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και τις παραστατικές τέχνες ως γόνιμο πεδίο σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Κοινό πεδίο αναφοράς, η Performance, ως διυποκειμενική εμπειρία και κατασκευή εξετάζεται είτε ως διαδικασία παράστασης, είτε ως αποτέλεσμα σύνθεσης και υλοποίησης εγκατάστασης στο χώρο μέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Στόχος των σπουδών είναι η διερεύνηση του θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται η Επιτέλεση (παράσταση ή περφόρμανς) αλλά κυρίως τα πεδία των καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών της και της αλληλεπίδρασής της με το κοινωνικό περιβάλλον.

Οι σπουδές στο Τμήμα διακρίνονται σε δύο (2) άτυπες κατευθύνσεις:

 1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την καλλιτεχνική και θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/τριών στον τομέα των παραστατικών τεχνών, εστιάζοντας στην παροχή γνώσης και την πρακτική γύρω από τα πεδία και τις δυνατότητες της σύνδεσής τους με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης αυτής θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν (σύλληψη, σύνθεση, σκηνοθεσία) ένα επιτελεστικό γεγονός με κέντρο την παράσταση (performance, χορός, εφαρμογές πολυμέσων στο θέατρο κ.α.), υλοποιώντας καινοτόμες προτάσεις στο πεδίο της καλλιτεχνικής έκφρασης και της εκπαίδευσης. 

 1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την καλλιτεχνική, θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των φοιτητών/τριων στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών εστιάζοντας στις δυνατότητες σύνδεσής τους με τις παραστατικές τέχνες. Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης αυτής συνδυάζουν την καλλιτεχνική κατάρτιση με την εμπειρία χρήσης λογισμικών συστημάτων και μηχανημάτων ψηφιακής τεχνολογίας. Επομένως, θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν (σύλληψη, ψηφιακός σχεδιασμός, σύνθεση, σκηνοθεσία, τεχνική υλοποίηση) μία καλλιτεχνική ψηφιακή εφαρμογή (ψηφιακή performance, διαδραστική εγκατάσταση, ψηφιακή σκηνογραφία και φωτισμό, video games, εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακές εκθέσεις, ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακές εκδόσεις κ.α.) αξιοποιώντας τη σύνδεση Performance και ψηφιακών τεχνών στο πεδίο της τεχνολογίας, της καλλιτεχνικής έκφρασης και της εκπαίδευσης. 

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τ.Π.Ψ.Τ. ορίζεται κατ’ έτος με σχετική Υπουργική Απόφαση. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους 140 (ΦΕΚ 1929/Β΄/13.05.2021). 

Η ελάχιστη υποχρεωτική́ διάρκεια φοίτησης στο Τ.Π.Ψ.Τ. για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονες καλλιτεχνικές κατευθύνσεις των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών οι οποίες συνδέονται με την τέχνη, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την κοινωνία. Οι σπουδές που παρέχει, προετοιμάζουν καλλιτέχνες με εξειδίκευση στη σύνδεση των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών μεταξύ τους, την χρήση της τεχνολογίας που αναφέρεται σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά και με τις κοινωνικές συνιστώσες. Τα παραπάνω, συνδυάζονται με την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για τη διδασκαλία τους και την εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και στις δημιουργικές βιομηχανίες. 

Αν και η φυσιογνωμία του Τμήματος είναι κυρίως καλλιτεχνική, οι σπουδές σε αυτό, παρέχουν επίσης τεχνολογική κατάρτιση. Σε δεύτερο επίπεδο, παρέχεται επίσης θεωρητική κατάρτιση υποβάθρου στα πεδία της θεωρίας των Παραστατικών Τεχνών και της θεωρίας των Ψηφιακών μέσων, της ιστορίας της Τέχνης, καθώς και ευρύτερα της θεωρίας του Πολιτισμού. Παράλληλα, καλλιεργείται η εξοικείωση των σπουδαστών/τριών με βασικές αρχές της Ηθικής της Τεχνολογίας αλλά και της Μεθοδολογίας της Έρευνας, δεδομένου ότι οι φοιτητές/τριες θα κληθούν στο τέλος των σπουδών τους να συντάξουν και να παρουσιάσουν δημόσια, πτυχιακή διάλεξη στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας (καλλιτεχνική ή θεωρητική έρευνα). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκτός από ατομικές και ομαδικές εργασίες (καλλιτεχνικές και θεωρητικές), θα παρουσιάζουν εργασίες τους σε δημόσιους χώρους καλλιτεχνικών δράσεων (θέατρα, εκθέσεις) καθώς και στο διαδίκτυο. 

Τέλος, σκοπός του Τμήματος είναι η συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Τ.Θ.Σ.) της Σχολής Καλών Τεχνών αλλά και με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζεται είτε με την αμοιβαία προσφορά μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, είτε με την πρόβλεψη για από κοινού εκπόνηση πτυχιακών εργασιών. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Οι πτυχιούχοι του Τ.Π.Ψ.Τ., με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και την καλλιτεχνική και τεχνολογική τους εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης ως καλλιτέχνες επιτελεστικών έργων σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις παραστατικές τέχνες και ως σχεδιαστές-προγραμματιστές ψηφιακών καλλιτεχνικών εφαρμογών σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τις παραστατικές και τις ψηφιακές τέχνες, όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω. 

Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή/και σε επαγγέλματα/προγράμματα εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης εξετάζονται οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα το Τμήμα να χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας, κατόπιν παρακολούθησης των κατάλληλων μαθημάτων, όπως αυτά θα καθορίζονται με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τέλος, στους αποφοίτους του Τ.Π.Ψ.Τ παρέχεται Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και όπως εξειδικεύονται με την 40η/09.02.2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών.

Η ενεργή παρακολούθηση και ολοκλήρωση της φοίτησης στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, αναμένεται να έχει τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές/τριες:

 • θα έχουν τα εφόδια να κατανοήσουν και να συμβάλλουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο, υπό την επίδραση των νέων τεχνολογιών, πεδίο της σύγχρονης τέχνης, καθώς και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς φορείς ή στις δημιουργικές βιομηχανίες
 • θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα καλλιτεχνικού χαρακτήρα για φορείς πολιτισμού (φεστιβάλ, μουσεία, θέατρα, πολιτιστικοί πολυχώροι) 
 • θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να υλοποιούν εκδηλώσεις πολυμορφικού χαρακτήρα (events) για διοργανώσεις όπως συνέδρια, φεστιβάλ, τελετές κ.α. 
 • θα έχουν την ικανότητα και τις γνώσεις να οργανώσουν σύγχρονα εργαστήρια βιωματικού, ψηφιακού ή υβριδικού χαρακτήρα για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς
 • θα έχουν αποκτήσει διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική κατάρτιση στους τομείς των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών και των κοινωνικών εφαρμογών τους ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ένα ευρύ φάσμα της πρακτικής, της θεωρίας και των κοινωνικών διαστάσεων των τεχνών.
 • θα έχουν αποκτήσει εμπειρία της λειτουργίας επαγγελματικών καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων μέσω της πρακτικής άσκησης και της εμπειρικής, project-based προσέγγισης στα μαθήματα
 • θα έχουν αποκτήσει εμπειρία στην παρουσίαση εργασιών και στις συλλογικές εργασίες

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες δύνανται να απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα:

 • Οργανισμούς τέχνης και πολιτιστικά ιδρύματα που σχετίζονται με παραστατικές, σύγχρονες και διακαλλιτεχνικές μορφές τέχνης.
 • Σε έργα χορού και πολυμεσικά projects σκηνοθετών.
 • Σε Εταιρείες παραγωγής πολιτιστικών και θεατρικών εκδηλώσεων.
 • Σε Εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μορφών, ψηφιακών / νέων μέσων.
 • Ως ερευνητές, επιμελητές σε χώρους αρχείων και διατομεακά έργα πολιτισμού.
 • Ως καλλιτέχνες και επαγγελματίες των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών: εικαστικοί καλλιτέχνες, σχεδιαστές ψηφιακών εκθέσεων και άλλων εφαρμογών για μουσεία ή τις δημιουργικές βιομηχανίες, σκηνοθέτες, καλλιτεχνικοί συντελεστές, ερμηνευτές, βοηθοί παραγωγής, βιντεοκαλλιτέχνες, περφόρμερ, τεχνικοί φωτός, ηχητικοί καλλιτέχνες, animators σε χώρους σύγχρονης δημιουργίας και έκφρασης, σε κοινωνικούς χώρους και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στον χώρο του τουρισμού και ΜΜΕ.
 • Ως εκπαιδευτικοί σε κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλες δομές διά βίου μάθησης, σχολές σκηνοθεσίας, σχολές χορού, σχολές ψηφιακών μέσων, εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων και κοινωνικών φορέων
 • Ως ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι έργων σύγχρονου πολιτισμού.
 • Ως κριτικοί και συντάκτες σύγχρονου πολιτιστικού περιεχομένου (performance art, ψηφιακή τέχνη, εικονική πραγματικότητα).
 • Ως ειδικοί σε μεθόδους παραγωγής και δημιουργίας 2D και 3D art για ψηφιακές εφαρμογές και ψηφιακά παιχνίδια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της Bologna και συμμορφώνεται πλήρως με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer Units – ECTS). Η ολοκλήρωση του προγράμματος αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 240 ECTS μονάδες και οδηγεί στην λήψη ενιαίου πτυχιακού τίτλου. Οι σπουδές στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών διαρκούν 8 εξάμηνα.

ΑΤΥΠΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Π.Ψ.Τ. :  

 1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 2. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Ειδικότερα :

 • ΔΥΟ ΚΟΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
 • ΕΞΙ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (προαιρετικά)

Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

α) Υποχρεωτικά (Θεωρία και Εφαρμογές) (ΥΠ) (5 ECTS) 

β) Επιλογής (Θεωρία και Εφαρμογές) (ΕΠ) (5 ECTS)

γ) Επιλογής Κατεύθυνσης (Θεωρία και Εφαρμογές) (ΕΠΚ) (6 ECTS)

δ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (6 ECTS) 

την Πτυχιακή Εργασία, η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις: 

α) Πτυχιακή Εργασία Ι, (θεωρητικού ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα) που ολοκληρώνεται με τη συγγραφή της Εργασίας και αντιστοιχεί σε 8 ECTS και 

β) Πτυχιακή Εργασία ΙΙ που ολοκληρώνεται με τη Δημόσια Διάλεξη, και αντιστοιχεί σε 8 ECTS. 

Έτσι η Πτυχιακή Εργασία, πιστώνεται με 16 ECTS συνολικά και η Πρακτική Άσκηση η οποία πιστώνεται με 20 ECTS (Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ) ή 14 ECTS (Πρακτική Άσκηση αμισθί). 

Σημείωση: Η Πρακτική Άσκηση αναλαμβάνεται μόνο μια φορά κατά το 7ο ή 8ο εξάμηνο των σπουδών. Ο/η φοιτητής/τρια που αναλαμβάνει Πρακτική Άσκηση, καλείται να υποβάλει γραπτή αναφορά με την ολοκλήρωσή της, η οποία πιστώνεται με επιπλέον 2 ECTS.

Όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους, (Υποχρεωτικά και Επιλογής) έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και πιστώνονται με 5 ΕCTS. 

Όλα τα μαθήματα, από το 3ο έως και το 8ο εξάμηνο είναι μαθήματα εμβάθυνσης και χαρακτηρίζονται από μία κοινή φιλοσοφία η οποία προϋποθέτει τον συνδυασμό θεωρίας και πράξης, και διέπει συνολικά την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τ.Π.Ψ.Τ. Λόγω του συνδυαστικού τους χαρακτήρα και του μεγάλου φόρτου εργασίας των φοιτητών που απαιτείται, τα μαθήματα αυτά πιστώνονται με 6 ΕCTS.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 1-2)

Διδασκαλία κυρίως εισαγωγικών μαθημάτων, κοινών για όλους τους/τις φοιτητές/τριες. Κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει έξι μαθήματα εκ των οποίων τα τρία είναι Υποχρεωτικά, και τα τρία Επιλογής (6 Χ 5 ECTS  = 30 ECTS). Σε αυτή τη φάση των σπουδών προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής το οποίο θα διαμορφώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών και τη διαθεσιμότητα διδασκόντων. 

 • ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 3-6)

Κάθε διδακτικό εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) περιλαμβάνει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Κατά τη φάση αυτή των σπουδών, όσα μαθήματα έχουν τον χαρακτηρισμό Ι ή ΙΙ μετά τον τίτλο τους, είναι μεταξύ τους προαπαιτούμενα, εκτός από την σειρά των μαθημάτων «Επιτέλεση και Κοινωνικές Εφαρμογές I-IV” και τα μαθήματα “Χορός Ι: Χορός και Τεχνολογία: Εργαλεία σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού”, “Χορός ΙΙ: Χορός και Κοινωνία” και “Χορός ΙΙΙ: Μεταμοντέρνες Πρακτικές στον Χορό”. Οι φοιτητές/τριες, μπορούν να επιλέξουν μαθήματα ΕΕ από οποιαδήποτε από τις δύο άτυπες κατευθύνσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές  μπορούν να επιλέξουν μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης  (ΕΠΚ) της έτερης κατεύθυνσης από αυτήν που έχουν επιλέξει, ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής  (ΕΕ).

Το κάθε εξάμηνο (μέχρι και το 6ο) αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS.

 • ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 7-8)

Κατά το 7o και 8ο εξάμηνο οι φοιτητές αναλαμβάνουν την Πτυχιακή Εργασία  καθώς μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Επίσης, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση (σε ένα από τα δύο εξάμηνα). Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή τους, με την προϋπόθεση ο συνολικός αριθμός για τη λήψη του Πτυχίου να είναι τουλάχιστον 240 ECTS.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα: 

 • Σενάριο 1 (με Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ):

7ο και 8ο Εξάμηνο: Πτυχιακή Εργασία 16 (8+8) ECTS + Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 22 (20+2) ECTS = 38 ECTS και επιπλέον 4 Μαθήματα ΕΕ x 6 ECTS = 24 ECTS. Σύνολο και τα δύο εξάμηνα 62 ECTS.

 • Σενάριο 2 (με Πρακτική Άσκηση αμισθί):

7ο και 8ο Εξάμηνο: Πτυχιακή Εργασία 16 (8+8) ECTS + Πρακτική Άσκηση αμισθί 16 (14+2) ECTS = 32 ECTS και επιπλέον 5 Μαθήματα ΕΕ x 6 ECTS = 30 ECTS. Σύνολο και τα δύο εξάμηνα 62 ECTS.

 • Σενάριο 3 (χωρίς Πρακτική Άσκηση):

7ο και 8ο Εξάμηνο: 8 Μαθήματα ΕΕ x 6 ECTS + Πτυχιακή Εργασία 16 (8+8) ECTS = 64 ECTS. Σύνολο και τα δύο εξάμηνα 64 ECTS.  

Για την εκπόνηση καλλιτεχνικής Πτυχιακής Εργασίας ενθαρρύνονται συμπράξεις μεταξύ φοιτητών/τριών διαφορετικών κατευθύνσεων.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το Πρόγραμμα Σπουδών εξαιρετικά καινοτόμο και φοιτητοκεντρικό, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν μία εξατομικευμένη κατεύθυνση σπουδών, η οποία ανταποκρίνεται στα δικά τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις.

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Α’ έτους): 6 x 5 ECTS =  30  ECTS
Μαθήματα Επιλογής (Α’ έτους): 6 x 5  ECTS     =  30  ECTS

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης: 12 x 6 ECTS =  72 ECTS
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: 16 x 6 ECTS =  96  ECTS

Πτυχιακή Εργασία: 8+8 ECTS      =  16 ECTS

Πρακτική Άσκηση (προαιρετική): (20 ή 14) + 2 ECTS   =   22 ή 16 ECTS


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                                                                     = 240 ECTS

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ:  ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Εισαγωγή στις παραστατικές τέχνες: Θεωρία και εφαρμογές (διδ. Α Τζάκου) ΥΠ (5 ECTS) 
 2. Προγραμματισμός και τέχνη Ι  (διδ. Α. Ελ Ράχεμπ) ΥΠ (5 ECTS) 
 3. Ιστορία της Τέχνης (διδ. Α. Στεργίου) ΥΠ (5 ECTS) 
 4. Εισαγωγή στην τεχνολογία (διδ. Ι. Μπερδούσης)  ΕΠ (5 ECTS)  
 5. Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού (διδ. Στ. Δημητρακοπούλου) ΕΠ (5 ECTS) 
 6. Σκηνοθετικά Ρεύματα: Θεωρία και εφαρμογές (διδ. Μ. Κοτζαμάνη, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS)
 7. Ιστορία Τέχνης: Ρομαντισμός – 1945 (διδ. Α. Μερτύρη, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS) 
 8. Στοιχεία Υποκριτικής: Θεωρία και Πράξη (διδ. Γ. Λεοντάρης, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS)

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Εισαγωγή στην Επιτέλεση: Θεωρία και εφαρμογές  (διδ. Ε. Κολλιοπούλου) ΥΠ (5 ECTS)   
 2. Άνθρωπος και Μηχανή (διδ. Δ. Ζαρακοβίτης)  ΥΠ (5 ECTS)   
 3. Μεθοδολογία Ι: Εισαγωγικά στοιχεία για την εκπόνηση γραπτής εργασίας (διδ. Γ. Κόνδης) ΥΠ (5 ECTS)
 4. Προγραμματισμός και τέχνη ΙΙ (διδ. Κ. Ελ Ράχεμπ)  ΕΠ (5 ECTS)
 5. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (διδ. Ν. Βασιλόπουλος) ΕΠ (5 ECTS)
 6. Υποκριτική: από το θέατρο στην performance ΕΠ (5 ECTS) ΕΣΠΑ
 7. Επιτέλεση και Κοινωνικές Εφαρμογές Ι (διδ. Στ. Πλάτσκου) ΕΠ (5 ECTS)
 8. Εισαγωγή στην Εικαστική Επιτέλεση (διδ. Β. Ψαρράς) ΕΠ (5 ECTS)  
 9. Χορός Ι: Χορός και Τεχνολογία: Εργαλεία σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού (διδ. Στ. Δημητρακοπούλου)  ΕΠ (5 ECTS) 
 10. Σκηνογραφία και νοηματοδότηση του χώρου στις παραστατικές τέχνες: εισαγωγικά στοιχεία (διδ. Χ. Θάνου)  ΕΠ (5 ECTS) 
 11. Τεχνικές σωματικού θεάτρου ΙΙ: Από την ουδέτερη μάσκα στην εκφραστική μάσκα (διδ. Α. Βασιλάκου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS)
 12. Υποκριτική και Κοινωνία Ι: Το Θέατρο του Καταπιεσμένου (διδ. Χ. Ζώνιου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS)
 13. ​​Εισαγωγή στη Σκηνοθεσία: Θεωρία και Εφαρμογές (διδ. Α. Ευκλείδης) ΕΠ (5 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Η συνεργασία μεταξύ των τεχνών: Το σύγχρονο συνολικό έργο τέχνης (διδ. Μ. Βαρσαμοπούλου-Στ. Πλάτσκου) ΕΠΚ (6 ECTS) 
 2. Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών Ι (διδ. Γ. Κόνδης) ΕΠΚ  (6 ECTS)
 3. Μουσική και Performance (διδ. Στ. Δημητρακοπούλου) ΕΠΚ (6 ECTS) 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. Πολυμέσα και σκηνοθεσία: Θεωρία και εφαρμογές (διδ. Α. Τζάκου) ΕΠΚ (6 ECTS) 
 2. Περφόρμανς και Χώρος: ο θεατής, ο καλλιτέχνης και ο επιτελεστικός χώρος συνάντησής τους (διδ. Α. Στούρνα) ΕΠΚ (6 ECTS) 
 3. Μεθοδολογία ΙΙ: επιστημονική έρευνα και συγγραφή (διδ. Γ. Κόνδης) ΕΠΚ (6 ECTS)

