Διοίκηση

Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή́  Συνέλευση που ορίσθηκε  σύμφωνα με  την υπ΄αρ. 3η Απόφαση Συγκλήτου  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Συνεδρίαση της  153ης/4.06.2019. Με την ίδια ανωτέρω Απόφαση Συγκλήτου Ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης και ο Αντιπρόεδρος.

Η Προσωρινή  Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη ∆.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με τα επιστημονικά αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ∆.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας.

Η Προσωρινή Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ.4 του νόμου 4610/2019 που παραπέμπει στις διατάξεις του άρθρου 24, του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017/τ΄Α΄)

Στα Τμήματα που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του άρθρου 11 του νόμου 4485/2017, στην Προσωρινή  Συνέλευση συμμετέχουν

α) υποχρεωτικά όλα τα μέλη ∆.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα εφ’ όσον υπάρχουν

β)  εκπρόσωποι των φοιτητών/τριών, εφ’ όσον έχουν εισαχθεί φοιτητές/τριες στο Τμήμα. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/τριών σε ποσοστό 15%  του συνόλου των μελών της Προσωρινής  Συνέλευσης, της περίπτωσης α). Οι εκπρόσωποι  των φοιτητών είναι κατ΄ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά  των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων  διδακτόρων, όπου υπάρχουν. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους για ετήσια θητεία από τους φοιτητές.

γ) Τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος οι οποίοι εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους για ετήσια θητεία. Η Προσωρινή Συνέλευση συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι των ανωτέρω μελών και των φοιτητών.

Η Προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος (άρθρο  24 του νόμου 4485/2017– Α’ 114) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής  Συνέλευσης, ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή  Συνέλευση και εγκρίνεται από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η Σύγκλητος  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με τον ιδρυτικό́ Νόμο (4610/2019) όρισε την παρακάτω επταμελή́ Προσωρινή́ Συνέλευση του Τμήματος.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πρόεδρος

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ.  Πρόεδρος του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών Μαρίνα Κοτζαμάνη έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό (M.A.) στη Θεατρολογία από το Graduate School, City University New York.   Έχει επίσης σπουδάσει Γλωσσολογία και Φιλοσοφία στο MIT (M.Sc.) και στο University College London (B.A.).  Ειδικεύεται στην ιστορία του θεάτρου και την παραστασιολογία.  Μελέτες της σχετικά με το σύγχρονο θέατρο καθώς και την σκηνική ερμηνεία κλασικών έργων έχουν δημοσιευθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά περιοδικά όπως το PAJ, το Theater /Yale School of Drama και το Theatre Journal.  Στα άρθρα της συμπεριλαμβάνονται τα: «Ευριπιδάκι, κουρέλι, κουρελάκι: Όταν ο Σαββόπουλος συνάντησε τον Κουν» στον συλλογικό τόμο Κάρολος Κουν, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, υπό δημοσίευση, “Lysistrata on Broadway” στο συλλογικό τόμο Ancient Comedy and Reception (De Gruyter, 2014), το “Under the starry night: Darkness, Community and Theatricality in Iannis Xenakis’s Mycenae Polytopon” στοTheatre in the Dark: Shadow, Gloom and Blackout in Contemporary Theatre, (Bloomsbury, 2017), καθώς και τα Citizen Artists on the Web: The Lysistrata Project” Theater 36.2 και “Lysistrata on Arab Stages” PAJ 83.  Πρόσφατα, η Κοτζαμάνη πήρε μια υποτροφία από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, στην Ουάσιγκτον, για την ολοκλήρωση ενός βιβλίου της, σχετικά με την σκηνική ερμηνεία του Αριστοφάνη από την γαλλική επανάσταση έως σήμερα.  Η Κοτζαμάνη δίδασκε για αρκετά χρόνια σε οργανική θέση στο τμήμα Κλασικών Σπουδών του Columbia University. Επίσης, έχει συνεργαστεί ως δραματουργός με επαγγελματικούς θιάσους στην Νέα Υόρκη όπως το LaMama και το CSC.  Στα ενδιαφέροντά της συμπεριλαμβάνεται και η επιμέλεια εκθέσεων.  Ενδεικτικά, έχει επιμεληθεί τις εκθέσεις «Cherchez να φαμ! Ο Μποστ του Τύπου», Μουσείο Μπενάκη 2013 και πρόσφατα το «γραφή και ανάγνωση: Ερρίκος Σλήμαν και Αντώνιος,» Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 2018.

Αντιπρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

O Δρ. Νικόλαος Δ. Τσελίκας είναι διπλωματούχος μηχανικός (1999) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2004) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από το 1999 έως το 2004 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης (ICBNet Lab) του ΕΜΠ και από το 2004 έως το 2008 διετέλεσε μεταδιδάκτορας και επιστημονικός συνεργάτης του ίδιου εργαστηρίου. Το διάστημα 2006 – 2009 ήταν επισκέπτης καθηγητής (Λέκτορας βάσει Π.Δ. 407/80), το 2008 εκλέχτηκε και το 2009 διορίστηκε ως Λέκτορας, το διάστημα 2013 – 2018 ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ πλέον είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα.

