Διοικητικό Προσωπικό – ΕΤΕΠ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στο Τμήμα Παραστατικών  και Ψηφιακών Τεχνών συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί́ σε επίπεδο Τμήματος, κατά́ την έννοια του άρθρου 46, παρ. 4, του Ν. 4610/2019, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπυωση α΄της παρ.2 του άρθρου 54 του ν.4178/2003.

Υπεύθυνοι για τη γραμματειακή υποστήριξη:

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 5η Απόφαση της υπ΄α28ης /29.5.2019 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι:

  1. Δήμητρα Διαμαντίδου – Προϊσταμένη Γραμματείας Tηλ. 2752096129
    Fax 2752096128 και  email: pda-secr@uop.gr (προσωρινά τηλ . και δ/νσεις είναι κοινά με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών)
  2. Σοφία Κυριακοπούλου, διοικητικός υπάλληλος γραμματείας Τμήματος, τηλ. 2752096127 και Fax 2752096128, email: sofkiria@uop.gr