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. Η Performance στην Ελλάδα (διδ. Α. Στεργίου) ΕΠΚ (6 ECTS)
 2. Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών ΙΙ: Σύγχρονες προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση (διδ. Γ. Κόνδης)  ΕΠΚ (6 ECTS)
 3. Τεχνικές σωματικού θεάτρου: Από τη Βιομηχανική μέθοδο στο θέατρο της επιτέλεσης (διδ. Α. Τζάκου) ΕΠΚ (6 ECTS)

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. Θέατρο της πραγματικότητας: Θεωρία και Εφαρμογές (διδ. Α. Ευκλείδης) ΕΠΚ (6 ECTS) 
 2. Θεωρίες φύλου/σεξουαλικότητας και θεατρική πράξη (διδ. Μ. Βαρσαμοπούλου) ΕΠΚ (6 ECTS) 
 3. Θεωρία Τέχνης και Πολιτισμού (διδ. Ε. Κέκου)  ΕΠΚ (6 ECTS) 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΠΤ  (8 ECTS)
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι* ΠΑ (20 ECTS ή 14 ECTS)
 3. Αναφορά Πρακτικής Άσκησης Ι* (2 ECTS)
 4. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3ου/5ου/7ου Εξαμήνου

*Επιλέγουμε (προαιρετικά) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ στο 4ο Έτος (μόνο μια φορά σε ένα από τα δύο εξάμηνα)

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ  ΠΤ (8 ECTS)
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ*  ΠΑ (20 ECTS ή 14 ECTS)
 3. Αναφορά Πρακτικής Άσκησης Ι* (2 ECTS)
 4. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4ου/6ου/8ου Εξαμήνου

*Επιλέγουμε (προαιρετικά) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ στο 4ο Έτος (μόνο μια φορά σε ένα από τα δύο εξάμηνα)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2 : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι ΕΠΚ (6 ECTS) 
 2. Τα Πολυμέσα στις Παραστατικές Τέχνες με έμφαση στη Βίντεο-Τέχνη και Performance Art ΕΠΚ  (6 ECTS) (διδ. Ε. Κολλιοπούλου ΕΣΠΑ)
 3. Παιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών Ι: Τέχνες και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση ΕΠΚ (6 ECTS) 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. Εικαστική επιτέλεση Ι: Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ (6 ECTS) 
 2. Σύγχρονη τέχνη ΕΠΚ (6 ECTS) 
 3. Εικονική Πραγματικότητα Ι ΕΠΚ (6 ECTS) 
 4. Παιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών ΙΙ: Τέχνες και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση ΕΠΚ (6 ECTS) (θα προσφέρεται από το ακ. έτος 2022-2023)

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων Ι  ΕΠΚ  (6 ECTS) 
 2. Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου ΙΙ ΕΠΚ (6 ECTS) 
 3. Ψηφιακή τεχνολογία και Ηθική ΕΠΚ  (6 ECTS) 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων ΙΙ ΕΠΚ (6 ECTS) 
 2. Διάχυτα υπολογιστικά συστήματα ΕΠΚ (6 ECTS) 
 3. Εικονική πραγματικότητα ΙΙ ΕΠΚ  (6 ECTS)

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΠΤ  (8 ECTS)
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι* ΠΑ (20 ECTS ή 14 ECTS)
 3. Αναφορά Πρακτικής Άσκησης Ι* (2 ECTS)
 4. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3ου/5ου/7ου Εξαμήνου

*Επιλέγουμε (προαιρετικά) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ στο 4ο Έτος (μόνο μια φορά σε ένα από τα δύο εξάμηνα)

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ  ΠΤ (8 ECTS)
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ*  ΠΑ (20 ECTS ή 14 ECTS)
 3. Αναφορά Πρακτικής Άσκησης Ι* (2 ECTS)
 4. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4ου/6ου/8ου Εξαμήνου

*Επιλέγουμε (προαιρετικά) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ στο 4ο Έτος (μόνο μια φορά σε ένα από τα δύο εξάμηνα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ου/5ου/7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ – Και για τις δύο κατευθύνσεις 

 1. Μορφολογία, η διαδοχή των στυλ: από την αρχιτεκτονική στο έπιπλο (διδ. Α. Δημητρουλοπούλου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS) 
 2. Σύγχρονες θεωρίες για την καλλιτεχνική δημιουργία (διδ. Α. Σπυροπούλου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS)
 3. Κοινωνιολογία των πολιτισμικών θεσμών και οργανισμών (διδ. Γ. Κόνδης) ΕΕ (6 ECTS)
 4. Θέατρο, Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή (διδ. Α. Σπυροπούλου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS)
 5. Τεχνικές σωματικού θεάτρου Ι: το ποιητικό σώμα του ηθοποιού (διδ. Α. Βασιλάκου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS)
 6. Επιτέλεση, σκηνοθεσία και διαδίκτυο: Θεωρία και εφαρμογές (διδ. Α. Τζάκου) ΕΕ (6 ECTS)
 7. Επιτελεστικές εφαρμογές για παιδιά στην ψηφιακή εποχή ΕΕ (6 ECTS) 
 8. Δραματουργία της Επιτέλεσης (διδ. Α. Ευκλείδης) ΕΕ (6 ECTS)
 9. Ανάπτυξη εικονικών κόσμων ΕΕ  (6 ECTS)
 10. Η διευρυμένη σκηνογραφία, εικαστική γραφή στις παραστατικές τέχνες ΕΕ (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ου/6ου/8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ – Και για τις δύο κατευθύνσεις 

 1. Ψηφιακή Δημιουργική γραφή, διαδραστική λογοτεχνία, ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακές εκδόσεις (διδ. Ε. Ροϊνιώτη) ΕΕ (6 ECTS)
 2. Εισαγωγή στην έννοια της Αφήγησης / Σενάριο (διδ. Ε. Ροϊνιώτη) ΕΕ (6 ECTS) 
 3. Μουσικές επενδύσεις και συνθετικές πρακτικές σε θεατρικές παραστάσεις (διδ. Ν. Μάμαλης, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS)
 4. Τεχνικές σωματικού θεάτρου: ο ερμηνευτής στον ανοιχτό χώρο ΕΕ
  (6 ECTS) ΕΣΠΑ
 5. Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων (διδ. Μ. Κοτζαμάνη, κοινό μάθημα με ΤΘΣ) EE (6 ECTS)
 6. Εισαγωγή στις ιδιοκατασκευές (διδ. Α. Θεοδωρόπουλος) ΕΕ (6 ECTS)
 7. Επιμέλεια ψηφιακών εκθέσεων και εικονική πραγματικότητα (διδ. Α. Θεοδωρόπουλος) ΕΕ (6 ECTS)
 8. Ψηφιακή επεξεργασία ήχου: μουσική σύνθεση (διδ. Ν. Βασιλόπουλος) ΕΕ (6 ECTS)
 9. Αρχές Γραμμικού Σχεδίου (διδ. Π. Ματσούκας) ΕΕ (6 ECTS)
 10. Αρχές Ελευθέρου Σχεδίου (διδ. Π. Ματσούκας) ΕΕ (6 ECTS)
 11. Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές ΙΙΙ: Κοινωνικό Θέατρο (διδ. Α. Στούρνα) ΕΕ (6 ECTS) 
 12. Στάδια της παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου (διδ. Β. Ψαρράς) ΕΕ (6 ECTS) 
 13. Σκηνογραφία-Εξωτερικός χώρος (διδ. Χ. Θάνου) ΕΕ (6 ECTS) 
 14. Σύγχρονο Αμερικανικό Θέατρο και Περφόρμανς (διδ. Μ. Βαρσαμοπούλου) ΕΕ (6 ECTS) 
 15. Σεμινάριο: γραφή εργασιών (διδ. Στ. Πλάτσκου) ΕΕ (6 ECTS) 
 16. Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές ΙV: ακτιβισμός και δημόσια σφαίρα: Θεωρία και εφαρμογές ΕΕ (6 ECTS)
 17. Σύγχρονη χορογραφία και ψηφιακή σκηνογραφική εγκατάσταση ΕΕ (6 ECTS)
 18. Συμμετοχική / συλλογική δραματουργία / Ο περφόρμερ δραματουργός : Θεωρία και εφαρμογές ΕΕ  (6 ECTS)
 19. Ψηφιακός σχεδιασμός video games (διδ. Α. Θεοδωρόπουλος) ΕΕ (6 ECTS)
 20. Διαδικτυακές εφαρμογές και Performance ΕΕ (6 ECTS)
 21. Art game και δημόσιος χώρος ΕΕ (6 ECTS)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Εισαγωγή στις παραστατικές τέχνες: Θεωρία και εφαρμογέςΥΠ
Προγραμματισμός και τέχνη ΙΥΠ
Ιστορία της ΤέχνηςΥΠ
Εισαγωγή στην τεχνολογία  ΕΠ
Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορούΕΠ
Σκηνοθετικά Ρεύματα: Θεωρία και εφαρμογέςΕΠ
Ιστορία Τέχνης: Ρομαντισμός – 1945ΕΠ
Στοιχεία Υποκριτικής: Θεωρία και ΠράξηΕΠ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Εισαγωγή στην Επιτέλεση: Θεωρία και εφαρμογέςΥΠ
Άνθρωπος και Μηχανή  ΥΠ
Μεθοδολογία Ι: Εισαγωγικά στοιχεία για την εκπόνηση γραπτής εργασίαςΥΠ
Προγραμματισμός και τέχνη ΙΙΕΠΠρογραμματισμός και τέχνη Ι
Ψηφιακή επεξεργασία εικόναςΕΠ
Υποκριτική: από το θέατρο στην performanceΕΠ
Επιτέλεση και Κοινωνικές Εφαρμογές ΙΕΠ
Εισαγωγή στην Εικαστική Επιτέλεση  ΕΠ
Χορός Ι: Χορός και Τεχνολογία: Εργαλεία σύνθεσης και αυτοσχεδιασμούΕΠ
Το σώμα στις παραστατικές τέχνες: Χορός και PerformanceΕΠ
Εισαγωγή στον σχεδιασμό βίντεο-προβολών στις παραστατικές τέχνεςΕΠ
Σκηνογραφία και νοηματοδότηση του χώρου στις παραστατικές τέχνες: εισαγωγικά στοιχείαΕΠ
Τεχνικές σωματικού θεάτρου ΙΙ: Από την ουδέτερη μάσκα στην εκφραστική μάσκαΕΠ
Υποκριτική και Κοινωνία Ι: Το Θέατρο του ΚαταπιεσμένουΕΠ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Η συνεργασία μεταξύ των τεχνών: Το σύγχρονο συνολικό έργο τέχνηςΕΠΚ
Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών Ι ΕΠΚ
Μουσική και PerformanceΕΠΚ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Πολυμέσα και σκηνοθεσία: Θεωρία και εφαρμογέςΕΠΚ
Περφόρμανς και Χώρος: ο θεατής, ο καλλιτέχνης και ο επιτελεστικός χώρος συνάντησής τουςΕΠΚ
Μεθοδολογία ΙΙ: επιστημονική έρευνα και συγγραφήΕΠΚΜεθοδολογία Ι: Εισαγωγικά στοιχεία για την εκπόνηση γραπτής εργασίας

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Η Performance στην Ελλάδα ΕΠΚ
Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών ΙΙ : Σύγχρονες προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση ΕΠΚΠαιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών Ι  
Τεχνικές σωματικού θεάτρου : Aπό τη Βιομηχανική μέθοδο στο θέατρο της επιτέλεσης ΕΠΚ

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Θέατρο της πραγματικότητας: Θεωρία και Εφαρμογές ή εναλλακτικά Υποκριτική και Κοινωνία ΙΙ: το Εθνόδραμα και το Θέατρο-ΝτοκουμέντοΕΠΚ
Θεωρίες φύλου/σεξουαλικότητας και θεατρική πράξη ή εναλλακτικά Ευρωπαϊκή φιλοσοφία και θέατρο στον 20ο αιώναΕΠΚ
Θεωρία Τέχνης και Πολιτισμού ΕΠΚ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΠΤ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι  ΠΑ
Αναφορά Πρακτικής Άσκησης ΠΑ
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 3ου/5ου/7ου ΕξαμήνουΕΕ

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ  ΠΤΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ   ΠΑΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι  
Αναφορά Πρακτικής Άσκησης ΠΑ
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 4ου/6ου/8ου ΕξαμήνουΕΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2 : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι ΕΠΚ
Τα Πολυμέσα στις Παραστατικές Τέχνες με έμφαση στη Βίντεο-Τέχνη και Performance Art ΕΠΚ
Παιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών Ι: Τέχνες και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση ΕΠΚ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Εικαστική επιτέλεση Ι: Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ
Σύγχρονη τέχνη  ΕΠΚ
Εικονική πραγματικότητα Ι ΕΠΚ
Παιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών ΙΙ: Τέχνες και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (θα προσφερθεί το ακ. έτος 2022-2023 )ΕΠΚΠαιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών Ι: Τέχνες και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων Ι  ΕΠΚ
Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου ΙΙ ΕΠΚΔημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι
Ψηφιακή τεχνολογία και Ηθική  ΕΠΚ

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων ΙΙ ΕΠΚΨηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων Ι  
Διάχυτα υπολογιστικά συστήματα ΕΠΚ
Εικονική πραγματικότητα ΙΙΕΠΚΕικονική πραγματικότητα Ι

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΠΤ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι  ΠΑ
Αναφορά Πρακτικής Άσκησης ΠΑ
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 3ου/5ου/7ου ΕξαμήνουΕΕ

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ  ΠΤΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ   ΠΑΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι  
Αναφορά Πρακτικής Άσκησης ΠΑ
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 4ου/6ου/8ου ΕξαμήνουΕΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ου/5ου/7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

(Και για τις δύο κατευθύνσεις)

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Μορφολογία, η διαδοχή των στυλ: από την αρχιτεκτονική στο έπιπλοΕΕ
Σύγχρονες θεωρίες για την καλλιτεχνική δημιουργίαΕΕ
Κοινωνιολογία των πολιτισμικών θεσμών και οργανισμώνΕΕ
Θέατρο, Λογοτεχνία και Δημιουργική ΓραφήΕΕ
Τεχνικές σωματικού θεάτρου Ι: το ποιητικό σώμα του ηθοποιού                      ΕΕ
Επιτέλεση, σκηνοθεσία και διαδίκτυο: Θεωρία και εφαρμογές ΕΕ
Επιτελεστικές εφαρμογές για παιδιά στην ψηφιακή εποχή ΕΕ
Δραματουργία της Επιτέλεσης ΕΕ
Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές IV: ακτιβισμός και δημόσια σφαίρα: Θεωρία και εφαρμογές ΕΕ
Σύγχρονη χορογραφία και ψηφιακή σκηνογραφική εγκατάσταση                     ΕΕ
Συμμετοχική / συλλογική δραματουργία / Ο περφόρμερ δραματουργός: Θεωρία και εφαρμογές ΕΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ου/6ου/8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

(Και για τις δύο κατευθύνσεις)

Τίτλος μαθήματοςΚατηγορίαΠροαπαιτούμενα
Χορός ΙΙ: Χορός και Κοινωνία  ΕΕ
Ψηφιακή Δημιουργική γραφή, διαδραστική λογοτεχνία, ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακές εκδόσειςΕΕ
Εισαγωγή στην έννοια της Αφήγησης / ΣενάριοΕΕ
Μουσικές επενδύσεις και συνθετικές πρακτικές σε θεατρικές παραστάσειςΕΕ
Τεχνικές σωματικού θεάτρου: ο ερμηνευτής στον ανοιχτό χώροΕΕ
Κριτική Ανάλυση ΠαραστάσεωνΕΕ
Πολιτική Φιλοσοφία και ΤέχνηΕΕ
Εισαγωγή στις ιδιοκατασκευέςΕΕ
Επιμέλεια ψηφιακών εκθέσεων και εικονική πραγματικότηταΕΕ
Ψηφιακή επεξεργασία ήχου: μουσική σύνθεσηΕΕ
Αρχές Γραμμικού ΣχεδίουΕΕ
Αρχές Ελευθέρου ΣχεδίουΕΕ
Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές ΙΙΙ: Κοινωνικό ΘέατροΕΕ
Στάδια της παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργουΕΕ
Σκηνογραφία-Εξωτερικός χώροςΕΕ
Σύγχρονο Αμερικανικό Θέατρο και ΠερφόρμανςΕΕ
Σεμινάριο: γραφή εργασιώνΕΕ
Ανάπτυξη εικονικών κόσμων ΕΕ
Η διευρυμένη σκηνογραφία, εικαστική γραφή στις παραστατικές τέχνες ΕΕ
Ψηφιακός σχεδιασμός video games ΕΕ
Διαδικτυακές εφαρμογές και Performance ΕΕ
Art game και δημόσιος χώρος ΕΕ

Άρθρο 2. Πρόγραμμα εξετάσεων-Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων

2.1. Η Π.Σ. του Τμήματος προσδιορίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, όπως αυτό ορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες και ακολουθούνται κατά κανόνα από μία (1) ελεύθερη εβδομάδα πριν από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες. Κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου, στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

2.2. Η εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος περιλαμβάνει την ύλη που έχει ανακοινωθεί στους/τις φοιτητές/τριες από την αρχή και κατά την διάρκεια του εξαμήνου, σε συνδυασμό με τις πιθανές διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που επιφέρει ο/η οικείος/α διδάσκων/ουσα. Οι εξετάσεις διενεργούνται γραπτώς ή προφορικώς, κατά την κρίση του/της διδάσκοντος/ουσας. Ένα μάθημα μπορεί να εξετάζεται και με γραπτές εργασίες, εάν αυτό έχει οριστεί στην περιγραφή του μαθήματος. Στα μαθήματα των παραστατικών τεχνών οι εξετάσεις μπορεί να έχουν και τη μορφή ανοιχτού μαθήματος ή θεατρικής παράστασης. Εάν υπάρχει η απόφαση του Υπουργείου για τη διεξαγωγή εμβόλιμης εξεταστικής, οι φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό εξαμήνων και στην διάρκεια των οποίων έχουν δηλώσει τα μαθήματα με τα οποία συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών και πιστωτικών μονάδων ή μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους στα μαθήματα αυτά, ανεξάρτητα εάν διδάσκονται σε χειμερινό ή θερινό εξάμηνο. 