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά κυρίως στη σχεδίαση και υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών καθώς και στις τεχνολογίες λογισμικού, μεσισμικού (middleware), ανοιχτού λογισμικού (open source software) και διαδικτύου και έχει να παρουσιάσει πολυετή εμπειρία με ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πληθώρας ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, στη διάρκεια των οποίων συνεργάστηκε και συνεργάζεται σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού με μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εταιρείες λογισμικού και τηλεπικοινωνίων, αλλά και με πανεπιστήμια τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

O Δρ. Νικόλαος Δ. Τσελίκας έχει πάνω από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων και το έργο του συγκεντρώνει πάνω από 700 ετεροαναφορές, ενώ είναι, επίσης, ο ένας εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου “C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή”, το οποίο στοχεύει στην εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C και προτείνεται σε περισσότερα από 50 Τμήματα και Σχολές ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από το 2014, το βιβλίο διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα από την CRC Press και προτείνεται πλέον και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τέλος, είναι μέλος επιτροπών κρίσης σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού του αντικειμένου, μέλος της IEEE και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΑΣ, Καθηγητής

Ο Δρ Γεώργιος Λέπουρας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Αντιπρύτανης Οικονομικών, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στο ίδιο ίδρυμα. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας και διδακτορικό δίπλωμα στην Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Δρ. Λέπουρας είναι μέλος της ACM και έχει διατελέσει πρόεδρος της ελληνικής ACM SIGCHI. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό με βάση το παιχνίδι, τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και εργασιών, πολυγλωσσικές διεπαφές, διεπαφές μέσω διαδικτύου, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας καθώς και τεχνολογίες πολιτισμού. Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας περισσότερων από εκατό άρθρων, εκ των οποίων περισσότερα από σαράντα εμφανίζονται σε διεθνή περιοδικά. Έχει συμμετάσχει, ως ερευνητής, τεχνικός διευθυντής ή συντονιστής ομάδας, σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων είναι τα SmartGov, DELOS, Experimedia και CROSSCULT. 

Email: gl@uop. gr

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Αστέριος Τσιάρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει σπουδάσει Παιδαγωγικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχε ως εισηγητής σε βιωματικά θεατρικά σεμινάρια επιμόρφωσης φοιτητών και εκπαιδευτικών. Ήταν σχολικός σύμβουλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός ειδικότητας στη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο στην παιδαγωγική του θεάτρου, σε θέματα που αφορούν στη συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, στην ενίσχυση της παιδικής αυτοαντίληψης και στη διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική τάξη. Τέλος, έχει δημοσιεύσει οχτώ βιβλία και αρκετά άρθρα σε σχέση με το θεατρικό παιχνίδι και το Εκπαιδευτικό Δράμα.

Email: tsiaras@uop.gr

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η Αγγελική Σπυροπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Θεωρίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 2014 είναι Ερευνητικός Εταίρος (Research Fellow) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (School of Advanced Study), όπου διευθύνει ερευνητικό σεμινάριο με τίτλο ‘Comparative Modernisms’. 
Σπούδασε  Αγγλική και Ελληνική Φιλολογία στο Παν. Αθηνών και Κριτική θεωρία (ΜΑ) στο Πανεπιστήμιο του Sussex, όπου εκπόνησε, επίσης, το διδακτορικό της (PhD) με ειδίκευση στην Virginia Woolf και τον Walter Benjamin. 
Δίδαξε θεωρία πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2008), και ευρωπαϊκή λογοτεχνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2001-2016), ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει θεωρία θεάτρου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014-16), και θεωρία και δημιουργική γραφή στο ΕΑΠ (2016-17).   
Στο εξωτερικό έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις και μεταπτυχιακά σεμινάρια στο Université Paris VII, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου-Goldmiths, στο Paris College of Art, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης-Sapienza και το School of Advanced Study-Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το 2013 διετέλεσε Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο  Paris III-Nouvelle Sorbonne. Ως επισκέπτρια καθηγήτρια έχει διδάξει επίσης στο Istituto del Teatro (Βαρκελώνη), το Πανεπιστήμιο Bogazici, την Accademia di Belli Arti (Βενετία), την Ακαδημία Θεάτρου Πράγας και το London South Bank University. 
Οι εργασίες της σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους αφορούν την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, την κριτική θεωρία, φιλοσοφικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας, σχέσεις λογοτεχνίας, θεάτρου, τέχνης, τον μοντερνισμό και τον πολιτισμό της νεωτερικότητας.
Η μονογραφία της, Virginia Woolf, Modernity and History: Constellations with Walter Benjamin, εκδόθηκε από τον διεθνή οίκο Palgrave-Macmillan (Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2010). Έχει, επίσης, επιμεληθεί ή συνεπιμεληθεί επιστημονικά τους τόμους: Βάλτερ Μπένγιαμιν: Eικόνες και μύθοι της νεωτερικότητας, Σύγχρονη ελληνική πεζογραφία, Culture Agonistes, Αναπαραστάσεις της Θηλυκότητας, καθώς και τεύχη των περιοδικών Εuropean Journal of English Studies, Θεάτρου Πόλις, Synthesis. Έχει δημοσιεύσει στα Interdisciplinary Literary Studies, Σύγκρισις, Αξιολογικά,της για τον μοντερνισμό συμπεριλαμβάνονται στoυς τόμους, 1922: Literature, Culture, Politics (Cambridge University Press), Sentencing Orhando(Edinburgh University Press).
Δημοσιεύει στον αθηναϊκό Τύπο από το 2003, ενώ υπήρξε τακτική συνεργάτις του ενθέτου ‘Βιβλιοθήκη’ της Ελευθεροτυπίας έως το 2009. Μέλος: της Κριτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετάφρασης  (2010-2017), της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Συγκριτική Μελέτη της Λογοτεχνίας 2014-18,  της ΓΣ του ΕΛΙΔΕΚ και της ΕΕ του Αναργυρείου Ιδρύματος. Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Erasmus του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, και Τμηματική Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Email: aspirop@uop.gr