2.3. Κανονισμοί. Οι αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων γνωστοποιούνται εγκαίρως στο πρόγραμμα των εξετάσεων. Κατά την προσέλευση σε κάθε εξέταση μαθήματος οι φοιτητές /τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα. Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σ’ αυτό. Κινητά τηλέφωνα δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Πρέπει να είναι απενεργοποιημένα, και όχι απλώς σε ρύθμιση αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης και να μην βρίσκονται καν πάνω στο έδρανο. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η αποχώρηση από τις αίθουσες των εξετάσεων πριν από την παρέλευση ημιώρου από την έναρξη της εξέτασης. Δεν επιτρέπεται στους/στις εξεταζόμενους/ες να παίρνουν τα θέματα των εξετάσεων μαζί τους πριν από τη λήξη κάθε εξέτασης. Δεν διορθώνονται γραπτά φοιτητών/τριών που προσέρχονται σε εξετάσεις μαθημάτων, τα οποία δεν έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος. 

2.4. Αντιγραφή. Αν ένας/μία φοιτητής/τρια αντιγράφει με οποιοδήποτε τρόπο, ο/η επιβλέπων/ουσα οφείλει να μονογράψει την κόλλα του/της φοιτητή/τριας και να τον/την καταγγείλει στο/στην διδάσκοντα/ουσα. Επίσης, η αντιγραφή μπορεί να διαπιστωθεί από τον/την διδάσκοντα/ουσα και μετά την εξέταση με συγκριτική διερεύνηση του περιεχομένου των γραπτών των φοιτητών/τριών. Στη συνέχεια, ο/η διδάσκων/ουσα μηδενίζει την κόλλα του/της φοιτητή/τριας και παραπέμπει το θέμα στη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος, επωνύμως, για περαιτέρω συνέπειες προς τον φοιτητή/τρια, που υπέπεσε στο παράπτωμα. 

2.5. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ή βαθμολόγησης στο μάθημα

Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις ή βαθμολόγησης στο μάθημα είναι κατ’ αρχάς ο φοιτητής να έχει δηλώσει το μάθημα κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, αντίστοιχα. Σε ορισμένα μαθήματα τίθενται ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ., εργασίες, παρουσιάσεις, παρουσίες, παρακολουθήσεις σεμιναρίων, άσκηση κ.ά.) προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να δώσει εξετάσεις στο μάθημα ή να λάβει τελική βαθμολογία. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως ορίζονται από τον/την κάθε διδάσκοντα/ διδάσκουσα, προτού ή βαθμολογηθεί ή προσέλθει σε εξετάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση η εξέτασή του είναι άκυρη ή δεν βαθμολογείται. 

2.6. Εξετάσεις. Κάθε καθηγητής ορίζει το είδος των εξετάσεων που θα εφαρμόσει κατά τη διαδικασία εξέτασης των φοιτητών/τριών.

Άρθρο 3. Κατατακτήριες εξετάσεις 

3.1. Γενικές Διατάξεις 

Στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.: Φ.2/121871/Β3/3-11-2005 “Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.: Φ.2/125186/Β3/22-11-2006, Φ.2/63260/Β3/15-6-2007, Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 και 92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ 1329 τ. Β’/02-07-2015) υπουργικές αποφάσεις και το νόμο υπ’ αριθμ. 4485, άρθρο 74 παρ. 3 (ΦΕΚ 114/4-8-2017). Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο, τον Δεκέμβριο. Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται σε τρία μαθήματα και η ύλη ανακοινώνεται από τη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος και ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό έτος. Τόσο τα μαθήματα όσο και η ύλη τους μπορούν να μεταβάλλεται από έτος σε έτος. 

Το ποσοστό των κατατάξεων στο Τμήμα των πτυχιούχων, ελληνικών ή αλλοδαπών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ), Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, και της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Αν ο αριθμός που προκύπτει από το προβλεπόμενο ποσοστό των κατατάξεων έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 

Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

3.2. Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν υποβάλλονται στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: 

α) Αίτηση του / της ενδιαφερομένου / ης. 

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

3.3. Διαδικασία επιλογής εξεταστέων θεμάτων 

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατακτηρίων εξετάσεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους/στις εξεταζόμενους/ες. 

3.4. Τρόπος διεξαγωγής κατατακτήριων εξετάσεων 

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. 

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου/ας προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. 

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 

ε) Κάθε υποψήφιος/α που εγκαταλείπει την αίθουσα, παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο, για λόγους υγείας, επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή/επιτηρήτριας. 

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο / η υποψήφιος / υποψήφια στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατακτηρίων εξετάσεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο / η επιτηρητής / επιτηρήτρια που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο/Η εξεταζόμενος/η που έχει μαζί του / της σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι/ες να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο/Η υποψήφιος/α που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του/της υποψηφίου/ας ελέγχονται από τους επιτηρητές/τριες και καλύπτονται από τον/την ίδιο/α τον/την υποψήφιο/α με την ευθύνη των επιτηρητών/τριών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο. 

η) Οι επιτηρητές/τριες μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατακτηρίων εξετάσεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές/τριες ταυτόχρονα ή στο/η δεύτερο/η βαθμολογητή/τρια πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του/της πρώτου/της βαθμολογητή/τριας. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατακτηρίων εξετάσεων. 

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται από τη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνονται πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. 

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, οπότε με ευθύνη της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος καταστρέφονται κατόπιν σχετικού πρακτικού τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

ια) Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων. ιβ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα. 

3.5. Βαθμολογία – Σειρά επιτυχίας 

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος ορίζει δύο βαθμολογητές/τριες και έναν αναβαθμολογητή/μία αναβαθμολογήτρια για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου Τμήματος. Από τους δύο βαθμολογητές/τριες θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα. Ο/Η αναβαθμολογητής/τρια πρέπει να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή/τρια. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών/τριών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών/τριών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον/την αναβαθμολογητή/τρια. 

Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του/της αναβαθμολογητή/τριας και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του/της πρώτου/της ή του/της δεύτερου/ης βαθμολογητή/τριας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/α κατατασσόμενο/η στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

3.6. Απαλλαγή από μαθήματα 

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου. Με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι/ες απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι/ες υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι/ες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Άρθρο 4. Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και αναλαμβάνεται κατά το 7ο ή 8ο εξάμηνο των σπουδών τους. Οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, ως απόρροια της φύσης των σπουδών και του προσανατολισμού του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, που έχει κυρίως θεωρητικό-ερευνητικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, θα απασχοληθούν σε φορείς και σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου αποκτώντας επαγγελματική εμπειρία και εξοικείωση με τον παραγωγικό χώρο γενικότερα προκειμένου να ανταποκριθούν ευκολότερα, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Η διαχείριση της ΠΑ γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΠΑ του Ιδρύματος (http://praktiki.uop.gr). Πιο αναλυτικά, τα στάδια της διαχείρισης έχουν ως εξής: Οι φορείς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές/τριες αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/) τη θέση που προσφέρουν. Το ΑΤΛΑΣ είναι μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία συνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις ΠΑ με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μια ενιαία βάση θέσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Το σύστημα βρίσκεται «ανοικτό» και δέχεται την εγγραφή και δήλωση θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

4.1. Άμεσοι στόχοι της πρακτικής είναι: 

– η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων σε ποικίλους τομείς, αναλόγως με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και την κλίση τους: σκηνική και εξωσκηνική καλλιτεχνική πρακτική στις παραστατικές τέχνες (βοηθοί σκηνοθέτη, σκηνογράφου/ενδυματολόγου, χορογράφου, βίντεο καλλιτέχνη, αρχειοθέτηση παραστάσεων, επιμέλεια προγραμμάτων, κλπ.), βοηθοί σε εικαστικές και πολυμεσικές εκθέσεις και άλλες διοργανώσεις, βοηθοί σε καλλιτεχνικά έργα και εκδηλώσεις του φάσματος των ψηφιακών τεχνών, ασκούμενοι σε εταιρείες της δημιουργικής βιομηχανίας, έρευνα (ιστορική και αρχειακή), τεχνογνωσία (συμμετοχή σε προγράμματα τεκμηρίωσης και ταξινόμησης), εκπαίδευση και κοινωνικές εφαρμογές των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών με συμμετοχή σε προγράμματα μουσείων, δημοτικών αρχών, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα κοινωνικών φορέων

– η σύνδεσή τους με τον εργασιακό χώρο και η δυνητική παραμονή τους σε αυτόν, μετά το πέρας της άσκησης, σε ολοένα αυξανόμενο ποσοστό 

– η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

4.2. Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης 

Βασικό περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του ΤΠΨΤ είναι η απασχόλησή τους για διάστημα δύο ή τριών μηνών σε φορείς σχετικούς με το αντικείμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά ως κάτωθι: καλλιτεχνικούς οργανισμούς, μουσεία, πολυχώρους τεχνολογίας, δημιουργικές βιομηχανίες (διαφήμιση, οργάνωση εκδηλώσεων). Επίσης, σε κοινωνικούς φορείς, ως βοηθοί στην υλοποίηση καλλιτεχνικών κοινωνικών παρεμβάσεων μέσω επιτελεστικών εφαρμογών. Επιπλέον, σε ιδιωτικούς φορείς ψηφιακών εφαρμογών και καλλιτεχνικούς οργανισμούς ως βοηθοί παραγωγής ψηφιακού υλικού και υλοποίησης ψηφιακών εφαρμογών για τις παραστατικές τέχνες μέσω της χρήσης της απαραίτητης τεχνολογίας (λογισμικά συστήματα και μηχανήματα).

Οι εργασίες για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιούνται σε επίπεδο Ιδρύματος και σε επίπεδο Τμήματος. Η  οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης είναι υπό εξέλιξη, γιατί θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο ΤΠΨΤ το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ο / Η ιδρυματικός υπεύθυνος / η συνεργάζεται με τους / τις τμηματικούς υπεύθυνους/ες, ώστε να εξειδικευθούν τα πλεονεκτήματα και να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της Πρακτικής Άσκησης με την ουσιαστική ενεργοποίηση των φοιτητών /τριών στο θεσμό αλλά και συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων ανάλογα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Τμήματος. Στη συνέχεια οι Τμηματικοί υπεύθυνοι/ες κινούν τις διαδικασίες προσέλκυσης φορέων καθώς και κατανομής και παρακολούθησης των φοιτητών/τριών σε αυτούς. Για κάθε φορέα που απασχολεί φοιτητές/τριες τοποθετείται ένας/μία καθηγητής/τρια ως υπεύθυνος/η-επόπτης/τρια για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ φορέα, φοιτητή / φοιτήτριας και Τμήματος. Συμπληρωματικές πληροφορίες προσφέρονται σε κεντρικό ιδρυματικό επίπεδο όσον αφορά τη διάχυση του ενδιαφέροντος ορισμένων φορέων σε επιμέρους τμήματα καθώς και τεχνικές-διοικητικές διευκρινίσεις. 

Η τελική επιλογή των φοιτητών/τριών που πληρούν τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα κριτήρια, γίνεται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, απαρτιζόμενη από τον/την Τμηματικό Υπεύθυνο και δύο (2) ακόμα μέλη ΔΕΠ. 

Υπογραφή σύμβασης με τον φορέα: η σύμβαση δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονικά αντλώντας στοιχεία από το σύστημα ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/), όπως τα έχει υποβάλει ο φορέας και αντλώντας στοιχεία όπως τα έχουν εισαγάγει οι φοιτητές ηλεκτρονικά.

4.3. Ολοκλήρωση Πρακτικής – Αμοιβές φοιτητών/τριών 

Μετά το πέρας της πρακτικής εκδίδεται: Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Π.Α., έκθεση αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου φοιτητή από τον επόπτη του φορέα. 

Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτητών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι το Ίδρυμα. 

Οι αμοιβές των φοιτητών καθορίζονται κάθε φορά από το εκάστοτε πρόγραμμα στις περιπτώσεις που η Πρακτική Άσκηση εκπονείται μέσω ΕΣΠΑ.

4.4. Οργανωτική Δομή Προγράμματος 

Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών συντονίζεται από το Τμηματικά Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ και τα δύο ακόμη μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. 

4.5 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης 

Ο κανονισμός της Πρακτικής Άσκησης αναμένεται να συμπληρωθεί με βάση τον κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος όταν θα έχει ολοκληρωθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 

Άρθρο 5. Προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες 

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επιδιώκει διεθνείς συνεργασίες και μετακινήσεις διδασκόντων/ουσών και φοιτητών/τριών στο εξωτερικό, όχι μόνο μέσω διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων, αλλά επίσης μέσα από διάφορα ερευνητικά και διδακτικά προγράμματα, που πραγματοποιεί κατά καιρούς με πρωτοβουλία των διδασκόντων/ουσών και επίσης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS. 

5.1. ΕRASMUS

Το πρόγραμμα ΕRASMUS δίνει την δυνατότητα μετακίνησης καθηγητών/τριών για διδασκαλία και φοιτητών/τριών για σπουδές ή και πρακτική άσκηση σε τμήματα παραστατικών και ψηφιακών τεχνών, καθώς και σε τμήματα καλλιτεχνικών και θεωρητικών σπουδών της τέχνης, σε ανώτατα και ανώτερα ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται η σύναψη νέων συμφωνιών με ΑΕΙ του εξωτερικού μέσω των διεθνών διασυνδέσεων των καθηγητών του τμήματος. 

Γενικές πληροφορίες για τις υπάρχουσες συμφωνίες αναρτώνται στον σύνδεσμο του Πανεπιστημίου http://www.uop.gr/erasmus/ όπως επίσης και στο οικείο πεδίο της Ιστοσελίδας του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών [ERASMUS – Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (uop.gr)]. 

Ειδικότερα, στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών ορίζεται Συντονιστής/τρια ERASMUS, ύστερα από απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης. Ο/Η Συντονιστής/τρια ERASMUS είναι υπεύθυνος/η για το ακαδημαϊκό μέρος της λειτουργίας των συμφωνιών και των μετακινήσεων των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS. Δύο φορές ετησίως, ο/η Συντονιστής/τρια καλεί όλους τους φοιτητές/τριες του Τμήματος σε κοινές ενημερωτικές συναντήσεις για το Πρόγραμμα ERASMUS και υποχρεούται να αξιολογήσει επίσης, βάσει των απαιτουμένων δικαιολογητικών και προσωπικής συνέντευξης, τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για μετακίνηση. 

Οι καθηγητές/τριες που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία για την υπογραφή διμερούς συμφωνίας του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών με ανώτατο ίδρυμα του εξωτερικού ορίζονται ως Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι/ες για τη συνεργασία και το ακαδημαϊκό μέρος της μετακίνησης από και προς τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα, οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι/ες επιλαμβάνονται την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών για τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια, την επικοινωνία με τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς υπευθύνους του ξένου εκπαιδευτικού ιδρύματος, την έγκριση του προγράμματος σπουδών των φοιτητών/τριών στο εξωτερικό, την παρακολούθηση της πορείας τους κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους και την αντιστοίχιση της βαθμολογίας και των μαθημάτων τους ή της πρακτικής άσκησης ανάμεσα στα δύο ιδρύματα. Αυτά τα καθήκοντα ισχύουν και για τους/τις εισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες από τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια αντίστοιχα.

Η τελική αντιστοίχιση των μαθημάτων και της βαθμολογίας των εξερχόμενων φοιτητών/τριών μετά το πέρας της μετακίνησης τους στο εξωτερικό επικυρώνεται από τη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος μετά από την αρχική εισήγηση του/της Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου/ης για το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και την έγκριση του/της Συντονιστή/τριας ERASMUS. 

Αρμοδιότητες Συντονιστή/τριας ERASMUS

 • Παρακολουθεί: 

– τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών/τριών για σπουδές και την πρόοδό τους 

– τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση 

– τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διδασκόντων/ουσών 

– τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διοικητικών υπαλλήλων. 

 • Παρακολουθεί την πρόοδο των φοιτητών/τριών (ECTS, βαθμολογίες, αντιστοιχίες μαθημάτων).
 • Είναι υπεύθυνος/η για: 

– τη συνεχή διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος και την αύξηση του αριθμού των διμερών συνεργασιών 

– την επιλογή των φοιτητών/τριών για μετακίνηση, βάσει κριτηρίων 

– τη διοργάνωση τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων.

 • Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους/τις φοιτητές/τριες στη σύνταξη των Learning Agreement των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών/τριών.
 • Ενημερώνει για οποιαδήποτε δράση δημοσιότητας έχει αναλάβει. 
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ. 

5.2. Άλλες διεθνείς συνεργασίες 

Για ζητήματα άλλων διεθνών συνεργασιών εκτός του προγράμματος ERASMUS, επιλαμβάνεται κατά περίπτωση η Προσωρινή Συνέλευση. 

Άρθρο 6. Κανονισμός για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 

 1. Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών για τη λήψη του πτυχίου.
 1. Πρωτοτυπία θέματος 

Το θέμα της ΠΕ πρέπει να είναι ως έναν βαθμό πρωτότυπο, με την έννοια ότι αποτελεί προσωπική σύνθεση του/της συγγραφέα/έως της. Η ΠΕ μπορεί να είναι αμιγώς θεωρητική ή να περιλαμβάνει την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου.  

Σκοπός της ΠΕ είναι: 

(α) να διδαχθεί εμπειρικά ο φοιτητής/η φοιτήτρια την προσπάθεια σύνταξης μιας πρώτης μεγάλης επιστημονικής πραγματείας ή και την δημιουργία σύνθετου καλλιτεχνικού έργου  

(β) να αποδείξει στο τέλος την εξοικείωση του/της με τα αντικείμενα και να εξασκήσει τις ικανότητές του/της στην ερευνητική διαδικασία ή και την καλλιτεχνική δημιουργία. Η ΠΕ συνιστά αναπόσπαστο μέρος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αποτελεί το προϊόν συνεχούς συνεργασίας και επικοινωνίας του/της φοιτητή/τριας με τους εποπτεύοντες/ούσες.

6.3. Επιλογή Θέματος

Το θέμα της ΠΕ επιλέγεται από τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και προτείνεται είτε από τον ίδιο τον/την φοιτητή/τρια σε συνεννόηση με τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/τριά του, είτε από τους/τις δεύτερους/ες. Η κατεύθυνση του/της φοιτητή/τριας δεν αποτελεί περιορισμό ως προς το είδος της ΠΕ που θα επιλέξει να εκπονήσει, δηλαδή ως προς το εάν θα είναι αμιγώς θεωρητική ή θα συνοδεύεται από παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. 

6.4. Επιστημονικές προϋποθέσεις

Κάθε ΠΕ πρέπει να πληροί τις ελάχιστες επιστημονικές προϋποθέσεις και τους απαραίτητους ακαδημαϊκούς όρους. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (με διπλό διάστιχο), να περιλαμβάνει πίνακα περιεχομένων, παραπομπές/σημειώσεις και βιβλιογραφία και εφόσον χρειάζεται, ευρετήριο. Οι πληροφορίες από τα βιβλία και τα περιοδικά θα αναφέρονται με τον συνήθη τρόπο (παραπομπές) και εκείνες από το διαδίκτυο θα σημειώνονται με ακριβή αναφορά σε ιστoσελίδα/ες. Θα πρέπει να επιλέγεται ένα εγκεκριμένο σύστημα παράθεσης (π.χ. Harvard, Chicago, APA), παραπομπών και βιβλιογραφίας και να ακολουθείται με συνέπεια σε όλη την έκταση της ΠΕ. 

6.5. Έκταση της Πτυχιακής Εργασίας

Η έκταση της ΠΕ κυμαίνεται από 8.000 έως 10.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων/παραπομπών και της βιβλιογραφίας. Τυχόν παραρτήματα δεν προσμετρώνται στο μέγιστο όριο των λέξεων. 

Η έκταση της πτυχιακής εργασίας που συνοδεύεται από παραγωγή καλλιτεχνικού έργου ορίζεται στις 4.000-5.000 λέξεις και η χρονική έκταση του καλλιτεχνικού έργου που υποβάλλεται/παρουσιάζεται στο πλαίσιο της ΠΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 ώρα.

6.6. Εποπτεία της Πτυχιακής Εργασίας

Κάθε ΠΕ εποπτεύεται από έναν/μία διδάσκοντα/ουσα. 

Στις θεωρητικές ΠE επόπτης/τρια είναι ένας/μία διδάσκων/κουσα του Τμήματος, απαραιτήτως διδάκτορας. Διευκρινίζεται δε ότι ως επιβλέπων/ουσα θεωρητικής πτυχιακής εργασίας μπορεί να αναλάβει μέλος ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος, εφόσον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.  

Στις Πτυχιακές εργασίες που συνδυάζουν καλλιτεχνικό και θεωρητικό έργο ο/η επόπτης/τρια είναι επίσης ένας/μία, προερχόμενος/η από τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος, και οφείλει να είναι εξειδικευμένος/η στο καλλιτεχνικό ή/και στο θεωρητικό μέρος της εργασίας.  Σε ΠΕ με θέματα που αφορούν στην αλληλεπίδραση παραστατικών και ψηφιακών τεχνών, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης πτυχιακής εργασίας από δύο επιβλέποντες/ουσες, έναν/μία από κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον, οι Πτυχιακές εργασίες που συνδυάζουν καλλιτεχνικό και θεωρητικό έργο μπορούν να εκπονηθούν από μικρή ομάδα φοιτητών και σε αυτές τις περιπτώσεις θα καθορίζεται με ακρίβεια η συμβολή του/της κάθε φοιτητή/τριας στο έργο. Στην περίπτωση αυτή ο/η κάθε φοιτητής φοιτήτρια θα έχει ιδιαίτερο επιβλέποντα/ουσα οι οποίοι θα συνεργάζονται.

Η ΠΕ εξετάζεται στο τέλος από τον/την επόπτη/τρια και έναν/μία δεύτερο/η εσωτερικό/ή εξεταστή/κριτή πέραν του/της επόπτη/τριας της Πτυχιακής Εργασίας, διδάσκοντα/ουσας του τμήματος, ο οποίος/η οποία προτείνεται από τον/την επόπτη/τρια. 

Η τελική εξέταση, που λαμβάνει χώρα κατά τη δημόσια υποστήριξη, γίνεται από επιτροπή που απαρτίζεται από δύο διδάσκοντες/ουσες, ένας/μία από τους/τις οποίους/ες πρέπει να είναι διδάκτορας. Η δημόσια υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της.

6.7. Αριθμός πτυχιακών εργασιών ανά επόπτη 

Η ΠΣ ορίζει καταμερίζει ισόρροπα τον αριθμό ανάληψης εργασιών ανά επόπτη καθηγητή, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις επιθυμίες των φοιτητών/τριών αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα των διδασκόντων/σών. 

6.8. Προϋποθέσεις και ημερομηνίες αίτησης για Πτυχιακή Εργασία

Προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι η επιτυχία στην εξέταση του μαθήματος «Μεθοδολογία Ι: Εισαγωγικά στοιχεία για την εκπόνηση γραπτής εργασίας», ένα μάθημα που εξοπλίζει τους/τις φοιτητές/τριες με την απαιτούμενη ειδική γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία έρευνας. Επίσης, οι φοιτητές/τριες οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης ΠΕ δεν θα πρέπει να οφείλουν πάνω από 7 (επτά) μαθήματα συνολικά. 

6.9. Διαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια επιλέγει κατά το έβδομο (7ο) εξάμηνο των σπουδών του, καταρχάς, το θέμα του και τον/την επόπτη/τρια της εργασίας του, με τον/την οποίον/α έρχεται σε συνεννόηση για την αποσαφήνιση και έγκριση του θέματός του. Το θέμα μπορεί να το προτείνει, όπως έχει αναφερθεί, και ένας καθηγητής/μια καθηγήτρια του Τμήματος στον/στην φοιτητή/τρια. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, το οποίο υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια, τον/την επόπτη/τρια και στη συνέχεια υποβάλλεται στη Γραμματεία για την κατοχύρωση του θέματος κατά το διάστημα δήλωσης μαθημάτων στην αρχή του 7ου ή του 8ου εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, και για τους/τις φοιτητές/τριες επί πτυχίω στην αρχή κάθε εξαμήνου και εντός των ορισμένων ημερομηνιών δήλωσης μαθημάτων. Η Γραμματεία εξακριβώνει ότι δεν έχει εκπονηθεί ή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη ΠΕ με το ίδιο θέμα και αποδέχεται την αίτηση. Μόλις το θέμα της ΠΕ γίνει επισήμως αποδεκτό, η φοιτήτρια/ ο φοιτητής μπορεί να αρχίσει την εργασία του. 

6.10. Αλλαγή θέματος ή εποπτεύοντος/εποπτεύουσας

Σε περίπτωση αλλαγής θέματος ή εποπτεύοντος/εποπτεύουσας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, η φοιτήτρια/ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει αίτηση αλλαγής πριν τη λήξη του εξαμήνου εφόσον φοιτά στο όγδοο εξάμηνο και οι φοιτητές/ φοιτήτριες επί πτυχίω πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους πριν τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο θα εξεταστούν. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αλλαγής τίτλου πτυχιακής εργασίας έως δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την δημόσια υποστήριξη της πτυχιακής. 

6.11. Αλλαγή θέματος και μετακίνηση σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

Εάν η αλλαγή θέματος συνεπάγεται επιλογή άλλου γνωστικού αντικειμένου, πρέπει να αναζητηθούν εκ νέου άλλοι επόπτες καθηγητές/επόπτριες καθηγήτριες και να ακολουθηθεί διαδικασία εκπόνησης ΠΕ από την αρχή. 

6.12. Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

Οι φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώνουν την πτυχιακή τους εργασία σε διάστημα δύο (2) εξαμήνων. Δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού (ένα εξάμηνο επιπλέον) δίδεται σε περιπτώσεις σοβαρού κωλύματος (ασθένεια κ.ά.) του φοιτητή με απόφαση της Π.Σ. Στις πρώτες συναντήσεις του φοιτητή/της φοιτήτριας με τον/την/τους επόπτη/ες αυτός/ή παρουσιάζει δείγμα της εργασίας του και οι επόπτες/τριες τού παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Όταν η εργασία λάβει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της, υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στον/στην Επόπτη/τρια. Με βάση τις παρατηρήσεις τους ο /η φοιτητής/τρια προχωρεί σε διορθώσεις. Αφού προσδώσει την οριστική μορφή, παραδίδει την ΠΕ στον/στην Επόπτη/τρια προς τελική έγκριση πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. 

6.13. Έγκριση εργασίας από τον/την Επόπτη/τρια

Εάν ο/η Επόπτης/τρια εγκρίνουν την εργασία στην τελική μορφή της, δίνουν προφορικά στον/στην φοιτητή/τρια την άδεια να καταθέσει και να υποστηρίξει την εργασία του δημοσίως, μόνον εφόσον κρίνουν ότι θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5). Στην αντίθετη περίπτωση, η ΠΕ επιστρέφεται στον/στην φοιτητή/τρια για βελτιώσεις. Επιστρέφεται, επίσης, εάν εντοπιστεί παράπτωμα λογοκλοπής. 

6.14.Ενέργειες πριν από την υποστήριξη

Όταν χορηγείται από τον/την Επόπτη/τρια η άδεια στον/στην φοιτητή/τρια να υποστηρίξει την εργασία του/της, γίνονται οι εξής ενέργειες: 

(α) Μετά από συνεννόηση κατά το τέλος του εξαμήνου του/της Επόπτη/τριας με τον/την εσωτερικό/ή εξεταστή/τρια της ΠΕ και με τον/την φοιτητή/τρια, ορίζεται η ημερομηνία και η ώρα της δημόσιας προφορικής υποστήριξης της εργασίας μέσα στο διάστημα της εξεταστικής περιόδου και ανακοινώνεται σχετική Πρόσκληση στα μέλη της Π.Σ. του Τμήματος μέσω της Γραμματείας. Καλό είναι η δημόσια υποστήριξη όλων των ΠΕ να ορίζεται την ίδια ημέρα. 

(β) Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια καταθέτει 3 τελικά αντίτυπα της ΠΕ του, ένα στον/στην Επόπτη/τρια, ένα στον/στην δεύτερο/η εσωτερικό/ή εξεταστή/τρια/κριτή και ένα στη Γραμματεία, το οποίο προορίζεται για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, το αργότερο πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου. 

6.15. Υποστήριξη και αξιολόγηση Πτυχιακής Εργασίας

Κάθε ΠΕ υποστηρίζεται δημόσια την ορισμένη ημερομηνία και ώρα, ενώπιον καθηγητών/τριών και φοιτητών/τριών. Επίσης, η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στο κοινό. Το καλλιτεχνικό μέρος της ΠΕ παρουσιάζεται αυτόνομα από το θεωρητικό μέρος, κατά προτίμηση την ίδια ημέρα.   Ωστόσο, δύναται το καλλιτεχνικό μέρος να προβάλλεται σε βίντεο ταυτόχρονα με την παρουσίαση του θεωρητικού μέρος. 

Η ΠΕ αξιολογείται και βαθμολογείται από τον/την Επόπτη/τρια/ες, και τον/την δεύτερο/η εσωτερικό/ή εξεταστή/τρια/κριτή για τις θεωρητικές ΠΕ. Εάν, ύστερα από την δημόσια παρουσίαση, κριθεί ότι η ΠΕ χρήζει διορθώσεων, τότε θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου αναθεωρημένη στον/στην επόπτη/επόπτρια και στον/στην δεύτερο/η εσωτερικό/ή εξεταστή/τρια/κριτή. Μετά το πέρας της διαδικασίας της υποστήριξης και εφ’ όσον έχουν γίνει όσες διορθώσεις έχουν ζητηθεί κατά τη δημόσια παρουσίαση, ο βαθμός της ΠΕ κατατίθεται στη Γραμματεία μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. 

6.16. Κατάθεση ΠΕ στη Γραμματεία

Η ΠΕ, με τις τυχόν διορθώσεις που έγιναν κατά τη δημόσια παρουσίασή της, κατατίθεται στη Γραμματεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε 2 cd), πρωτοκολλείται και ακολούθως κατατίθεται ένα αντίγραφο και cd στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η βιβλιοθήκη παραλαμβάνει τις ΠΕ και συγκροτεί βάση δεδομένων με τους τίτλους των πτυχιακών εργασιών, τα ονόματα των φοιτητών/τριών και των εποπτών/τριών τους. Οι ΠΕ δεν δανείζονται, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Βιβλιοθήκης. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, επιλαμβάνεται και αποφασίζει δεσμευτικά η Π.Σ. του Τμήματος. 

6.17. Περιπτώσεις λογοκλοπής

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

«Βασικός κανόνας δεοντολογίας για τους φοιτητές αποτελεί η αποφυγή της λογοκλοπής κατά τη διαδικασία εκπόνησης των διαφόρων εργασιών που τους ανατίθενται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η λογοκλοπή απάδει πλήρως από τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ενώ μπορεί να εμπεριέχει και παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Απαγορεύεται ρητά: α) η χρήση των πνευματικών δημιουργημάτων τρίτων και η εμφάνισή τους από τους φοιτητές ως δικών τους, στην περίπτωση που θα πρέπει να εκπληρώσουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο είτε της διδακτικής, είτε της ερευνητικής διαδικασίας β) η παρουσίαση εργασιών που έχουν εκπονηθεί συνεργατικά με άλλους φοιτητές, ως δημιούργημα ατομικό γ) η υποβολή μέρους ή συνόλου εργασίας που ενώ έχει εκπονηθεί για την εκπλήρωση συγκεκριμένων διδακτικών ή ερευνητικών απαιτήσεων κατά το παρελθόν, υποβάλλεται εκ νέου για την εκπλήρωση άλλων ή νέων διδακτικών ή ερευνητικών απαιτήσεων. Η παραβίαση των παραπάνω συνεπάγεται σοβαρές πειθαρχικές ποινές για τους φοιτητές που υποπίπτουν στα συγκεκριμένα παραπτώματα.»

Άρθρο 7. Λογοκλοπή 

Οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν την ευθύνη να μην υποπέσουν στο παράπτωμα της λογοκλοπής. Πληροφορίες για τους κανόνες δεοντολογίας σχετικά με το παράπτωμα της λογοκλοπής περιέχονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ιστοσελίδα: 

https://www.uop.gr/images/Κώδικας_Δεοντολογίας_και_Καλής_Πρακτικής_Παν. Πελοποννήσου.pdf

Οι εργασίες υπόκεινται και σε ηλεκτρονικό έλεγχο λογοκλοπής από τον/τη διδάσκοντα/ουσα. 

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, κατά την κατάθεση της διδακτορικής τους διατριβής, υποχρεούνται να συμπληρώνουν και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι η διατριβή τους δεν είναι προϊόν υποκλοπής. 

Κάθε εργασία που κατατίθεται, προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή ή διδακτορική, συνοδεύεται με την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση, η οποία επισυνάπτεται στο τελικό κείμενο πριν από τη σελίδα περιεχομένων της εργασίας: 

«Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας της παρούσας εργασίας και ότι έχω αναφέρει ή παραπέμψει σε αυτή, ρητά και συγκεκριμένα, όλες τις πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων, είτε αυτές μεταφέρονται επακριβώς (στο πρωτότυπο ή μεταφρασμένες) είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για την συγκεκριμένη έρευνα ή το συγκεκριμένο μάθημα/σεμινάριο/πρόγραμμα σπουδών.»

Άρθρο 8. Διδακτικά συγγράμματα και βοηθήματα 

8.1. Η παροχή διδακτικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων στους/στις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες γίνεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων (https://eudoxus.gr). 

8.2. Αντικείμενο της δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων είναι όσα προτάθηκαν από τους/τις διδάσκοντες/ουσες και εντάχθηκαν στον κατάλογο που συντάσσει κάθε Ακαδημαϊκό έτος η Π.Σ. του Τμήματος για κάθε υποχρεωτικό, προαιρετικό ή επιλεγόμενο μάθημα του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. 

Άρθρο 9. Κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Τμήματος 

9.1. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΒΙΚΕΠ) 

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης, ενιαία Βιβλιοθήκη με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης» (ΒΙΚΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ΒΙΚΕΠ περιλαμβάνει την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της. Παραρτήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης αποτελούν οι Βιβλιοθήκες των Σχολών. Προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος είναι η εξασφάλιση από το Ίδρυμα των συνθηκών απρόσκοπτης λειτουργίας τους με τη διάθεση επαρκούς αριθμού επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και οικονομικών πόρων. Τα Παραρτήματα υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων. Η ΒΙΚΕΠ αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας. Στην εποπτεία και δικαιοδοσία της ΒΙΚΕΠ ανήκει το σύνολο του βιβλιακού – πληροφοριακού υλικού, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα μέσα υποστήριξης του έργου των βιβλιοθηκών, που αποκτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή δωρίσθηκαν σε αυτό. Βασική αποστολή της ΒΙΚΕΠ είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Η αποστολή της ΒΙΚΕΠ επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού κάθε μορφής. Βασική μέριμνα της ΒΙΚΕΠ είναι να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές και βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσω της χρήσης πληροφοριακών πηγών και συστημάτων, δικτύων βιβλιοθηκών κλπ. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει, μέσω Διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητριών/τών, των μελών ΔΕΠ, των ερευνητών και των βιβλιοθηκονόμων του. 

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης. (http://library.uop.gr/ ). Η/Ο χρήστρια/ης της Βιβλιοθήκης για να εντοπίσει τα βιβλία – συγγράμματα που την/τον ενδιαφέρουν μπορεί να κάνει αναζήτηση στον OPAC (http://opac.library.uop.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targets.egw) επιλέγοντας είτε τον συγκεκριμένο κατάλογο του εκάστοτε τμήματος, είτε τον συλλογικό κατάλογο όλων των Τμημάτων του ΠΑΠΕΛ. Όλοι όσοι ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα θεωρούνται αυτοδίκαια και μέλη της Βιβλιοθήκης και έχουν δικαίωμα χρήσης όλων των υπηρεσιών της με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής τους ταυτότητας. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο πάψει να έχει την ιδιότητα του μέλους του ΠΠ ή της/του φοιτήτριας/ή, παύει να ισχύει και η κάρτα του και διαγράφεται από το αυτοματοποιημένο σύστημα. 

Η επιστροφή του δανειζόμενου υλικού είναι υποχρεωτική. Ειδικά για τις/τους φοιτήτριες/τές και αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους. 

Η ΒΙΚΕΠ είναι μέλος στο Σύστημα Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ίρις. Παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να προμηθεύονται έντυπο υλικό που υπάρχει στη συλλογή των Παραρτημάτων της (εσωτερικός διαδανεισμός). Είναι ενεργό μέλος της υπηρεσία διαδανεισμού του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (Ε.Δ.Ε.Τ.Β.) του ΕΚΤ και εξυπηρετεί αιτήματα για παραγγελίες και αποστολή άρθρων από και προς άλλες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού, ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου ΕΡΜΗΣ. Υλικό που δανείζεται από άλλες Βιβλιοθήκες με διαδανεισμό υπόκειται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και επιπρόσθετα στους περιορισμούς που υπαγορεύονται από τη δανείζουσα Βιβλιοθήκη. Η ΒΙΚΕΠ δε χρεώνει την υπηρεσία διαδανεισμού. Οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τις/τους χρήστριες/τες αφορούν τα έξοδα αποστολής, αναπαραγωγής ή δικτύων. Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος ενημερώνεται εκ των προτέρων για την εκάστοτε χρέωση και το υλικό παραγγέλλεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της/του. 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Αμητός» ( http://amitos.library.uop.gr/xmlui/ ) είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, διατηρεί και διανέμει ψηφιακά τις Διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΠ), τις Διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών που παραδόθηκαν και μεταπτυχιακών (master) φοιτητριών/τών που πραγματοποιούνται και καταθέτονται στο εκάστοτε τμήμα. Οι χρήστριες/ες έχουν πρόσβαση σε αυτή μέσω της ιστοσελίδας της ΒΙΚΕΠ. 

9.2. Βιβλιοθήκη της Σχολής Καλών Τεχνών

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών εξυπηρετείται στο Ναύπλιο από την βιβλιοθήκη της Σχολής Καλών Τεχνών, η οποία είναι παράρτημα της ΒΙΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στον 2ο όροφο των Κεντρικών Διδακτηρίων της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εμβαδόν 126.15 τ.μ., διαθέτει αναγνωστήριο δυναμικότητας 11 θέσεων και είναι εξοπλισμένη με αίθουσα πληροφορικής με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για βιβλιογραφικές αναζητήσεις και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για μοντάζ – πολυμέσα. Οι βιβλιοθηκονόμοι είναι οι: Ν. Αναστασοπoύλου, Κ. Γεωργοπούλου, Ι. Μαρκέλλου. Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη 8:00 – 19:00 & Τρίτη – Παρασκευή 8:00 – 17:00. 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερα από 13.500 βιβλία. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει βασικά συγγράμματα, εγχειρίδια, μονογραφίες και περιοδικά συναφή με τα αντικείμενα σπουδών κάθε εξαμήνου, διδακτορικές διατριβές, προπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες, ανάτυπα, περιοδικά, θεατρικά προγράμματα, οπτικοακουστικό υλικό (dvd, video,cd-rom) καθώς και ειδικές συλλογές – δωρεές. Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που καλύπτει είναι Παραστατικές τέχνες  με έμφαση στο θέατρο (ελληνικό & παγκόσμιο), Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία, Υποκριτική, Κινηματογράφος, Μουσική, Καλές Τέχνες, Λογοτεχνία (ελληνική & παγκόσμια), Θεωρία Λογοτεχνίας, Θεωρία Μετάφρασης, Θεωρία Θεάτρου και Πολιτισμού, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Επίσης, έχει δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς βιβλιοθήκες και ιδρύματα μέσω του Διαδικτύου (http://ts.uop.gr/gr/sindesmoi ), ενώ όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση πλήρους κειμένου σε ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (http://library.uop.gr/ilektroinkes-pig) και ηλεκτρονικά βιβλία διεθνούς εμβέλειας, μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) (https://www.heal-link.gr). Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω εγκατεστημένου συστήματος ασύρματης σύνδεσης (WiFi). 

9.3. Κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 

9.3.1. Δανεισμός 

Δικαίωμα δανεισμού υλικού της ΒΙΚΕΠ του ΠΠ έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι η κατοχή κάρτας Βιβλιοθήκης. Η διαδικασία του δανεισμού εξαρτάται από τη συλλογή στην οποία εντάσσεται το υλικό και από την ιδιότητα του μέλους. 

Κατηγορίες δανειζόμενου υλικού: 

α. Συλλογή πλήρους δανεισμού: Περιλαμβάνει το υλικό που δανείζεται. Το υλικό αυτής της κατηγορίας διατίθεται και για διαδανεισμό. 

β. Συλλογή περιορισμένου δανεισμού: Περιλαμβάνει το υλικό που επιτρέπεται ο δανεισμός του για περιορισμένο χρόνο. Η/ο υπεύθυνη/ος της Βιβλιοθήκης μπορεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το διδακτικό προσωπικό ή κατά την κρίση του, να μειώσει τη διάρκεια του χρόνου δανεισμού λόγω αυξημένης ζήτησης/ περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων αντιτύπων. 

γ. Συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού: Περιλαμβάνει τα διδακτικά συγγράμματα για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητριών/τών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το υλικό αυτό το δανείζονται κατά προτεραιότητα οι φοιτήτριες/τές που δεν δικαιούνται να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα από τον Εύδοξο. 

δ. Συλλογή μη δανειζόμενου υλικού: Περιλαμβάνει το υλικό που ανήκει σε ειδικές συλλογές, δε δανείζεται και η χρήση του περιορίζεται μόνο στους χώρους της βιβλιοθήκης, όπως: Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία αναφοράς, εγχειρίδια, περιοδικά, σπάνια βιβλία, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση, τα νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους.

9.3.2. Χρόνος δανεισμού και ανανεώσεις 

Ανάλογα με την ιδιότητά τους τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν και να ανανεώσουν τεκμήρια ως εξής: 

• Προπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές και φοιτήτριες/τές από προγράμματα ανταλλαγής μέχρι 3 τεκμήρια συγχρόνως για 7 ημέρες. 

• Μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές, υποψήφιες/οι διδάκτορες μέχρι 10 τεκμήρια συγχρόνως για 15 ημέρες. 

• Μέλη ΔΕΠ καθώς και οι λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, επίτιμες/οι διδάκτορες και οι ομότιμες/οι καθηγητές του ΠΠ μέχρι 15 τεκμήρια συγχρόνως για 15 ημέρες. 

• Το υπόλοιπο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μέχρι 5 τεκμήρια συγχρόνως για 15 ημέρες. 

Όλες οι κατηγορίες χρηστριών/στών έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμό του υλικού για 2 επιπλέον φορές, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος. Μετά την ανανέωση η/ο ίδια/οςχρήστρια/ης μπορεί να δανειστεί το ίδιο τεκμήριο αφού περάσουν 3 ημέρες. Για την ανανέωση πρέπει να προσκομίζεται το τεκμήριο στη Βιβλιοθήκη πριν, ή την ημέρα της επιστροφής του. 

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης συγκεκριμένου υλικού η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του πριν από τη λήξη της προθεσμίας δανεισμού. Ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό χρόνος δανεισμού/αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων, μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί / αυξηθεί μόνον στην περίπτωση κατά την οποία χρήστης με υποδειγματική και αποδεδειγμένη από τα αρχεία δανεισμού της Βιβλιοθήκης για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος συνέπεια, υποβάλει στην/στον υπεύθυνη/ο της Βιβλιοθήκης αίτηση στην οποία να αιτιολογείται το αίτημά της/του, να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος επιστροφής και να δηλώνεται ότι το τεκμήριο θα επιστραφεί όταν ζητηθεί από άλλη/ο χρήστρια/η. 

Σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα συνολικά μήνα για τις/τους προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές, επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους δύο μήνες για τις/τους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές και το διδακτικό προσωπικό. 

Ο δε αριθμός των δανειζομένων τεκμηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει, τα 6 τεκμήρια για τις/τους προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές, τα 8 τεκμήρια για το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, τα 15 τεκμήρια για τις/τους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές και τα 20 τεκμήρια για διδακτικό προσωπικό. 

Οι ώρες δανεισμού, επιστροφής και ανανέωσης δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης τηρούνται αυστηρά και ισχύουν για όλες τις κατηγορίες χρηστών. Το προς δανεισμό υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές, η/ο δανειζόμενη/μενος είναι υποχρεωμένη/ος να το αντικαταστήσει. 

Από τα παραπάνω εξαιρείται το υλικό που ανήκει στη Συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού. Κάθε προπτυχιακή/ός φοιτήτρια/τής που δεν δικαιούται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα δικαιούται να δανείζεται έως 2 από τα διατιθέμενα στη βιβλιοθήκη συγγράμματα μακροχρόνιου δανεισμού, για χρονικό διάστημα 30 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για 1 φορά. Παράλληλα διατηρεί τα δικαιώματα δανεισμού που προβλέπονται για τις/τους προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. 

9.4. Σπουδαστήριο: Γενικοί κανόνες 

Οι χρήστριες/ες θα πρέπει να τηρούν απολύτως τη σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός – φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, αιτήσεις υλικού από ράφια για χρήση στο Σπουδαστήριο). 

Οι χρήστριες/ες οφείλουν να υποβάλουν τα αιτήματά τους με σαφήνεια στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται προς τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη χρήση της. 

Το προσωπικό είναι στη διάθεση της/του χρήστριας/στη προκειμένου να τους παράσχει οδηγίες και εξυπηρέτηση, τόσο σχετικά με τη δομή και χρήση του Σπουδαστηρίου και της Βιβλιοθήκης γενικότερα, όσο και για την παροχή βιβλιογραφικών δεδομένων και πληροφοριών. 

Η αναζήτηση των βιβλίων γίνεται με την αρωγή της/του επόπτριας/πτη βιβλιοθηκονόμου. Η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια είναι ελεύθερη. 

Η/Ο χρήστρια/ης σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της Βιβλιοθήκης, μπορεί να απευθύνεται στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται δεν επανατοποθετούνται στα ράφια από τους αναγνώστες αλλά παραδίδονται στο γραφείο. 

Τα προσωπικά αντικείμενα τοποθετούνται στο βεστιάριο κατά την είσοδο της/του αναγνώστριας/η. 

Οι χρήστριες/ες είναι υποχρεωμένες/οι να εφαρμόζουν τους κανόνες του κανονισμού αυτού, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται το χώρο της Βιβλιοθήκης και τις συνθήκες εργασίας των άλλων χρηστριών/ών. Οι χρήστριες/ες οφείλουν να σέβονται τα βιβλία, τα έντυπα και κάθε είδους υλικό εξοπλισμού που χρησιμοποιούν είτε εντός είτε εκτός της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστριες/ες είναι πλήρως υπεύθυνες/οι και υπόλογες/οι για την απώλεια ή την καταστροφή, ολική ή μερική, κάθε εντύπου ή υλικού εξοπλισμού ή για την επιδείνωση της κατάστασής τους πέραν από την επερχόμενη λόγω της φυσιολογικής τους χρήσης, και υποχρεούνται να καλύψουν το ύψος τυχόν βλάβης ή ζημίας. 

Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης κατόπιν έγκρισης της/του Προέδρου του Τμήματος. Ό,τι ισχύει για τα βιβλία, ισχύει και για τα άλλα υλικά της Βιβλιοθήκης (βίντεο, κ.ά.). 

Η Βιβλιοθήκη είναι χώρος μελέτης και εργασίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής, η χρήση της οποίας μπορεί, κατά την κρίση του προσωπικού, να ενοχλεί τις/τους χρήστριες/στες. Χρήστες που δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες και δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού αποβάλλονται από τη Βιβλιοθήκη. 

Επιτρέπεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το προσωπικό έχει πάντοτε το δικαίωμα να απαγορεύει στις/στους χρήστριες/στες την εισαγωγή στη Βιβλιοθήκη αντικειμένων που, κατά την κρίση του, μπορεί να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή προκαλούν υποψία κλοπής. 

Η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών, όπως επίσης και το κάπνισμα, απαγορεύεται αυστηρώς στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ έχουν μόνο τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, τα οποία απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τους Η/Υ για παιχνίδια, για να εγκαθιστούν προγράμματα, να διαγράφουν αρχεία που δεν είναι δικά τους και να αποθηκεύουν στο σκληρό δίσκο τις δικές τους εργασίες. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή απορίας μπορούν να απευθύνονται στην/στον υπεύθυνη/ο τεχνικό. 

Οι χρήστριες/στες των Η/Υ χρεώνονται βάσει κατάστασης το δικό τους υπολογιστή στην οποία υπογράφουν την ημερομηνία και την ώρα τέλους της χρήσης του υπολογιστή. Ο χρόνος χρήσης των Η/Υ κυμαίνεται ανάλογα με τη ζήτηση.

Άρθρο 10. Διαδικασία απονομής και αναγνώρισης των τίτλων, χρονική διάρκεια των σπουδών. Απονομή πτυχίων, βαθμός και καθομολόγηση πτυχιούχων

10.1. Διαδικασία απονομής και αναγνώρισης των τίτλων, χρονική διάρκεια των σπουδών

Η χρονική διάρκεια των σπουδών και η διαδικασία απονομής και αναγνώρισης των τίτλων σπουδών καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και την ενσωμάτωσή της στον εσωτερικό κανονισμό του ΤΠΨΤ. Συγκεκριμένα:

1.    Ο πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και ολοκληρώνεται με την απονομή πτυχίου.

2.      Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα πλήρους  φοίτησης, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3.   Ο φοιτητής/η φοιτήτρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και αποκτά πτυχίο όταν συμπληρώσει οκτώ (8) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα µαθήµατα και έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό µαθηµάτων και πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer System, και εφεξής ECTS).

4.     Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ένα συνδυασμό από μαθήματα, 6 Υποχρεωτικά (Α΄ έτος), 6 Επιλογής (Α΄ έτος), 12 Επιλογής Κατεύθυνσης και 8 Ελεύθερης Επιλογής (Β’-Γ’ έτος). Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη συγγραφή και δημόσια παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας (Δ’ έτος) και, προαιρετικά, την Πρακτική Άσκηση (Δ’ έτος) και, κατά περίπτωση, 4, 5 ή 8 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Δ’ έτος), έτσι ώστε να συμπληρώνονται συνολικά 240 ECTS κατ’ ελάχιστον. 

5.    Αν ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα µαθήµατα υποχρεωτικά ή επιλογής από όσα προβλέπονται για την απόκτηση του πτυχίου, στον βαθμό πτυχίου υπολογίζονται οι βαθμοί από εκείνα τα µαθήµατα τα οποία επιλέγει ο/η φοιτητής/τρια. Τα υπόλοιπα επιπλέον µαθήµατα δεν συνυπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου, αλλά αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία και το παράρτημα.

6.  Το πτυχίο χορηγείται κατόπιν ορκωμοσίας, η οποία ορίζεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Κοσμήτορα της Σχολής, υπογράφεται δε από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Τμήματος.

7.  Τα σχετικά µε τον τύπο των χορηγούμενων πτυχίων και µε την καθομολόγηση των πτυχιούχων καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του ΤΠΨΤ (βλ. 7.1. Διαδικασία απονομής και αναγνώρισης των τίτλων, χρονική διάρκεια των σπουδών).

8.   Η ορκωμοσία των αποφοίτων πραγματοποιείται τρεις φορές κατ’ έτος και ειδικότερα τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Νοέμβριο.

10.2. Απονομή πτυχίων – Βαθμός

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ολοκληρώνουν τις σπουδές του και ανακηρύσσονται πτυχιούχοι όταν επιτύχουν στα προβλεπόμενα από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα και συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS). Ο βαθμός Πτυχίου προκύπτει όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις και κλιμακώνεται σε: «Άριστα» από 8,50 μέχρι 10, «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49 και «Καλώς» από 5 έως 6,49. Το Πτυχίο εκδίδεται από το κάθε Τμήμα σύμφωνα με τον γενικό τύπο Πτυχίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

10.2. Καθομολόγηση πτυχιούχων

Η καθομολόγηση γίνεται ενώπιον του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του/thw Κοσμήτορα της Σχολής, του Προέδρου του Τμήματος και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος/Σχολής. Η καθομολόγηση δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών. Πριν από την καθομολόγηση μπορεί να δίνεται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Το πρόγραμμα της τελετής καθομολόγησης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Η καθομολόγηση γίνεται σε ειδική τελετή και σε τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζονται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος. Όσοι φοιτητές το επιθυμούν, συμμετέχουν στην τελετή ενδεδυμένοι με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η τήβεννος παραλαμβάνεται από κάθε φοιτητή την ημέρα της τελετής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γραμματείας του Τμήματος. Το κείμενο της καθομολόγησης απαγγέλλεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου του Τμήματος (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου και της διάρκειας των σπουδών). Οι υπόλοιποι πτυχιούχοι επαναλαμβάνουν το κείμενο κατόπιν του πρωτεύσαντα ή της πρωτεύσασας. 

Για να ορκισθεί ο φοιτητής/τρια πρέπει να έχει καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος κάρτα σίτισης εφόσον του έχει χορηγηθεί, το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας και απλή βεβαίωση της Βιβλιοθήκης ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητά του σε αυτή. 

Άρθρο 11. Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 

11.1. Στόχος Διδακτορικών Σπουδών 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στους επιστημονικούς/καλλιτεχνικούς κλάδους των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών και ευρύτερα στους συναφείς κλάδους στους οποίους εντάσσεται η θεματική της διατριβής και στους οποίους εμπίπτει το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύουν οι εποπτεύοντες/ουσες διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα. 

11.2.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών). Σε ειδικές περιπτώσεις, που προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, για παράδειγμα σε περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν διακεκριμένο επιστημονικό (δημοσιεύσεις, έρευνα), καλλιτεχνικό ή επαγγελματικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα μπορεί να εισηγηθεί ο/η υποψήφιος/α να παρακολουθήσει συμπληρωματικά μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου ή να παραδώσει συγκεκριμένες εργασίες προτού εγκριθεί το αίτημα υποψηφιότητάς του/της από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

11.3. Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριο και Φεβρουάριο) μετά από συνεννόηση και την έγκριση του προτεινόμενου επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. 

11.4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής όπου αναγράφονται: 

– Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής, 

– προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Ως βασική γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζεται η ελληνική. Είναι δυνατόν η διατριβή να συνταχθεί και σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής με τη σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας και έπειτα από αίτηση του/της Υ.Δ. προς τη Συνέλευση, στην οποία θα εξηγεί τους λόγους σύνταξης στη γλώσσα αυτή (π.χ. μητρική γλώσσα, γλώσσα των εγκυκλίων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, εκπόνηση διατριβής σε συνεργασία με ίδρυμα της αλλοδαπής ή καθηγητές/τριες της αλλοδαπής). 

Στην περίπτωση που η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τη σύνταξη της Διδακτορικής Διατριβής σε ξένη γλώσσα, προβλέπεται εκτενής περίληψη στα ελληνικά με την περάτωσή της, σε έκταση που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος, 

– προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής. 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

3. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής. 

4. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού). 

5. Απαιτείται επίσης η προσκόμιση των ακόλουθων τεκμηρίων: 

– Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

– Αντίγραφο Πτυχίου. 

– Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος. 

– Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών. 

– Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί από την/τον επιβλέπουσα/οντα. 

– Πιστοποίηση ελληνομάθειας σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων και γλωσσομάθειας (κατά βάση της αγγλικής χωρίς να αποκλείονται άλλες γλώσσες ανάλογα με το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο) όσον αφορά Έλληνες/Ελληνίδες υποψήφιους/ες. Σε περίπτωση μη κατοχής σχετικού πιστοποιητικού, ο/η υποψήφιος/α θα υποβληθεί σε εξετάσεις γλωσσομάθειας με τρόπο που θα ορίσει η Συνέλευση έπειτα από εισήγηση του/ της επιβλέποντος/ουσας. 

– Έως δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες/τριες (μόνον στην περίπτωση που η εργασία του υποψήφιου διδάκτορα είναι σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΤΠΨΤ). 

– Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν). 

11.5. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τις πρωτοκολλημένες αιτήσεις εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και τα συναφή δικαιολογητικά, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, για να τις αξιολογήσει. Κάθε τριμελής επιτροπή, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και δύναται να καλέσει τους υποψηφίους/ες σε συνέντευξη. Κατόπιν η επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. O προτεινόμενος επιβλέπων και στη μία περίπτωση και στην άλλη πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση που του έχει γίνει για την επίβλεψη της διατριβής. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/φίας. 

Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται: 

– Ο/Η επιβλέπων/ουσα της διατριβής, 

– τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη συγγραφή της διατριβής και 

– η γλώσσα συγγραφής της διατριβής. 

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων/ουσών, των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

11.6. Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

1. Επιβλέπων/ουσα Διδακτορικής Διατριβής 

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ΑΕΙ. 

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων ανά επιβλέποντα είναι πέντε (5). 

2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και έχει ως αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής. 

Μέλος της επιτροπής είναι ο επιβλέπων της διατριβής. Τα δύο άλλα μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή/τριας και επίκουρου/ης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. Πρέπει να μετέχει στην επιτροπή τουλάχιστον ένα μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση που την περίοδο της υποστήριξης της διατριβής, μέλη της τριμελούς επιτροπής έχουν συνταξιοδοτηθεί, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται με ισάριθμα μέλη. Μπορούν να παρίστανται στην συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

2α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει την επίβλεψη: 

– Σε άλλον/η επιβλέποντα/ουσα που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου και σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/νης επιβλέποντος/ουσας ή 

– σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να έχει κάθε επιβλέπων/ουσα. 

Άλλα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να αντικατασταθούν, έπειτα από εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας για λόγους συνάφειας με το θέμα της διατριβής, εφόσον αυτό τροποποιηθεί, ή για άλλους τεκμηριωμένους λόγους είτε έπειτα από δικό τους αιτιολογημένο αίτημα παραίτησης από την επιτροπή. 

2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση επιβλέποντος 

Αν ο/η αρχικός επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. 

11.7. Χρονική διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

1. Χρονική διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής και υποβολής της ορίζεται στα έξι (6) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση από τον/την επιβλέπων/ουσα μπορεί η Συνέλευση του Τμήματος να αποφασίσει επιπλέον παράταση έως ένα (1) ημερολογιακό έτος. 

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω περιόδου μέχρι 2 έτη συνολικά (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος). Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες. 

2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων 

– Υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, αφού προηγηθεί η διαδικασία που ακολουθεί. 

– Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο μπορεί να κληθεί να παρουσιάσει και προφορικά ενώπιον μελών της επιτροπής. Αντίγραφο του υπομνήματος, μαζί με μια έκθεση προόδου την οποία συντάσσει ο/η επιβλέπων/ουσα με τα σχόλια της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας. 

– Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 

– Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του Β΄ κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις: 

– Δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνας σε άλλο ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα και εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου της διάρκειας των σπουδών του/της, 

– συμμετοχή τους σε συνέδρια/ημερίδες/εργαστήρια, 

– παρακολούθηση μαθημάτων/σεμιναρίων, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον/την επιβλέποντα/ουσα και την τριμελή επιτροπή, 

– οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να παραδίδουν ετήσιο υπόμνημα της προόδου τους τον Οκτώβριο κάθε έτους, 

– οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι δυνατό να απασχοληθούν στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος (π.χ. διδασκαλία, εργαστήρια, έρευνα, επιτηρήσεις, κ.ά). Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι/ες διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί/ές υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές/τριες των Α.Ε.Ι. ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης. Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

11.8. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

1. Ορισμός/αλλαγή θέματος Διδακτορικής Διατριβής 

Δικαιολογείται η αλλαγή θέματος από τον/την υποψήφιο/α, μετά από αίτησή του/της προς την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Κατόπιν, η αλλαγή εγκρίνεται από τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή δίνεται παράταση για την εκπόνηση της διατριβής από τη Συνέλευση μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η παράταση είναι ανάλογη με το πότε έγινε η αλλαγή του θέματος. 

2. Οδηγίες συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής 

Λεπτομερείς οδηγίες για τη διάταξη της σελίδας, αριθμό γραμματοσειράς κ.ά., δίνονται στον σχετικό οδηγό συγγραφής διδακτορικών εργασιών [Τμήμα Θεατρικών Σπουδών – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ (uop.gr)] που συντάσσει η Συνέλευση του Τμήματος. 

11.9.Υποστήριξη/αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής 

– Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής με τον οριστικό τίτλο της, ο οποίος δύναται να έχει τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπόνησης μετά από συνεννόηση με τον/την επιβλέπων/ουσα και την τριμελή επιτροπή και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

– Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου. 

– Σε περίπτωση λεπτομερώς αιτιολογημένης απόρριψης με προτάσεις και υποδείξεις για τη βελτίωση της διατριβής, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση υποστήριξης και αξιολόγησης, αφού έχει προβεί σε απαραίτητες αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, έως 6 μήνες μετά την κοινοποίηση της απόρριψης. 

– Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση, την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος και ζητά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν: Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που είναι μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή/τριας και επίκουρου/ης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. 

Ο ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πραγματοποιείται εντός ενός μηνός ή στην επόμενη Συνέλευση του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση της εισηγητικής έκθεσης. Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων μετά τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής είναι οι εξής: 

– Κατάθεση της διατριβής υπό εξέταση σε ένα (1) ηλεκτρονικό και ένα (1) έντυπο αντίγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος, και αποστολή, σε ηλεκτρονική μορφή, στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Μπορεί να ζητηθεί επίσης να σταλεί η διατριβή ηλεκτρονικά ως συνημμένο έγγραφο στις διευθύνσεις των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, 

– στην περίπτωση που γραφεί η διατριβή στην ελληνική να υπάρχει περίληψη στην αγγλική και εάν η διατριβή έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται περίληψή της στην ελληνική σε έκταση που θα αποφασίσει η Συνέλευση του Τμήματος, 

– υπεύθυνη δήλωση ότι η διατριβή δεν είναι προϊόν λογοκλοπής. Η λογοκλοπή (η μη αναγνωρισμένη χρήση και οικειοποίηση κειμένου από άλλο συγγραφέα) αποτελεί πράξη εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής και κατ’ επέκταση όλης της πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας. Στην περίπτωση αποδεδειγμένης λογοκλοπής τίθεται ζήτημα ακύρωσης του τίτλου ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης του διδακτορικού τίτλου. 

Ο/Η επιβλέπων/ουσα σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής έως 2 μήνες μετά από τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής, η οποία ημερομηνία στη συνέχεια κοινοποιείται στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Η υποστήριξη ανακοινώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος και του Προγράμματος. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποστηρίζει τη διδακτορική διατριβή του/της, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής στη γλώσσα στην οποία την κατέθεσε. Κατά την υποστήριξη και τελική εξέταση της διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας παρουσιάζει και αναλύει την επιστημονική συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής. Η παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 30 λεπτά. Κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Εφόσον υπάρξει συζήτηση, αυτή διευθύνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της διατριβής. Η επιτροπή, εφόσον εκτιμήσει ως μη πλήρως ικανοποιητική τη διατριβή, έχει τις εξής δυνατότητες: μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να βελτιώσει τμήματα ή να αναμορφώσει ριζικά τη διατριβή, οπότε την υποβάλει εκ νέου για μια νέα υποστήριξη ή προτείνει αλλαγές και διορθώσεις δίχως να απαιτεί νέα υποστήριξη ή απορρίπτει την εργασία. Η νέα υποστήριξη μπορεί να γίνει το νωρίτερο σε τρεις και το αργότερο σε έξι μήνες μετά την πρώτη. Σε περίπτωση που η επταμελής επιτροπή κρίνει ότι η διατριβή χρήζει διορθώσεων και αλλαγών χωρίς υποστήριξη, χορηγεί νέο περιθώριο έξι μηνών, το οποίο καταγράφεται στο πρακτικό. Για την οριστική κατάθεση της διατριβής μετά από διορθώσεις και αλλαγές απαιτείται βεβαίωση του/της επιβλέποντα/ουσας ότι ο/η υποψήφιος/α υπέβαλε τη διατριβή με τις προτεινόμενες προσθήκες/αλλαγές και ότι εγκρίνεται η διατριβή στην τελική μορφή της. Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις και αλλαγές, η τριμελής επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή του/της. 

11.10. Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αναγόρευσης του/της υποψηφίου/ίας σε διδάκτορα είναι η ακόλουθη: 

– Αίτηση υποψηφίου/ιας για αναγόρευση-καθομολόγηση. 

– Κατάθεση της εγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής στη βιβλιοθήκη του Τμήματος σε τρία αντίγραφα, ήτοι δύο (2) βιβλιοδετημένα έντυπα και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή. Ένα (1) επιπλέον αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

– Κατάθεση διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος. Η ακριβής διαδικασία και η ημερομηνία αναγόρευσης- καθομολόγησης-απονομής Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

11.11.Πνευματικά δικαιώματα 

Τα πνευματικά δικαιώματα των διδακτορικών διατριβών διατηρεί ο/η διδάκτορας σε κάθε μορφή μελλοντικής αξιοποίησης (δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις, εκδόσεις, κ.λπ.) με την προϋπόθεση να αναφέρεται το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια και τα δύο υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής. 

11.12. Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων 

Η Συνέλευση του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, μετά την εισήγηση κατά πλειοψηφία της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων εάν: 

– Δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους, 

– η πρόοδός τους κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη, 

– έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της διατριβής, 

– δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχετικά με την πρόοδο της διατριβής τους, 

– υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, 

– έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, 

– αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων διδακτόρων, 

– υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993). 

11.13. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του ν. 4485/2017. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής (παρ. 3, άρθρ. 43, ν. 4485/2017). 

Άρθρο 12. Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας 

12.1. Γενικές Διατάξεις – Όργανα σε Επίπεδο Τμήματος 

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχει την δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενά του. 

12.2. Επιλογή Επιστημονικών Συνεργατών 

12.2.1. Υποψήφιοι. Το ΤΠΨΤ δέχεται μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, εφόσον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνει με γραπτή διαβεβαίωση την επίβλεψη μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας μετά από αίτηση του υποψηφίου στην Γραμματεία του Τμήματος. Ο/Η Επόπτης/τρια ή επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια μεταδιδακτορικής έρευνας θα πρέπει να θεραπεύει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την αιτούμενη προς έρευνα θεματική. Η μεταδιδακτορική αυτή έρευνα μπορεί να διαρκέσει από δέκα οκτώ (18) έως τριάντα έξη (36) μήνες. Μπορεί να εγκριθεί από τη Συνέλευση η παράταση της προθεσμίας κατά ένα εξάμηνο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

12.2.2. Δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται να διεξάγουν έρευνα, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, όπου αναφέρεται το μέλος ΔΕΠ που θα επιβλέπει την εκπόνηση. 

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

3. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. 

4. Εισήγηση από τον/την Επόπτη/τρια ή επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια που ανήκει στο Τμήμα. 

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

6. Πρόταση εκπόνησης έρευνας (1500 λέξεις περίπου) 

7. Έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/ια ενδιαφέρεται για μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα (μέχρι 600 λέξεις) 

8. Κατάθεση μιας επιστημονικής /ερευνητικής εργασίας επιλογής του/της υποψηφίου/ιας. 

9. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

12.3. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

12.3.1. Εγγραφή – Ανανέωση Εγγραφής. Οι υποψήφιοι, εφόσον η πρότασή τους γίνει αποδεκτή από τη Π.Σ. του Τμήματος με βάση τα παραπάνω κριτήρια, τα οποία πληρούν ικανοποιητικά, εγγράφονται στο σχετικό μητρώο του Τμήματος. Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του/της επιστημονικού συνεργάτη, απαιτείται, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, η ετήσια αναφορά προόδου, την οποία συντάσσει ο/η υποψήφιος/α σε συνεργασία με τον/την Επόπτη/τρια ή επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, και καταθέτει προς έγκριση στη Π.Σ. του Τμήματος Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς του ο/η μεταδιδάκτορας ερευνητής/τρια καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων της, έκτασης τουλάχιστον 6.000 λέξεων, που θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της έρευνας θα γίνεται μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες του Τμήματος οφείλουν να αναφέρουν τη συναφή ιδιότητά τους στις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούν επί του αντικειμένου της έρευνάς τους. Η εργασία, όταν ολοκληρωθεί, παρουσιάζεται ενώπιον άλλων καθηγητών/τριών του Τμήματος, του Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και κοινού. 

12.3.2. Επικουρικό Έργο. Το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικό έργο στους/στις επιστημονικούς συνεργάτες που αφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματά του. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών. Π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων, συνεργασία σε Συνέδρια, συνδημοσιεύσεις καθηγητού/τριας και υποψηφίου/ας μεταδιδάκτορα επί του θέματος σε διεθνή περιοδικά κ.ά. 

12.3.3. Παροχές. Στους/Στις επιστημονικούς συνεργάτες/τριες παρέχονται: 

α) η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Τμήματος στα συνέδρια και τα περιοδικά

β) πρόσβαση στα εργαστήρια και στον εξοπλισμό του Τμήματος

γ) με την ολοκλήρωση της έρευνας και την έγκρισή της από τριμελή επιτροπή καθηγητών/τριών του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων, με βάση τη συνάφεια αντικειμένου, χορηγείται πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, όπου αναφέρεται η διάρκεια, ο τίτλος και ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια. Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών, το υπογράφει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια και η Γραμματεία πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής.

Άρθρο 13. Απονομή τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων 

Άρθρο 13.1. Ομότιμοι καθηγητές 

13.1.1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών Δ.Ε.Π., και με απόφαση της Π.Σ. του του Τμήματος, απονέμει τον τίτλο του/της ομότιμου/ης καθηγητή/τριας σε όσα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους. Ο τίτλος του/της ομότιμου/ης καθηγητή/τριας αφαιρείται μόνο για σοβαρούς λόγους και με την ίδια ως άνω διαδικασία. 

13.1.2. Οι ομότιμοι/ες καθηγητές/τριες αναγνωρίζονται ως καθηγητές/τριες του ιδρύματος σε όλες τις εκδηλώσεις του, συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή ζωή με ομιλίες και διαλέξεις, μπορεί να οριστούν υπεύθυνοι/ες ερευνητικών προγραμμάτων ή να συμμετέχουν σε αυτά, διδάσκουν στο πλαίσιο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και έχουν, εν γένει, όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται υπέρ των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τα οποία αποχωρούν, λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 5 του ν. 2413/1996 (Α’124), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 26 παρ. 5περ. β’ του ν. 3549/2007. 

13.1.3. Οι ομότιμοι/ες καθηγητές/τριες δεν συμμετέχουν σε όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. και υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 

13.2. Επίτιμοι/ες καθηγητές/τριες

13.2.1. Με απόφαση της οικείας Συγκλήτου και κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθηγητής/τρια άλλου Α.Ε.Ι. που διέπρεψε στην επιστήμη δύναται να λάβει τον τίτλο του/της επίτιμου/ης καθηγητή/τριας, ύστερα από πρόταση της Π.Σ. του οικείου Τμήματος, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της και διατυπώνεται σε σχετικό ψήφισμα. Ο τίτλος του/της επίτιμου/ης καθηγητή/τριας αφαιρείται μόνο για σοβαρούς λόγους και με την ίδια ως άνω διαδικασία. 

13.2.2. Η αναγόρευση γίνεται σε δημόσια τελετή της Π.Σ. του Τμήματος, στην οποία συμμετέχουν ο/η Πρύτανης ή Πρόεδρος του Α.Ε.Ι. και ο/η Κοσμήτορας ή Διευθυντής/τρια της Σχολής. Ο/Η Πρόεδρος ή Προϊστάμενος/η του Τμήματος εκφωνεί το σχετικό ψήφισμα της Π.Σ. του Τμήματος και ακολουθεί ομιλία του/της επίτιμου/ης καθηγητή/τριας. 

13.2.3. Ο τίτλος του/της επίτιμου/μης καθηγητή/τριας είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. 

13.3. Επίτιμοι/μες διδάκτορες

13.3.1. Η Π.Σ. Τμήματος, με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της, αποφασίζει την απονομή του τίτλου του/της επίτιμου/ης διδάκτορα σε ημεδαπό/ή ή αλλοδαπό/ή, ο/η οποίος/α διέπρεψε στην επιστήμη, την τέχνη ή τα γράμματα ή προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα, την Ελλάδα ή το Πανεπιστήμιο. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και διατυπώνεται σε ψήφισμα της Π.Σ. του Τμήματος. Ο τίτλος του/της επίτιμου διδάκτορα αφαιρείται μόνο για σοβαρούς λόγους και με την ίδια ως άνω διαδικασία.

13.3.2. Η αναγόρευση γίνεται σε δημόσια τελετή της Π.Σ. του Τμήματος, στην οποία συμμετέχουν ο/η Πρύτανης του ιδρύματος και ο/η Κοσμήτορας της Σχολής. Ένα από τα προτείνοντα μέλη Δ.Ε.Π. εκφωνεί τον έπαινο, ο Πρόεδρος του Τμήματος αναγιγνώσκει το σχετικό ψήφισμα της Π.Σ. του Τμήματος και ακολουθεί ομιλία του/της επίτιμου διδάκτορα. 

13.3.3. Ο τίτλος του/της επίτιμου διδάκτορα είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 14. Επιτροπές του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών 

Το ΤΠΨΤ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στηρίζει την εύρυθμη λειτουργία του στην αγαστή συνεργασία των μελών ΔΕΠ / ΕΕΠ / ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ, στις διάφορες επιτροπές του Τμήματος, οι οποίες ανασυγκροτούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Γενικά, οι επιτροπές συνήθως συγκροτούνται από τρία μέλη, λόγω ευελιξίας, εκ των οποίων το ένα μέλος είναι συντονιστής/τρια. Ορισμένες επιτροπές συγκροτούνται από περισσότερα μέλη, αν ορίζεται από σχετικό νόμο. Όλες οι επιτροπές συνεδριάζουν, από κοινού, στην αρχή κάθε εξαμήνου για το σχεδιασμό δράσεων και στόχων και τα μέλη της κάθε επιτροπής κρατούν πρακτικά για τις δραστηριότητές τους. Ο/Η συντονιστής/τρια της κάθε επιτροπής, προωθεί τα θέματα προς τον/την πρόεδρο και τη Προσωρινή συνέλευση του Τμήματος. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές τακτικές και έκτακτες επιτροπές του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, οι οποίες μπορεί να τροποποιηθούν με απόφαση της Π.Σ. του Τμήματος. 

14.1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών. Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, οι αλλαγές στη διάρθρωσή του, κ.ά.. Επίσης, η επιτροπή ασχολείται με την επίλυση φοιτητικών ζητημάτων, αντιστοιχίσεις μαθημάτων και οι αντικαταστάσεις διδασκόντων.

Αρμοδιότητες: 

 • Σχεδιάζει και ελέγχει το περιεχόμενο των μαθημάτων και διαπιστώνει πιθανές επικαλύψεις ή κενά. 
 • Προτείνει συμπληρώσεις ή αναμορφώσεις του Προγράμματος Σπουδών σε σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος κάθε Μάιο. 
 • Μελετά εάν το Πρόγραμμα συνάδει με τα αντίστοιχα διεθνή προγράμματα σπουδών και απηχεί σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις.
 • Προχωρά σε αναμορφώσεις των πιστωτικών μονάδων ECTS. 
 • Βεβαιώνει την αντιστοιχία του φόρτου απασχόλησης των φοιτητών/τριών και των αντίστοιχων μονάδων ECTS. 
 • Συνεδριάζει 1-2 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ. 

14.2. Σύμβουλοι Σπουδών

14.2.1. Ο θεσμός

Οι Σύμβουλοι σπουδώνΑκαδημαϊκοί σύμβουλοι) είναι μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, που παρέχουν σε φοιτητές, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, υπηρεσίες προσανατολισμού, συμβουλευτικής και υποστήριξης με έμφαση σε θέματα σπουδών και φοίτησης, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κεφάλαιο 13, άρθρο 2, ΦΕΚ 1563/2019)

14.2.2. Έργο των Συμβούλων σπουδών

Έργο των Συμβούλων Σπουδών είναι το ακόλουθο: 

 • Τα μέλη της συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, για τα μαθήματα που διδάσκουν ανά εξάμηνο, τις μεταβατικές διατάξεις που έχουν ληφθεί από τα συλλογικά όργανα σχετικά με τροποποιήσεις προγραμμάτων σπουδών/κατευθύνσεις κ.ά., ώστε εν συνεχεία να συμβουλεύουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος σε οποιοδήποτε ερώτημα αφορά στις σπουδές τους. 
 • Αναρτώνται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα, ηλεκτρονική δ/νση, τηλέφωνο) των Συμβούλων Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος, και ενημερώνουν τις ώρες/ημέρες και χώρο, που θα δέχονται τους φοιτητές /τριες
 • Οι σύμβουλοι σπουδών μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, μπορεί να αναλαμβάνουν από έναν συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών/τριών για τους οποίους θα είναι υπεύθυνοι για παροχή συμβουλών. 
 • Συνεδριάζουν 1-2 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
 • Παραπέμπουν για έγκριση στη Π.Σ. του Τμήματος οποιοδήποτε θέμα κρίνουν ότι πρέπει να συζητηθεί στη Συνέλευση 
 • Υποβάλλουν ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στον/στην Πρόεδρο και Κοσμήτορα, ο οποίος/η οποία το παραπέμπει στη Π.Σ. του Τμήματος, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη για τον αριθμό των φοιτητών/τριών που ζήτησαν συμβουλές για τα σπουδές τους, αλλά και για να γνωστοποιούνται τα αιτήματα/ ερωτήματα των φοιτητών/τριών. 
 • Οι φοιτητές/τριες αρχικά επικοινωνούν με έναν Σύμβουλο Σπουδών προκειμένου να διατυπώσουν τυχόν πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στις σπουδές τους ή και να εκφράσουν τα παράπονα ή τη δυσαρέσκειά τους για ένα ζήτημα. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί από τον/την Σύμβουλο, ενημερώνεται ο Πρόεδρος και η ΟΜΕΑ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας επιλαμβάνονται του προβλήματος και, αν χρειαστεί, μπορεί να το θέσουν στη συνέχεια στη Π.Σ. του Τμήματος ή όποιο άλλο σώμα θα κρίνουν κατάλληλο για την επίλυσή του. Παράλληλα, λειτουργεί και ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή σε επίπεδο Πανεπιστημίου. 

14.2.3. Διαδικασία ορισμού και αντικατάστασης των Συμβούλων σπουδών

Κάθε Οκτώβριο, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου σπουδών σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, επιμερίζοντας με τυχαίο τρόπο και ισόποσα το πλήθος των πρωτοετών φοιτητών στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο σύμβουλος σπουδών ενός φοιτητή/τριας παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του. 

Σε περίπτωση απουσίας ενός Συμβούλου σπουδών για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας ή προβλήματος υγείας), ο/η Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει για τους φοιτητές/τριες του απουσιάζοντος Συμβούλου έναν νέο Σύμβουλο σπουδών. Η ανάθεση γίνεται με ισοκατανομή των φοιτητών αυτών στους υπόλοιπους Συμβούλους.

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ένας φοιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει την αλλαγή του Σύμβουλου σπουδών του. Φοιτητής/τρια που επιθυμεί κάτι τέτοιο πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εξηγώντας τους λόγους. Η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος του φοιτητή θα εξεταστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η απόφαση για την αλλαγή του Συμβούλου σπουδών απαιτεί πλειοψηφία 3/4 των μελών της Συνέλευσης. 

14.2.4. Δυνατότητα Παραπομπής για περαιτέρω Συμβουλευτική

Οι Σύμβουλοι σπουδών προσπαθούν, στο μέτρο του δυνατού, να προτείνουν λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, χωρίς βέβαια τη δυνατότητα να εγγυώνται εκ των προτέρων λύση για κάθε πρόβλημα. Δύνανται να συνεργάζονται, όμως, με τις λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (όπως το Γραφείο Διασύνδεσης ή δομές ψυχολογικής συμβουλευτικής) σε περίπτωση αναγκαιότητας παραπομπής φοιτητών σε αυτές, προτείνοντας τους τη συγκεκριμένη παραπομπή και ενδεχομένως ενημερώνοντας την εκάστοτε συμβουλευτική υπηρεσία σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας.

14.2.5. Παροχή ανατροφοδότησης

Οι Σύμβουλοι σπουδών μπορούν να ενημερώνουν εγγράφως τη Συνέλευση του Τμήματος για το έργο και τη δραστηριότητά τους. Στην έκθεσή τους οι Σύμβουλοι Σπουδών μπορούν να επισημαίνουν δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που παρατήρησαν ότι προξενούν προβλήματα στους φοιτητές/τριες καθώς επίσης να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

14.3. Επιτροπή Αναγνωρίσεων-αντικαταστάσεων Μαθημάτων 

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και εξετάζει τα αιτήματα των φοιτητών/τριών που αφορούν αναγνωρίσεις μαθημάτων από άλλα Ιδρύματα ή αντικαταστάσεις μαθημάτων. 

14.4. Επιτροπή Ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (Μ.Ο.Δ.Ι.Π) του ιδρύματος, συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία του Τμήματος που απαιτούνται για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Πανεπιστημίου. 

Ειδικότερα για τη:

 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, για όλες τις δραστηριότητες του Τμήματος ακαδημαϊκές/ερευνητικές και των μελών του.
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία ερωτηματολογίων αξιολόγησης μελών ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ και Συναντήσεις  συμβουλευτικού χαρακτήρα κατ’ίδίαν με διδάσκοντες/ουσες σχετικά με τις αξιολογήσεις τους.
 • Εισήγηση προς τον/την Κοσμήτορα για την αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων μελών ΔΕΠ που υπηρετούν στο Τμήμα και κρίνονται για εξέλιξη βαθμίδας. 
 • Συνεδριάζουν κατόπιν πρόσκλησης του/της Κοσμήτορα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

14.5. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι: α) η ενημέρωση των φοιτητών/τριών, η οργάνωση της διαδικασίας της πρακτικής τους άσκησης και η τελική επιλογή φοιτητών/τριών για εκπόνηση της πρακτικής. 

 • Συνεδριάζει 1-2 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση στην ΟΜΕΑ και τη ΔΑΣΤΑ, που περιλαμβάνει τα εξής: κατάλογο φορέων που απασχόλησαν φοιτητές/τριες, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Π.Α. και προτάσεις βελτίωσης, όπου χρειάζεται. 

14.6. Επιτροπή Ερευνητικού Σχεδιασμού 

Έργο της επιτροπής είναι το ακόλουθο: 

 • Βεβαιώνει ότι η ερευνητική δράση των μελών ΔΕΠ είναι συναφής με το γνωστικό τους αντικείμενο και εμπίπτει στον ερευνητικό σχεδιασμό του Τμήματος. 
 • Είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ, των δημοσιεύσεων, των συνεδρίων που διοργανώνουν ή συμμετέχουν και των δράσεων δημοσιότητας εν γένει. 
 • Παρακολουθεί και δίνει στοιχεία για τη συμμετοχή των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και ακαδημαϊκών υποτρόφων στα ερευνητικά έργα του Τμήματος. 
 • Αποτυπώνει τις ανάγκες για ερευνητικές δραστηριότητες. 
 • Συνεδριάζει 1-2 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ 

14.7. Επιτροπή Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων

Πρόκειται για μια έκτακτη επιτροπή που όταν είναι αναγκαίο ορίζεται από τη Π.Σ. του Τμήματος σύμφωνα με τον δημοσιευμένο σχετικό κανονισμό. Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι ο συντονισμός, οι εκθέσεις, οι ενημερώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και της ιστοσελίδας και της συνέλευσης επί των διδακτορικών διατριβών. 

14.8. Επιτροπή Ιστοσελίδας του ΤΠΨΤ

Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι η γενική επίβλεψη και ο συντονισμός, πάντα σε συνεργασία με το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Τμήματος, όλων των ενεργειών που αφορούν την κοινοποίηση και την επικαιροποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας και υλικού μέσω της ιστοσελίδας. 

14.9. Επιτροπή για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 

Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι: α) η συλλογή και ανάρτηση της εξεταστέας ύλης στην ιστοσελίδα του ΤΠΨΤ β) η πρόταση ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων, η επιτήρηση και όλες οι διαδικασίες μέχρι της ανάρτησης των βαθμολογιών των επιτυχόντων. 

14.10. Επιτροπή Πτυχιακής Εργασίας

Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι ο έλεγχος της όλης διαδικασίας για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας εκ μέρους των φοιτητών/τριών, όπως ορίζεται στο 6ο άρθρο του παρόντος κανονισμού. 

14.11. Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Επιλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος της όλης διαδικασίας για τη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών. 

14.12. Επιτροπή Κτιριακού 

Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι η μέριμνα για την καλή λειτουργία όλων των χώρων του ΤΠΨΤ και τη διευθέτηση άμεσων προβλημάτων. 

14.13. Επιτροπή Τεχνολογικού Εξοπλισμού 

Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι: α) υπεύθυνη για τον τεχνολογικό εξοπλισμό του ΤΠΨΤ β) υπεύθυνη για τη φύλαξη, λειτουργία, συντήρηση, απογραφή του τεχνολογικού εξοπλισμού και για ενημέρωση προς τον/την πρόεδρο του τμήματος. Η διαδικασία δανεισμού, του τεχνολογικού εξοπλισμού, ορίζεται παρακάτω στον Εσωτερικό Κανονισμό (άρθρο 24). 

14.14. Επιτροπή Σίτισης 

Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι ο έλεγχος λειτουργίας της σίτισης των φοιτητών/τριών (μερίδες, ποιότητα, συμμετοχή, προβλήματα), λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συσταθεί και Κεντρική Επιτροπή Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

14.15. Επιτροπή Καταστροφής Υλικού 

Έργο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι: α) η καταστροφή άχρηστου υλικού, η τήρηση πρωτοκόλλου καταστροφής και η απογραφή υπάρχοντος και κατεστραμμένου υλικού, β) ο έλεγχος συντήρησης των αποθηκευτικών χώρων και η αποθήκευση νέων αντικειμένων.

Άρθρο 15. Θέματα πολιτιστικού, εθιμοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα

15.1. Το ΤΠΨΤ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θεωρεί τη διοργάνωση πολιτιστικών – επιμορφωτικών εκδηλώσεων αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητάς του. Για το λόγο αυτό οργανώνει με πρωτοβουλία των διδασκόντων/σκουσών του Τμήματος και των φοιτητών/τριών του, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις, που σχετίζονται με τις παραστατικές και τις ψηφιακές τέχνες.

Οι εκδηλώσεις αυτές πέραν του ότι δίνουν ώθηση στη δημιουργικότητα των φοιτητών/τριών, αναδεικνύουν ταυτόχρονα το Τμήμα σε ενεργό πυρήνα πολιτισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης τόσο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας εν γένει διευκολύνοντας έτσι, την εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Επίσης, οι επιστημονικές διαλέξεις, τα συνέδρια και οι ημερίδες που διοργανώνει το ΤΠΨΤ με προσκεκλημένους/ες καθηγητές/τριες και ερευνητές/τριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό προάγουν την επιστήμη και την έρευνα στους τομείς των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών, των άλλων τεχνών και ευρύτερα του πολιτισμού και συμβάλλουν τόσο στην πανελλήνια όσο και στη διεθνή προβολή του Τμήματος και γενικότερα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Πριν ένας/μία διδάσκων/ουσα ή ομάδα αυτών, προβεί στην οργάνωση κάποιας από τις παραπάνω εκδηλώσεις, οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόταση στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και δίνει την έγκρισή της. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τη διεξαγωγή της, να την υποστηρίξουν από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή της και να συντάξουν μια σύντομη αξιολογική έκθεση, μετά το πέρας της. Επίσης οφείλουν να καταθέσουν κάθε μορφής υλικό, όπως αφίσες, βίντεο και φωτογραφίες στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, αλλά και να ενημερώσουν τον υπεύθυνο διδάσκοντα για προώθηση αυτού του υλικού στην ιστοσελίδα. 

Οι δαπάνες για την οργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων μπορούν να βαρύνουν ολικώς ή μερικώς τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

15.2. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται και η συμμετοχή των καθηγητών/τριών σε επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια με κριτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επιχορήγηση της συμμετοχής των καθηγητών/τριών του Τμήματος με εισήγηση σε διεθνή συνέδρια γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου. 

15.3. Το ΤΠΨΤ συμμετέχει σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας εθιμοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα όπου η παρουσία του επιβάλλεται από εθνικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς λόγους. Τις εκδηλώσεις αυτές στηρίζει η πανεπιστημιακή κοινότητα του Τμήματος και οι διδάσκοντες/ουσες/καθηγητές/τριες αναλαμβάνουν εναλλάξ. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή αυτή απαιτεί κάποια δαπάνη, η δαπάνη αυτή μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

15.4. Το ΤΠΨΤ προσκαλεί ετησίως μέσω των ΜΜΕ τους πολίτες του Ναυπλίου και τους κατοίκους της Αργολίδας να παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα ως ακροατές/τριες, μετά από συνεννόηση με τους/τις διδάσκοντες/ουσες, σ’ ένα άτυπο πρόγραμμα δια βίου μάθησης. Η πρόσκληση αυτή συμβάλλει στον στόχο της διαρκούς επιμόρφωσης των πολιτών και της σύνδεσης του πανεπιστημίου με την κοινωνία, την οποία υπηρετεί το Τμήμα μας. 

Οι ακροατές/τριες εγγράφονται στην αρχή του εξαμήνου (μέχρι και το δεύτερο μάθημα) και οι αιτήσεις τους κατατίθενται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες στη Γραμματεία. Εφόσον παρακολουθήσουν ανελλιπώς τα μαθήματα (επιτρέπονται μόνο δύο απουσίες) οι ακροατές/τριες δικαιούνται βεβαίωσης παρακολούθησης εξαμήνου, την οποία επιμελείται ο/η διδάσκων/ουσα και η Γραμματεία. Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα κρίνει ότι η συμπεριφορά ενός/μιας ακροατή/τριας δεν είναι η πρέπουσα, μπορεί να του ζητήσει να σταματήσει τη φοίτησή του/της. Οι ακροατές/τριες, σύμφωνα με τη θέση του/της διδάσκοντα/ουσας, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος, ήτοι να συμμετέχουν στις εργασίες ή στις ασκήσεις δεξιότητας, που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, δεν υποχρεούνται όμως να δίνουν εξετάσεις ή να εκπονούν τις τελικές εργασίες, για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών.

Άρθρο 16. Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών 

16.1. Γραφείο Διασύνδεσης – Σταδιοδρομίας 

Στο Ναύπλιο λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης – Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Βασικός στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να διευκολύνει την είσοδο και παραμονή των νέων στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό παγκόσμιο στίβο. Στη βάση αυτή υποστηρίζει τους νέους ώστε : 

α. να αυτοδιαχειρίζονται και να σχεδιάζουν ρεαλιστικά την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία τους 

β. να οδηγούνται σε συνειδητή και αβίαστη προσωπική επιλογή αντικειμένου σπουδών και επαγγέλματος 

γ. να αναπτύσσονται σε κάθε επίπεδο προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, αλλά και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο πολίτη, για διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο εσωτερικό και εξωτερικό, διαθέσιμες υποτροφίες ή άλλες χρηματικές ενισχύσεις, συνέδρια και ημερίδες. Το Γραφείο είναι σε συνεχή επαφή με τις επιχειρήσεις και το παραγωγικό περιβάλλον γενικότερα, συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει ημερίδες προσέλκυσης ενδιαφερομένων με τον εργασιακό χώρο. 

16.2. Δίκτυο Επικοινωνίας Αποφοίτων 

Στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί Δίκτυο Επικοινωνίας Αποφοίτων. Το Δίκτυο αυτό θα ενεργοποιηθεί στο ΤΠΨΤ έπειτα από την πρώτη αποφοίτηση φοιτητών/τριών, που θα λάβει χώρα το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να γνωρίζει το Τμήμα την πορεία των αποφοίτων του, την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική τους αποκατάσταση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε εργασίες σχετικές ή όχι με το αντικείμενο σπουδών, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μετά την αποφοίτηση ή αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα, την ανάγκη για επικαιροποίηση των σπουδών τους ή τη συνέχισή τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, και πολλά άλλα θέματα σχετικά με την επαγγελματική τους εξέλιξη καθώς και την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων και σεμιναρίων της Σχολής. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, το Τμήμα θα μπορεί να οδηγηθεί στην αυτοαξιολόγησή του και να αξιοποιεί τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις επαγγελματικές κατακτήσεις των αποφοίτων, για την βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας. Οι απόφοιτες/οί του λειτουργούν ως δασκάλες/δάσκαλοι και υποστηρικτές που θα προσφέρουν την εξειδίκευση και τις εμπειρίες τους στις/ους προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές. Το Τμήμα θα αποστέλλει στις/ους απόφοιτους ερωτηματολόγια προκειμένου να μελετήσει ερευνητικά την επαγγελματική εξέλιξη και το προφίλ τους. Επίσης, θα οργανώνει Συμπόσια Αποφοίτων.

Το Δίκτυο Αποφοίτων θα λειτουργεί με απόφοιτες/ους – εθελόντριες/ντές που εγκρίνονται από τη Προσωρινή Συνέλευση κάθε χρόνο, με μέλος της Γραμματείας και με την εποπτεία του/της Προέδρου. 

16.3. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Στην Τρίπολη, στην έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εδρεύει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτήτριες/ές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο οικείο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται από το εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών και από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη διευκόλυνση φοιτητών με αναπηρία προκειμένου να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε άλλη/ο φοιτητρια/ή. Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέσα από την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι: 

• Εξοικείωση της/του φοιτήτριας/τή με την αγορά εργασίας (απαιτήσεις φορέων απασχόλησης, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης και δεοντολογίας, ανάληψη πρωτοβουλίας). 

• Απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους. 

• Σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση και ανεύρεση τρόπων συνδυασμού διαφορετικών επιστημών κατά την απασχόληση τους. 

• Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων.

• Επαγγελματική δικτύωση φοιτητριών/τών και σύνδεση σπουδών με αγορά εργασίας.

16.4. Γραφείο Erasmus 

Στο Ναύπλιο λειτουργεί το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://erasmus.uop.gr/). Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027. Στοχεύει στην κινητικότητα φοιτητριών/τών και προσωπικού, στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. 

16.5. Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης φοιτητών/φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης φοιτητών/φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2018 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υποστήριξης στους φοιητές/τριες σε θέματα που αφορούν στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη φοιτητριών/τών. Το Πρόγραμμα, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και την δυνατότητα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητριών/τών από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα. 

16.6. Θεσμός του/της Συμβούλου Σπουδών 

Ο θεσμός στοχεύει στην ατομική παρακολούθηση της/του κάθε φοιτήτριας/τή. Οι Σύμβουλοι Σπουδών, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τις/τους πρωτοετείς φοιτήτριες/τές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, συμβουλεύουν και ενημερώνουν όλους τις/τους φοιτήτριες/τές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστήριξη σε φοιτήτριες/τές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους (βλ. αναλυτικά άρθρο 11.6).

16.7. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παρέχει στις/στους φοιτήτριες/τές του τις παρακάτω Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: 

16.7.1. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Ηλεκτρονική Διακίνηση Ανακοινώσεων, Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (mail.uop.gr)

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχει ηλεκτρονική διεύθυνση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, της μορφής username@uop.gr. Επίσης, παρέχει τις υποδομές για την αποστολή μηνυμάτων σε άλλους χρήστες του διαδικτύου, την αποθήκευση μηνυμάτων στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου μέσω πρωτοκόλλου IMAP, την πρόσβαση στο ταχυδρομείο μέσω Webmail (mail.uop.gr) και την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). 

16.7.2. Βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης (http://library.uop.gr) 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει, μέσω Διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητριών/τών, των μελών ΔΕΠ, των ερευνητών και των βιβλιοθηκονόμων του. 

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, 

16.7.3. Ηλεκτρονική γραμματεία 

Η εφαρμογή e-secretary παρέχει τη δυνατότητα στις/στους προπτυχιακές/κούς φοιτητές να δουν και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους, να έχουν πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, συγγράμματα κτλ), να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στην αρχή κάθε εξαμήνου, να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας, κ.ά.).

16.7.4. Ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων (https://eudoxus.gr/)

Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων στους φοιτητές/τριες των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στην ιστοσελίδα του συστήματος οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση παραλαβής των συγγραμμάτων σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

16.7.5. Ηλεκτρονική τάξη (eClass)

Η Ηλεκτρονική Τάξη (eClass) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στην Ηλεκτρονική Τάξη, οι διδάσκουσες/ντες αναρτούν σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό και ανακοινώσεις σχετικά με τα μαθήματα. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (webbrowser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. 

16.7.6. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (http://academicid.minedu.gov.gr/Default.aspx)

Η υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας αποτελεί μέσο φυσικής και ψηφιακής  ταυτοποίησης της/του κατόχου της, ενώ υποστηρίζει επιπλέον υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα παράγεται με χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας, που αποκλείουν την πλαστογράφησή της και αξιοποιείται για τα ακόλουθα: 

– Για τη φυσική και ηλεκτρονική πιστοποίηση της ταυτότητας και της ιδιότητας της/του δικαιούχου 

– Ως μέσο πρόσβασης για ποικιλία ακαδημαϊκών/ερευνητικών υπηρεσιών, όπως η βιβλιοθήκη, η χρήση χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, κλπ. 

– Για χρήση του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού που θα περιλαμβάνει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως: εξουσιοδοτημένη χρήση υπολογιστών, παροχή ψηφιακής υπογραφής, κλπ. 

Άρθρο 17. Λειτουργία μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Η παρούσα διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα/προβλήματα των φοιτητών/τριών, που σχετίζονται με την ποιότητα των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος. 

Την ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας έχει η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και ο Συνήγορος του Φοιτητή, σε περίπτωση εμπλοκής του. Επίσης, στο Τμήμα θα δημιουργηθεί αρχείο με φοιτητικά παράπονα, τα οποία θα αξιολογούνται κάθε έτος από την Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιπτώσεις που υπάρχουν κοινά ή επαναλαμβανόμενα παράπονα. Η διαδικασία διαχείρισης φοιτητικών παραπόνων περιγράφεται ακολούθως:

1. ΑΚΡΟΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ακρόαση παραπόνου-προβλήματος του/της φοιτητή/τριας από τον Σύμβουλο σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εξετάζει το πρόβλημα σε συνεργασία με τον/τη φοιτητή/-τρια και προτείνει λύσεις.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στην περίπτωση που το ζήτημα δεν επιλυθεί, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

(α) Παραπομπή στη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος. 

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να παραπέμψει τον/την φοιτητή/τρια στη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος.

(β) Συμπλήρωση Εντύπου υποβολής παραπόνων. 

Ο/Η φοιτητής/τρια συμπληρώνει το Έντυπο υποβολής παραπόνων/προβλημάτων (είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του τμήματος: http://tinyurl.com/2p8aas3m ), στο οποίο καταγράφει το πρόβλημα/παράπονο που έχει και να το υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία διαβιβάζει το πρόβλημα/παράπονο με τυχόν συμπληρωματικό υλικό στη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος, με σκοπό την περαιτέρω εξέταση του προβλήματος.

(γ) Ενημέρωση του/της φοιτητή/τριας για την απόφαση σχετικά με την επίλυση του παραπόνου/προβλήματος.

Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (20 ημερών περίπου), ο/η φοιτητής/τρια ενημερώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος για τις ενέργειες που έχουν γίνει, καθώς και για την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης. 

(δ) Αίτημα για επανεξέταση του παραπόνου/προβλήματος. 

Σε περίπτωση που η απόφαση δεν ικανοποιεί, ο/η φοιτητής/τριαέχει δικαίωμα να υποβάλει νέο αίτημα για επανεξέταση/αναθεώρηση του παραπόνου/προβλήματος. Η Προσωρινή Συνέλευση αποφασίζει εάν το παράπονο/πρόβλημα του/της φοιτητή/τριας θα επανεξεταστεί. 

(ε) Επανεξέταση του παραπόνου/προβλήματος από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Τμήματος ή του Ιδρύματος. 

Η επανεξέταση του παραπόνου/προβλήματος ανατίθεται σε αρμόδιο όργανο διοίκησης του Τμήματος ή του Ιδρύματος, ανάλογα με την περίπτωση. 

(στ) Λήψη απόφασης από την επανεξέταση για την επίλυση παραπόνου/προβλήματος.

Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο/η φοιτητής/τρια ενημερώνεται για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την επίλυση του παραπόνου/προβλήματος, έπειτα από την επανεξέταση, καθώς και για τις αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

(ζ) Περίπτωση παραπόνου για αποτυχία στις εξετάσεις

Στην περίπτωση που το παράπονο/πρόβλημα σχετίζεται με την αποτυχία του/της φοιτητή/τριας στις τελικές ή τις επαναληπτικές εξετάσεις, ο νόμος προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, εξέταση από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής (πλην του διδάσκοντος), με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, που ορίζεται από τον Κοσμήτορα.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή, στον οποίον οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται για ζητήματα των αρμοδιοτήτων του, κυρίως για θέματα εκτός βαθμολογίας και εξετάσεων, εφόσον δεν μπορούν να τα επιλύσουν εντός του Τμήματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή μπορεί να προβαίνει σε διερεύνηση υποθέσεων και αυτεπαγγέλτως.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) Εξέταση αναφορών-καταγγελιών των φοιτητών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας. 

(β) Εξέταση αιτημάτων φοιτητών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα αυτά. 

(γ) Διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης. 

(δ) Ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Συνήγορο του Φοιτητή  για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

Φεφές Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τηλέφωνο: 27410-75632

email: mfefes@uop.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων προς τον Συνήγορο του Φοιτητή κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος ή στην ιστοσελίδα του ιδρύματος: foitmer.uop.gr/grafeio-sinygorou/.

Άρθρο 18. Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών/τριών

18.1. Δικαιώματα Φοιτητών/τριών

Οι φοιτητές/τριες του ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα :

-να ενημερώνονται για όλα τα θέματα της ακαδημαϊκής ζωής που τους αφορούν, έγκαιρα και επαρκώς

-να εκφράζουν τις απόψεις τους για εκπαιδευτικά και άλλα θέματα, ελεύθερα, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και με σεβασμό στους κανόνες δεοντολογίας

-να αξιολογούν το έργο των μελών ΔΕΠ, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών και τις ενέργειες της διοίκησης, όπως ο νόμος ορίζει

-να  εξυπηρετούνται  από τις  διοικητικές  υπηρεσίες  του  ιδρύματος  έγκαιρα  και αποτελεσματικά

-να κάνουν χρήση του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου

-να κάνουν χρήση του Μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών και του θεσμού του Συνηγόρου του φοιτητή

-να απολαμβάνουν τις κοινωνικές και άλλες παροχές που απορρέουν από την ιδιότητα του φοιτητή γενικά και του συγκεκριμένου ιδρύματος ειδικά

-να επιλέγουν και να προμηθεύονται δωρεάν ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό́ ή επιλεγόμενο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών

-να εκπροσωπούνται στα συλλογικά όργανα και τις επιτροπές του ιδρύματος και να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας

-να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων

-να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ιδρύματος

-να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια κατά την περίοδο των εξετάσεων, εφόσον είναι εργαζόμενοι φοιτητές/τριες, για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε αυτές.

18.2. Υποχρεώσεις Φοιτητών/τριών

Οι φοιτητές/τριες του ιδρύματος, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

– να είναι  ενημερωμένοι/ες  για  τον  Οργανισμό,  τον  Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους επιμέρους κανονισμούς λειτουργίας του ιδρύματος που τους αφορούν και να τους εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα

-να είναι ενημερωμένοι/ες για το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθούν και για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και να κατανοούν την εκπαιδευτική διαδρομή που ακολουθούν (προαπαιτούμενα, επιλογές κατευθύνσεων)

-να είναι ενημερωμένοι/ες για τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος

-να ανταποκρίνονται πλήρως στο σύνολο των υποχρεώσεών τους έναντι του ιδρύματος

-να προβάλλουν και να προάγουν την εικόνα του ιδρύματος με τις ακαδημαϊκές ,πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητές τους

-να  σέβονται  και  να  προστατεύουν τις  εγκαταστάσεις  και  τον  εξοπλισμό  του ιδρύματος και να μεριμνούν για τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων του

-να σέβονται τους/τις άλλους/ες φοιτητές/τριες, τους/τις καθηγητές/τριες και όλο το προσωπικό του Ιδρύματος.

Άρθρο 19. Όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές /τριες

Στο Ναύπλιο εδρεύει το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο έχει ως στόχο του την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητριών/τών του Πανεπιστημίου μας. Η δυνατότητα παροχής δωρεάν σίτισης και στέγασης σε δικαιούχους φοιτητές/τριες υπό προϋποθέσεις και η κάλυψη των αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φοιτητριών/τών μας συνιστούν προτεραιότητές του. 

Στον ιστότοπο του ΤΦΘ (http://foitmer.uop.gr/) αναρτώνται πληροφορίες για όλα τα θέματα φοιτητικής μέριμνας που απασχολούν τις/τους φοιτήτριες/τές, όπως υποτροφίες- βραβεία, χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1000 ευρώ, αθλητικές δραστηριότητες, κ.ά. 

Επιπλέον, το ΤΠΨΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ένα καλό επίπεδο διαβίωσης των φοιτητριών/τών του. Στις/Στους προπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/τές παρέχονται σύμφωνα με τον νόμο:

 • Σίτιση και στέγαση 
 • Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
 • Διευκολύνσεις για μετακινήσεις με βάση δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) 
 • Δωρεάν διδακτικά βιβλία και βοηθήματα 

Φοιτητική μέριμνα για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες δικαιούνται των παροχών της φοιτητικής μέριμνας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου αυτών, όπως ορίζονται στα άρθρα 15 έως 19. Οι προϋποθέσεις και οι παροχές, με τις όποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, ορίζονται από τις εκάστοτε ΚΥΑ.

Άρθρο 20. Υγειονομική περίθαλψη 

Σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π.: 171598 /Ζ1 / 12 – 10 – 2017 του υπουργείου καταργούνται τα βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστες/ους φοιτήτριες/τές από 01/09/2017. Με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017 ορίζεται ότι: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α΄83)». Κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄21) εκδόθηκε η με αριθ.Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04-04-2016 (908,Β΄)ΚΥΑ με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας». 

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητριών/τών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός , με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην σελίδα του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων http://foitmer.uop.gr/).

Άρθρο 21. Σίτιση 

21.1. 

Η σίτιση των φοιτητριών/τών του ΤΠΨΤ παρέχεται από εταιρεία catering. Ο χώρος σίτισης των φοιτητριών/τών βρίσκεται στη διεύθυνση: Χαρμαντά και Ν. Λάμπρου Συνοικισμός, Ο.Τ. 38, Ναύπλιο. Τ.Κ. 21100. 

21.2. 

Τα κριτήρια και η διαδικασία παροχής δωρεάν σίτισης γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στις/στους φοιτητριες/τές των ΑΕΙ». 

21.3. 

Για την απόκτηση δικαιώματος σίτισης απαιτείται μαζί με τα δικαιολογητικά και ηλεκτρονική αίτηση από τις/τους δικαιούχους, όπως αναφέρονται στον ιστότοπο: http://foitmer.uop.gr/sitisi

Άρθρο 22. Στέγαση 

22.1. Τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων όσο και ο αριθμός τους ορίζονται ανάλογα με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου από τη Σύγκλητο. Στέγαση παρέχεται στους δικαιούχους εφόσον προκύψει γόνιμος διαγωνισμός. Εναλλακτικά δίδεται στους δικαιούχους χρηματικό ποσόν ανά έτος για την κάλυψη των αναγκών στέγασής τους.

22.2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση δωρεάν στέγασης καθώς και τα κριτήρια επιλογής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (http://foitmer.uop.gr/stegasi)

Άρθρο 23. Διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις 

23.1. Σε κάθε φοιτητή/τρια παρέχεται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής του, από σύστημα λογισμικού ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό. Η νέα ταυτότητα διαθέτει χαρακτηριστικά ισχυρής μηχανικής αντοχής και ασφάλειας προς αποφυγή πλαστογραφίας. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

https://tinyurl.com/2erx82s8

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ισχύ για έξι (6) χρόνια (δηλαδή συνολικά τέσσερα (4), σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη). Σε περίπτωση απώλειάς της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας χορηγείται νέα, μετά τη δήλωση απώλειας του/της ενδιαφερόμενου/ης στη Γραμματεία του Τμήματος 

23.2. Με την εμφάνιση της κάρτας ο/η κάτοχος δικαιούται έκπτωση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως, ενδεικτικά αναφέρονται: 

 • Φοιτητικό Δέμα – ΕΛΤΑ 
 •  Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια 
 • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
 • Κινητή τηλεφωνία-διαδίκτυο 
 •  Θέατρο-Κινηματογράφος κ.ά. 

Πληροφορίες για παρόχους προσφορών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 

23.3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χορηγείται και στους/στις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/τριες, στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασίας.

Άρθρο 24. Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Οι φοιτητές/τριες με Αναπηρία έχουν προτεραιότητα σε κάθε είδους παροχή και δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών/τριών. Για την καλύτερη προσαρμογή των ΦμεΑ προσφέρεται: 

 • Υπηρεσία καταγραφής συγκεκριμένων αναγκών για κάθε ΦμεΑ.
 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσία Πρόσβασης. 
 • Προσβάσιμα συγγράμματα.
 • Προσβάσιμες αίθουσες διδασκαλίας και χώροι εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. 
 • Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ.

Προκειμένου να αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στις σπουδές των ΦμεΑ ορίζεται από το τμήμα σύμβουλος καθηγητής/τρια, καθώς και αρμόδιος/α υπάλληλος.

Άρθρο 25. Ταμείο απόρων φοιτητών/τριών 

Σκοπός του Ταμείου θα είναι η ηθική και υλική ενίσχυση φοιτητών/τριών για την κάλυψη σοβαρών, εκτάκτων αναγκών, που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση των σπουδών τους και που δεν μπορούν, κατά την κρίση του Ανώτατου Οργάνου του Ιδρύματος,, να αντιμετωπισθούν διαφορετικά, όπως: σοβαρές παθήσεις, είδος περίθαλψης που δεν καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία, περίθαλψη στο εξωτερικό σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών νοσημάτων, παροχή οικονομικού βοηθήματος σε απόρους φοιτητές/τριες, οικονομικά επιδόματα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εξαιτίας οικογενειακών ή οικονομικών πληγμάτων και συμπαράσταση με κάθε τρόπο σε φοιτητές/τριες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Για τη χορήγηση βοηθήματος απαιτούνται η υποβολή αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η και η συνυποβολή δικαιολογητικών. Πρόκειται να συσταθεί συγκεκριμένη υπηρεσία του Τμήματος στην οποία θα απευθύνονται οι φοιτητές/τριες.

Άρθρο 26. Θέματα φύλαξης του Τμήματος και της περιουσίας του

26.1. Όλοι οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα στη χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ΤΠΨΤ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Μετά την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να παραδίδουν τις εγκαταστάσεις και τα παρεχόμενα μέσα σε άρτια κατάσταση όπως τους διατέθηκαν. 

26.2. H χρήση των εγκαταστάσεων του ΤΠΨΤ από τον φοιτητικό σύλλογο ή από ομάδες φοιτητών/τριών για συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις, αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα των φοιτητών/τριών, εκτός αν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία και στο βαθμό που τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται και να εγκρίνει ο/η Πρόεδρος του Τμήματος. 

26.3. Για τη χρήση αιθουσών που ανάγονται στην αρμοδιότητα του/της Κοσμήτορα ή του/της Πρύτανη, καθώς και εκδηλώσεις που διοργανώνονται με τη σύμπραξη εμπορικών εταιρειών απαιτείται η γραπτή έγκριση του αντίστοιχου οργάνου. 

26.4. Δανεισμός: Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να δανείζονται τεχνολογικό εξοπλισμό από το Τμήμα (οπτικοακουστικό εξοπλισμό κ.ά.) για χρήση εντός του Τμήματος, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον/ην υπεύθυνο δανεισμού (Νόμος 4485/2017, Άρθρο 7, Κεφάλαιο Β΄, Εδάφιο ββ.). Για το δανεισμό άλλου εργαστηριακού υλικού (είδη ένδυσης για κούκλες κ.ά.) οι φοιτητές/τριες θα απευθύνονται στον/η σχετικό/ή διδάσκοντα/ουσα που θα εγκρίνει και προσυπογράφει στο αρχείο του δανεισμού που διατηρεί συγκεντρωτικά ο/η υπεύθυνος/η δανεισμού. 

26.5. Σε περίπτωση που ο δανεισμός εξοπλισμού είναι απαραίτητος για να καλυφθούν ανάγκες εκτός των χώρων της Σχολής (εκθέσεις, εκδηλώσεις σχετικές με το μάθημα) με τη συγκατάθεση του/της διδάσκοντα/ουσας, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να υποβάλλει αίτηση στον υπεύθυνο δανεισμού υπογραμμένη από τον/την καθηγητή/τρια του μαθήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η έντυπη φόρμα δανεισμού θα κοινοποιείται από τον/την καθηγητή/τρια στη Γραμματεία και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Η έγκριση του δανεισμού επαφίεται στην απόφαση του/της Προέδρου που έχει το δικαίωμα να παραπέμψει το ζήτημα στη Π.Σ. του Τμήματος. 

26.6. Τα δανεισμένα αντικείμενα οφείλουν να επιστρέφονται στον/ην υπεύθυνο/η δανεισμού σε άρτια κατάσταση και να δηλώνεται η επιστροφή τους και στη Γραμματεία, που τηρεί αρχείο των αιτημάτων. 

26.7. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει το αντικείμενο που συνιστά περιουσία του Δημοσίου. Είναι δεδομένο ότι για να παραδοθεί το πτυχίο σε ένα/μία φοιτητή/τρια, ο/η τελευταίος/α δεν θα πρέπει να έχει καμία εκκρεμότητα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Τμήματος. Ο/Η υπεύθυνος/η δανεισμού έχει το δικαίωμα να αρνηθεί δανεισμό αντικειμένου σε φοιτητή/τρια που στο παρελθόν έχει καθυστερήσει την επιστροφή του εξοπλισμού, εφόσον η επιστροφή ξεπέρασε τις επτά (7) μέρες. Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια έχει καταστρέψει υλικό και δεν το έχει αποκαταστήσει, απαγορεύεται οποιοσδήποτε δανεισμός στον ίδιο και στην ομάδα εργασίας του στο σχετικό μάθημα, εκτός και αν εγγυηθεί γραπτά ο/η υπεύθυνος/η διδάσκων/ουσα. Να επισημανθεί ότι η καθαριότητα και ο σεβασμός της αισθητικής αρτιότητας του πανεπιστημιακού χώρου και των εγκαταστάσεών του είναι υποχρέωση όλων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.